Kirjoittajan arkistot:Deleted User

Tietoja Deleted User

Special user account.

Tutkiva työtapa ohjaa kohti mielenkiintoa vai mielenkiinto ohjaa kohti tutkivaa työtapaa

On tullut viimeisen blogipostauksen aika. Tutkijatentistä on nyt reilu viikko ja siitä jäi hyvät muistot. Olimme ehtineet jo aiemmassa tutkijatapaamisessa kysymään Anna Rainiolta lasten toimijuudesta, leikkipedagogiikasta ja hänen dialektisesta teoreettisesta lähtökohdastaan hyvin paljon kysymyksiä, mutta silti tuntuu, että pääsimme tentissä vielä hieman syvällisempään ymmärrykseen aiheesta. 

Kurssin alussa meillä oli jo vähän ajatuksia, miten tutkimusta tehdään. Ensimmäistä oppimistehtävää tehdessä ryhmämme törmäsi aika olennaisiin ongelmiin tutkimuksen rajaamisesta ja muuttujien minimoimisesta. Kävimme aiheesta laajaa keskustelua ja uskalsimme olla eri mieltä sekä tuoda esille, jos emme ymmärtäneet jotain. Nämä alun keskustelut loivat hyvän pohjan ryhmämme työskentelylle ja loivat meille sitä ymmärryksen ja tiedon perustaa, jota kurssilla tarvittiin. 

Lööppi oli hyvin monitulkintainen. Siitä sai irti olennaisen ilmiön, mutta se on vielä hyvin laaja rajaus. Meidän oli tarkoituskin törmätä ongelmiin ja kysymyksiä oli tarkoitus herätä enemmän kuin vastauksia. Tällä tavalla olisimme miettineet aihetta itse ja huomanneet, missä meidän tulisi laajentaa osaamistamme. Todella hyödyllisiä asioita, kun lähtee opiskelemaan uutta asiaa tai tutkimaan uutta. Täytyy osata esittää oikeita kysymyksiä. Opetukseen liittyen on puhuttu siitä, että kurssin tavoitteet ja tehtävien tarkoitus olisi hyvä avata opiskelijoille, sillä tällä kurssilla sitä ei tehty niin paljon. Se ei niin haitannut, mutta tässä voisi kuitenkin olla pieni kehityksen vara. 

Kun saimme tietää nimikkotutkijamme ja pääsimme hänen työnsä kimppuun, meistä tuntui kuin kurssi olisi vasta alkanut kunnolla. Nimikkotutkimuksemme oli todella kiinnostava. Tutkimuksen dialektinen viitekehys laittoi meidät katsomaan toimijuutta hieman toisesta näkökulmasta. Ristiriidat ja niiden kohtaaminen ja käsitteleminen voivat kehittää lasten toimijuutta. Leikkimaailmapedagogiikka tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön ristiriitojen kohtaamiselle, sillä silloin ristiriitoja voi käsitellä leikkimaailmasta käsin ilman oppilaan ja opettajan välistä valtasuhdetta. Tosin toimijuuden havaitsemiseen tarvitaan opettajalta myös sensitiivisyyttä, jotta myös mielensisäinen ulospäin näkymätön toimijuus tulisi huomattua. Ristiriitojen käsittelyyn sinänsä ei tarvita leikkimaailmaa, vaan ennen kaikkea opettajan herkkyyttä huomata tilanteet ja tarttua niihin hetkessä sekä kykyä kuulla lasten aloitteita ja antaa niiden johdattaa toimintaa. 

Mielestämme oli tehokas tapa käydä tutkimuksen voimasanoja kappale kerrallaan ja soveltaa oppimaansa heti käytäntöön. Pääsi pureutumaan jokaiseen aiheeseen kunnolla ja rajatusti kokonaisuus kerrallaan. Tämän lisäksi ryhmämme laajat keskustelut auttoivat oppimaan. Keskusteluissakin joutuu soveltamaan, kun muotoilee asiat omin sanoin. Lopussa kaikki aiheet vielä koottiin yhteen tutkijatenttiä varten. 

