Koordinator för Langnet-nätverket / Koordinaattori Langnet-verkostolle 1.3.2021-31.12.2022

Koordinator för Langnet-nätverket / Koordinaattori Langnet-verkostolle 1.3.2021-31.12.2022

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Langnet är det nationella nätverket för doktorandprogrammen i språk. Nätverket för samman alla språkprogram vid de finska universiteten och utgör ett gemensamt forum för forskarstuderande, handledare och forskare inom området.

Langnets målsättning är att främja forskning och forskarstudier inom det språkvetenskapliga fältet över universitetsgränserna. Langnet utgör en kontaktyta mellan olika universitet och forskningscenter samt enskilda forskare och främjar samarbete nationellt och internationellt. Langnet organiserar kurser, sommarskolor och seminarier samt informerar om evenemang inom området. Genom Langnets verksamhet kommer forskarstuderande direkt in i det finska språkforskarsamhället. Langnets administration och koordination under åren 2020-2023 är placerad vid Åbo Akademi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, inom utbildningslinjen för språk.

Vi söker en koordinator för Langnet-forskarutbildningsnätverket. Anställningen är på deltid (50 %) och inleds så snart som möjlig, gärna redan 1.3.2021. Den tidsbundna anställningen upphör 31.12.2022.

Koordinatorns uppgifter består av att:

 • koordinera nätverkets verksamhet enligt nätverksledarens instruktioner och styrelsens beslut;
 • fungera som beredare, föredragande och sekreterare för ärenden som behandlas av Langnets styrelse.
 • ansvara för nätverkets interna och externa kommunikation;
 • förbereda finansieringsansökningar och rapporteringar;
 • ansvara om förverkligandet av verksamhetsplanen;
 • planera och utveckla nätverkets verksamhetsformer;
 • utveckla nätverkets goda praktiker;
 • vid behov informera doktorander och handledare;
 • övriga uppgifter.

Behörighet
Kompetenskrav för koordinatorn är en lämplig högre högskolexamen. Erfarenhet av forskarutbildning eller doktorsexamen är meriterande. Vid bedömningen av sökandes kvalifikationer räknas som relevanta meriter kännedom om Langnets verksamhet, erfarenhet av forskningsfinansieringsansökningar, erfarenhet av utbildningsplanering, god interaktionsförmåga och förmåga att bygga nätverk både nationellt och internationellt, tidigare erfarenhet av liknande forskningsadministration, relevant administrativ erfarenhet, ICT-kunskap samt övriga meriter inom undervisning och forskning.

Koordinatorn förutsätts vara verksam både skriftligt och muntligt på svenska, finska och engelska och ha goda kunskaper i dessa språk.

Lön
Lönen följer kravnivå 8-9 enligt kravnivåramen för övrig personal enligt universitetens lönetabell. Till den uppgiftsrelaterade lönen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönekomponent.

Ansökan
Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast den 2.2.2021 kl. 15.00 (finsk tid). Ansökan inlämnas via universitetets elektroniska ansökningsformulär (se nedan, Lämna ansökan).

Till ansökan bifogas
1. en meritförteckning som speciellt visar på de meriter som är relevanta för koordinatorns uppgifter.

2. en beskrivning på max 2 sidor om den sökandes syn när på Langnets roll i den finländska forskarutbildningen i språkforskning, de mest väsentliga utmaningarna för koordinatorns arbete och hur den sökande ska utveckla Langnets verksamhet som koordinator.

Information
Närmare information ges av Langnets nätverksledare, professor i finska språket Urpo Nikanne, urpo.nikanne@abo.fi eller +358 (0)50 3550537.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

*****************

Åbo Akademi on kansainvälisesti merkittävä tutkimusyliopisto, jolla on laaja ruotsinkielinen koulutusvastuu Suomessa. Åbo Akademilla on vahvat pohjoismaiset yhteydet ja yliopistolla on sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettu asema niin tutkimuksessa kuin koulutuksessakin.

