Työelämän S2

Suomi toisena kielenä työelämässä

Tutkimuksen suorituspaikka: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Verkostot: Helsinki Research Area II:n Koti-hanke.

Työikäiset S2-oppijat tarvitsevat välineitä kielenoppimiseen informaalissa oppimisympäristössä: työelämässä tai ammattiin opiskelun ohessa. Välineiden luomiseksi tarvitaan tietoa siitä, millainen on riittävä ammatillinen kielitaito eri alojen työtehtävissä ja miten eri ammattien kielitaitoprofiileja voi kuvata. Tämän jälkeen voidaan rakentaa toisen kielen oppijan ammatillisen kielitaidon oppimisen polku, johon voidaan tuottaa tarvittavia materiaaleja.

Hankkeessa on tähän mennessä työstetty oppikirja hyvinvointialan S2-oppijoille ja rakennettu yleistä mallia työelämän S2-ammattikielen oppimisen prosessista. Tulevaisuuden haasteena on mm. selvittää, millaisella kielitaitoprofiililla S2-taustainen ammattilainen voi toimia äidinkieleltään suomenkielisten lasten ja nuorten opettajana eri aineissa.

Tutkijat: Maria Kela, Tuula Jäppinen, Johanna Komppa.


Julkaisut ja esitelmät
:
Jäppinen, Tuula 2010. Suomi (S2) korkeakoulutettujen työkielenä. E-AFinLA. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja. Jyväskylä. 

Kela, Maria 2010. Autenttisesta dialogista ammatillisen kielenopetuksen materiaaliksi. Teoksessa Mikel Garant & Mirja Kinnunen (toim.) Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri – Professional Communication, Education and Culture. AFinLAn vuosikirja 2010. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 68. Jyväskylä, s. 29 – 45.

Kela, Maria & Komppa, Johanna 2011. Sairaanhoitajan työkieli – yleiskieltä vai ammattikieltä? Funktionaalinen näkökulma ammattikielen oppimiseen toisella kielellä. – Puhe ja kieli 31:4, 173–192 (2011).

Kela, Maria & Korpela, Eveliina & Lehtinen Päivi 2010: Sairaan hyvää suomea. Terveydenhuoltoalan suomea maahanmuuttajille. Edita.

Kela, Maria & Korpela, Eveliina 2011: Opettajan käsitekarttaopas. Sähköinen opettajan kirja Sairaan hyvää suomea -oppikirjan käyttäjän tueksi. E-opas. Edita.

Komppa, Johanna 2010: Professional Finnish language profile for nursing and health care. Posteriesitelmä. 8th European Conference of Nurse Educators, Lissabon. 6. – 9.10.2010.

Komppa, Johanna & Kokkonen, Marja 2010: Aikuisen ammattilaisen kirjoitustaitoa kehittämässä. Teoksessa Hanna Tani ja Leena Nissilä (toim.), Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2010: 4. Opetushallitus, Helsinki.

Kotikimara. HERA II / Koti-hankkeen opetusmateriaalisivusto. http://www.kotikimara.fi/