Tutkijatentin jälkeen olisi voinut jatkaa keskustelua Annan kanssa. Tentissä ei ollut aikaa kysyä kaikkea mitä olimme koonneet, mutta saimme hyviä vastauksia kysymyksiimme. Jäimme miettimään yhtä kysymystämme siitä, kuinka paljon omaan intuitioon voi luottaa tutkimuksessa ja voiko tutkimusta tehdä ilman, että heijastaa omia kokemuksia tai ideologeja. Tentin tärkeimpänä antina jäi mieleen kysymys siitä, onko tällaisen kuvitteellisen maailman kautta käsitellyt vaikeat, mm. oikeudenmukaisuuteen tai eettisyyteen, liittyvät ongelmat, joita leikkimaailmassa asetetaan lasten ratkottavaksi, helpompi käsitellä nimenomaan kuvitteellisen juonen ja roolihahmojen kautta. Entä, jos puhuttaisiin todellisen maailman tapahtumista, olisiko ”oikeista asioista” keskustelu vaikeampaa? Anna Rainio piti mahdollisena myös todellisten ongelmien ratkomisen, mutta kuvitteellisen maailman kautta ja draaman keinoin kynnys tällaisten keskustelujen aloittamiseen voi olla matalampi.   

Myös etnografinen tutkimusmenetelmä, eli läheinen kanssakäyminen tutkittavan kohderyhmän kanssa ja heidän elämässään mukana oleminen tuli tämän kurssin ja nimikkotutkimuksemme kautta tutuksi. Se vaikuttaa erityisen hyvältä menetelmältä, kun halutaan ymmärtää tietyn ryhmän sisäistä kulttuuria ja heidän antamiaan merkityksiä asioille. Anna Rainio kertoi syttyvänsä tällaisen tutkimuksen tekemisestä, emmekä oikeastaan ihmettele, sillä se on varmasti kokonaisvaltaisempi ja vuorovaikutteisempi tutkimustapa, kuin vaikkapa vain asiakirjojen tutkiminen tai kyselylomakkeiden vastausten tilastollinen analyysi. Lisäksi tutkija pääsee hyödyntämään intuitiotaan, kun hänen on tehtävä valintoja elävässä tilanteessa, ja päätettävä, mikä tilanne on tutkittavan ilmiön kannalta olennaista kuvata tai kuvamateriaalin perusteella tutkia.  

Pohdimme tentissä niitä sosiaalisia taitoja, joita tällainen leikkimaailmapedagogiikka-kokeilu parhaassa tapauksessa lapsille voi kehittää. Tulimme yhdessä tutkijan kanssa tulokseen, että tilanteiden kautta, joissa lapset ovat voineet tehdä itsenäisiä päätöksiä ja kuljettaa leikin juonta ja astua ikään kuin opettajan auktoriteetin yli ja tulla itse vastuullisiksi toimijoiksi, he voivat saavuttaa sellaista itseluottamusta ja valmiutta aktiivisuuteen ryhmässä, joka kantaa myöhempiinkin elämänvaiheisiin. Tällainen draamakasvatus voi lisätä lapsilla kykyä ottaa tulevaisuudessa aktiivisempi rooli muissakin ryhmissä. Ja opettajille on aina terveellistä pystyä hieman luopumaan kontrolloinnin tarpeestaan.  

Ryhmätyöskentely oli antoisaa ja ryhmämme tuntui pelaavan hyvin yhteen. Se loi oppimiselle hyvät mahdollisuudet. Hiouduimme ryhmäksi, joka työskenteli tasapuolisesti, kaikki jäsenet huomioiden, kuunnellen ja omia mielipiteitä esiin tuoden. Ryhmässä uskalsi olla oma itsensä ja kysellä tyhmiäkin, kun itselleni tutkimuksen tekeminen oli melko lailla uutta asiaa. Kun asioita tuli käsiteltyä monelta eri kantilta, oma ajattelu myös kehittyi. Luulenpa, että ryhmällä oli suuresti merkitystä siihen, miten paljon tästä kurssista sai irti oman oppimisen kannalta. 