Langnet on kaikki Suomen yliopistojen kielialan yksiköt kattava tohtorinkoulutusverkosto. Se on tutkijayhteisö, johon kuuluu jatko-opiskelijoiden lisäksi myös ohjaajia ja muita tutkijoita ja joka tavoittaa suurimman osan Suomen kielentutkijoista. Langnetin tavoitteena on ylläpitää kieliaineiden yhteistyötä yliopistojen kesken ja toimia kanavana myös kansainväliselle verkostoitumiselle. Langnet järjestää kursseja, kesäkouluja ja seminaareja sekä tiedottaa alan tapahtumista. Sen kautta jatko-opiskelijat löytävät sekä vertaistukea että asiantuntijaohjausta. Langnetin hallinto ja koordinaatio sijoittuvat vuosina 2020-2023 Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekuntaan, kielten koulutusohjelmaan.

Åbo Akademin kielten koulutusohjelma hakee kordinaattoria Langnet-tohtorinkoulutusverkostolle osa-aikaiseen (50 %) työsuhteeseen alkaen mahdollisimman pian, mieluimmin 1.3.2021. Työsuhde on määräaikainen ja päättyy 31.12.2022.

Tehtävät
Koordinaattorin tehtävänä on:

 • koordinoida verkoston toimintaa johtajan ohjeiden sekä johtoryhmän päätösten mukaan;
 • toimia johtoryhmän asioiden valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä;
 • huolehtia verkoston sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta;
 • valmistella rahoitushaut ja raportoinnit;
 • huolehtia toimintasuunnitelman toteuttamisesta;
 • suunnitella ja kehittää verkoston toimintamuotoja;
 • kehittää verkoston hyviä käytänteitä;
 • tarvittaessa opastaa väitöskirjatutkijoita ja ohjaajia;
 • hoitaa muut määrittelemät tehtävät.

Pätevyys
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kokemus jatkokoulutuksesta tai tohtorin tutkinto katsotaan eduksi. Hakijoita arvioitaessa ansioiksi lasketaan Langnetin toiminnan tuntemus, kokemus tutkimusrahoituksen hakemisesta, kokemus koulutuksen suunnittelusta, vuorovaikutustaidot ja kyky verkostoitua niin Suomessa kuin kansainvälisesti, aiempi kokemus vastaavista tutkimushallinnollisista tehtävistä, relevantti hallinnollinen kokemus, tieto- ja viestintätekniikan taidot sekä tutkimus- ja opetusansiot.

Valinnan edellytyksenä on, että koordinaattori pystyy hoitamaan tehtävää hyvällä suullisella ja kirjallisella ruotsin, suomen ja englannin kielellä.

Palkka
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen muun henkilökunnan vaativuustasoihin 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakemus
Hakemuksen on oltava Åbo Akademissa 2.2.2021 klo 15.00 (Suomen aikaa). Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (Jätä hakemus-painike alla).

Hakemukseen pyydetään liittämään seuraavat dokumentit:
1) Ansioluettelo, joka tuo esille erityisesti hakijan täytettävän tehtävän kannalta keskeisimmät ansiot.

2) Enintään kahden sivun mittainen selvitys hakijan näkemyksestä Langnetin roolista kielentutkimuksen tohtorinkoulutuksessa Suomessa, koordinaattorin työn keskeisimmistä haasteista sekä siitä, miten hakija aikoo kehittää Langnetin toimintaa koordinaattorina.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Langnetin johtaja, suomen kielen professori Urpo Nikanne: urpo.nikanne@abo.fi tai +358 (0)50 3550537.

 

Application period starts: 2021-01-12 14:00
Application period ends: 2021-02-02 15:00
Leave an application: https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=369&key=&o=A_RJ&rspvt=hv8gyo2na9kww0s04444wg4cc4ccck8