Oli hyvä, että saimme itse valita tutkimuslööppimme. Tämä varmisti sen, että aihe oli itseä kiinnostava ja lisäksi sen, että ryhmän muutkin jäsenet olivat kiinnostuneet siitä. Meillä oli siis alun alkaenkin jotain yhteistä, vaikka emme muuten toisiamme tunteneetkaan. Haastavan aiheen haltuun ottaminen tapahtui kuin vahingossa, kun työskentelimme ryhmässä. Oman tutkimussuunnitelman tekemisestä oppi paljon ja se antoi hyvän pohjan seuraaville tehtäville, jotka tuntuivat sujuvan jo helpommin, kun ensimmäisen tehtävän tieteelliset termit ja tutkimuksen tekemisen käsitteistö olivat alkaneet avautua.  

Kaiken kaikkiaan kurssin anti oli mielestäni oikein herkullinen ja kurssi mahdollisti asioiden hyvin syvän oppimisen. Tämän takasi soveltamisen suuri osuus ja nimikkotutkijan kanssa kommunikointi. 

Kiitos ryhmän jäsenille hyvistä keskusteluista ja jatkuvasta kannustuksesta. 

”Leikki on lasten työtä, ja työ on lastenleikkiä!” 

Lisäämme blogitekstiin vielä linkin Gunilla Linqvistin leikkimaailmapedagogiikkaan, jotta halukkaat voivat tutustua. 

https://www.researchgate.net/publication/233231560_Creative_Pedagogy_of_Play-The_Work_of_Gunilla_Lindqvist  

Terveisin: Pedagogiikan hukkaamat

Ryhmä 11 kiitollisena viimeisenä iltana: Ihmettele, ole utelias, tyhmiä kysymyksiä ei ole!

Viimeinen Blogi ryhmä 11

Ryhmä 11 katsoo vielä kerran taakseen – kiitollisena syksyn yhdessä kuljetusta huikeasta matkasta lööpistä tutkijatenttiin. Kiitollisena Hilpön ja Lipposen ohjauksesta, tavasta olla, luoda kannustava ja uteliaisuuden herättävä ilmapiiri ja tehdä työtä. Kiitollisena mielenkiinnon herättäneestä ryhmiin jakamisesta raflaavien lööppien perusteella sekä opettavaisesta ryhmätyöstä ja yhdessä kaikkien ryhmien kanssa sukeltamisesta tieteen ja tutkimuksen tekemisen maailmaan, erilaisiin tapoihin tutkia ja nähdä maailmaa.

Isossa ryhmässä opimme tekemään uudella tavalla ryhmässä työskentelyä, vastuunjakoa, uskallusta uusiin rooleihin ryhmässä ja sitä kautta vuorovaikutustaitojen ja keskustelutaitojen kehittymistä, luottamusta, kannustamista, tukemista…

Ennen kaikkea koimme, että kurssin tapa tutustua tutkimuksiin antaa paljon uusia näkökulmia elämään – Tutkimuksen teosta ja tavoista tutkia olemme oppineet paljon uutta – osaamme enemmän kiinnittää huomiota siihen mikä on tärkeää/merkittävää ja mikä ei. Kurssin edetessä vaihe vaiheelta opimme muun muassa tieteellisten tutkimusten lukutaitoa ja ymmärrystä mitä tarkoittaa tutkimuksen tekeminen, miten monin eri tavoin voidaan tutkia ilmiöitä. Tutkijatapaaminen avasi käsitystämme siitä mitä kaikkea on huomioitava tutkimusta suunnitellessa ja tehdessä. Ryhmäesitykset antoivat tilaisuuden astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle, uskaltaa astua estradille ryhmän tuen ja kannustuksen saattelemana – ylittää itsensä ja yhdessä ryhmänä.

Ryhmä 11 – Aada, Anu, Elisa, Elsa, Emilia, Erja-Liisa, Janika, Nicole, Sara, Tiina.A, Tiina.S

Viimeistä viedään

Tutkijatenttiin valmistautuminen meni ryhmältämme luontevasti. Olimme kaikki tutustuneet tutkimukseemme siihen mennessä jo niin syväluotaavasti, että saavutimme yhteisen flow-tilan saadessamme viimein pureutua mieleen nousseisiin kysymyksiin. Odotimme tutkijatenttiä innoissamme tietäen saavamme kysymyksiimme myös vastaukset.

Tutkimuksemme oli englanninkielinen ja sisälsi paljon uutta sanastoa, jonka sisäistäminen oli aluksi haastavaa. Tutkimuksessa oli paljon mittauksia ja testejä, sekä niiden tuloksia ja johtopäätöksiä. Vaikka tutkimuksen syvällinen ymmärtäminen oli aluksi hankalaa, sen läpikäyminen ryhmän kesken auttoi meitä jokaista saamaan selkeän kokonaiskuvan tutkimuksen kulusta, sekä tuloksista, jotka yllättivät meidät kaikki.

Tutkijaamme Sari Slotteen oli miellyttävää tutustua. Jo tutkijatapaamisessamme vallitsi rento ilmapiiri, joka mahdollisti erityisen vapaan keskusteluluontoisen tilanteen, joka vahingossa venähtikin yli kaksituntiseksi. Iloksemme saimme pidettyä saman ilmapiirin myös tutkijatentin ajan. Tentti säilyi keskustelunomaisena tilanteena, jossa meillä vain oli suunnitelmallisemmat aiheet ja syväluotaavammat kysymykset.

Olemme ryhmän kanssa tulleet jo hyvin läheisiksi ja meillä on toiminut yhteistyö moitteettomasti. Sen takia onkin haikeaa, että kurssi on nyt loppumassa. Olemme päättäneet hakeutua samaan ryhmäkokoonpanoon heti seuraavan mahdollisuuden tullen.

Ryhmä 1 kiittää ja kuittaa!

Kun Lipponen ja Hilppö avasivat kurssin ensimmäisellä luennolla tsempaten ”Tehdään tästä syksyn paras kurssi!”, maistui suussa kutakuinkin aaltopahvi. Vaan kuinka ollakaan, tutkijatentti on ohi, tunnelmat mahtavat ja tilanne vaatii kakkua! Takana on valtavan antoisa kurssi niin sisältöjen  kuin ryhmäprosessinkin puolesta, ja nöyrin kiitos siitä kuuluu Sinulle, kurssitoveri. Opimme paljon, ja tätä kurssia jäämme kaipaamaan.

-Sivuraiteilla

Ryhmä 9:n blogiviikon avaus!

Moikka ja tervetuloa seuraamaan ryhmä 9:n blogiviikkoaMeillä aiheena on siis myötätunto ja lööppimmeotsikko oli: ”Myötätunto on varhaiskasvatuksen ytimessäkuitenkin usein keinot sen edistämiseksi ovat ongelmallisia”. Varsinainen käsittelemämme artikkeli on  ”Lohdutustilanteet ja myötätuntokulttuuri alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmässä.” Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kahteen kysymykseen: Miten alle kolmivuotiaiden lasten mielipahan ilmaisuihin vastataan päiväkodin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa? Minkälaisia tulkintoja päiväkodin myötätuntokulttuurista voidaan tehdä havaittujen lohdutustekojen perusteella?  

Tutkijatentti lähestyy ja ajattelimme, että voisimme käsitellä hieman meidän valmistautumista ja ajatuksia tulevasta tentistä. Meidän käsittelemän tutkimusartikkelin on kirjoittanut Antti Rajala. Hän on kirjoittanut artikkelin Helena Kontiolan pro gradu tutkielman pohjalta. Mielenkiintoista ja osittain haastavaa tilanteesta tekee juurikin se, että Rajala ei itse ole ollut kentällä toteuttamassa tutkimusta, jonka takia hän ei esimerkiksi osaa vastata kysymyksiin kuten: ”Miksi päätit toteuttaa tutkimuksen juuri tällä tavalla” voimme kuitenkin kääntää kysymyksen muotoon ”Miten itse toteuttaisit tutkimuksen?” Ajatuksenamme on siis tiedustella Rajalan näkökulmaa myötätunnosta erityisesti varhaiskasvatuksessa ja saada syvempää tietoa sen positiivisista kuin myös mahdollisista negatiivisista puolista.

Kurssin aikana olemme päässeet keskustelemaan ja esittelemään tutkimustamme muille ryhmille ja olemme saaneet palautetta ja uusia näkökulmiajoilla lähestyä tutkimusta. Muiden ryhmien kommentit ja kysymykset ovat avanneet tutkimusta enemmän. Kurssin alussa oli hankala ajatus tenttiä tutkijaa kriittisestimutta ajan kuluessa se on selkiintynyt. Tutkimuksen auetessa meidän olostamme on tullut paljon varmempi.  Nyt on huolenaettä  emme saa kaikkia pointtejamme tuotua esille tutkijatentin rajoitetussa ajassa.  Avaamme tutkimustamme vielä enemmän blogiviikkomme kuluessa.  Olisiko teillä jotain polttavia kysymyksiä tutkijallemme? 

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan tulevaa tutkijatenttiä ja toivotamme samalla tsempit muille ryhmille! 

Terveisin, Ryhmä 9 (Myötätuntokulttuuri) 

 

 

Ilmiöoppijoiden matka hämmennyksestä tutkijatenttiin

Tutkijatentti lähestyy ja jännitys tiivistyyAloitimme tenttiin valmistautumisen silläettä muistelimme kurssilla käymiämme asioitaAloimme samalla hahmottaa sitämitä kaikkea olemmekaan kurssin aikana jo oppineet ja mitä välineitä meillä on käytössämmekun alamme lukemaan muitakin tutkimuksia.   

Kokonaan uutta tutkimusta lukiessa osaisimme etsiä keskeisiä käsitteitä ja miettiä, miten niiden valinta vaikuttaa tutkittavan ilmiön kuvaamiseen sekä tutkijan näkökulman valintaan. Mistä muista näkökulmista samaa aihetta voisi lähetyä ja mitä jää rajauksen ulkopuolelle? Kurssin aikana saimme kysymyksen toiselta ryhmältä monilukutaitoon liittyen, joka yllätti meidät täysin ja haastoi meidät lukemaan tarkemmin tutkimustamme uudestaan. Samalla huomasimme, kuinka tärkeää ajatuksia on pohtia ja keskustella myös oman ryhmän ulkopuolella, sillä silloin usein herää uusia näkökulmia omaankin ajatteluun. 

Ryhmämme koki tutkimuksemme aineiston käsittelyn ja analysoinnin selkeäksi. Sen sijaan koimme tutkimusongelman hahmottamisen haastavaksi, mutta kurssin kuluessa olemme oppineet etsimään tutkimusongelmaa paremmin myös ns. rivien välistä. 

Jatkossa tutkimuksia lukiessa on tärkeää kiinnittää huomiota otsikkoon ja lukea tutkimukset ajatuksen kanssa useampaan kertaan. Etenkin, kun kyseessä englanninkielinen artikkeli, jolloin monilla menee ensimmäinen lukukerta lähinnä suomentamiseen ja keskeisen sisällön hahmottamiseen. Joskus kuitenkin tutkimuksen pintapuolinen ymmärtäminen riittää, eikä ole tarvetta syventyä jokaiseen yksityiskohtaan, kun ymmärtää kokonaisuuden ja oppii poimimaan joukosta tutkimuksen lukemisen kannalta tärkeimmät avainsanat. 

Alkuun hieman kauhistuttanutkin ajatus tutkijatentistä ja kriittisestä näkökulmasta, ei enää kurssin mittaan saatujen työkalujen myötä tunnukaan niin mahdottomalta. Tutkimukseen tutustuminen osio kerrallaan on antanut uusia näkökulmia lukea tutkimusta ja pohtia kysymyksiä tulevaan tutkijatenttiin. 

Ilmiöoppijat / ryhmä 10

Kuva: https://pixabay.com/photos/research-letters-scrabble-words-3691930/ 

Ryhmä 11 blogi – päivä 5

Ryhmä 11 blogiviikko päivä 5

LeikkienhavainnoidenkannatellenVertaisvuorovaikutusta vahvistavaa pedagogiikkaa varhaiserityiskasvatuksen toimintaympäristössä 

viikon matka on kuljettu Jaakko Hilpön ja Lasse Lipposen johdolla kohti tutkivaa työtapaa. Kurssi  kokonaisuudessaan pysäyttää pedagogisten kysymysten äärelle ja pohtimaan omaa roolia ja toimintaa päiväkodin lapsiryhmässä varhaiskasvatuksen opettajana ja tasa-arvoisena tiimin jäsenenä. Ryhmätyöskentely tässä kurssikokonaisuudessa haastaa keskustelevaan, ”yhdessä olemme enemmän” -työtavan opetteluun. Koemme, että sen ymmärtäminen, että, että isojen kokonaisuuksien pilkkominen osiin mahdollistaa asioiden syvemmän tarkastelun, on yksi rikkaimmista kurssin opetusten anneista matkalla kohti tutkivaa työtapaa – asenteen omaksumista työvälineeksi päiväkodin arjessa ja ammatillisessa kasvussa.

Ryhmän 11 matka alkoi lööpistä  “Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kontrolloivat lasten leikkiä  ja jatkui nimikkotutkijamme Marja Syrjämäen tutkimuksen artikkelin                                    “Enhancing peer interaction during guided play in Finnish integrated special groups”,                   ja tutkijatapaamisen kautta perjantain 8.11.2019 väitöstilaisuuteen.                                             Lööpin ajatuksesta, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset negatiivisella tavalla kontrolloivat ja rajoittavat lasten leikkiä vaihtui mietintään leikin välineelliseen merkitykseen ja rooliin varhaiskasvatuksen ammattilaisten pedagogisena ja rooliin varhaiskasvatuksen ammattilaisten pedagogisena toimintatapana ja menetelmänä lasten vertaisvuorovaikutuksen havainnoimisessa tukemisessa, edistämisessä ja kannattelussa. Ennakkokäsityksemme suuntainen fokus varhaiskasvatuksen ammattilaisista leikin kieltäjinä ja rajoittajina kääntyi tutkimuksen näkökulman ja tutkimustulosten myötä varhaiskasvatuksen ammattilaisten roolin tarkastluun vertaisvuorovaikutuksen ja leikin mahdollistajaja ja kannattelijana.

Tutkijatenttiä odotamme mielenkiinnolla. On ainutlaatuinen mahdollisuus saada haastatella sekä mahdollisesti parhaassa tapauksessa jopa haastaa “ihan oikeaa tutkijaa” yliopistomaailmasta. On jännittävää ja avartavaa opetella ja oppia syvemmin tutkimuksen ja käytännön yhteyttä ja merkitystä sekä niiden yhteistä päämäärää varhaiskasvattajien ammattilaisen kasvun ja kehityksen sekä moniammatillisen yhteistyön edistämiseksi ja päiväkotiarjen laadun parantamiseksi,  lapsen kasvun, kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi.  Nimikkotutkijamme Marja Syrjämäen 8.11.2019 väitöstilaisuuden puheenvuorossa käyttämiä sanoja siteeraten tavoitteena “Sellainen varhaiskasvatuksen toimintaympäristö, jossa lapsi saa kokemuksen osallisuudesta yhteisössä – kehittyy, oppii, kukoistaa ja voi hyvin – Varhaiskasvatuksen ammatilaisen vastuulla on, että  JOKAINEN lapsi saa vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden kokemuksen varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä”. Marja Syrjämäen tutkimuksen ja lähteenä olleiden aikaisempien tutkimusten valossa vuorovaikutus on tärkeä pohja oppimiselle.  Jo varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä vertaisryhmän ulkopuolelle jääminenmahdolliset kiusaamiskokemukset tai ryhmän ulkopuolelle sulkemisen kokemuksilla voi tutkimustulosten mukaan olla kauaskantoisia vaikutuksia  – jopa aikuisuuteen asti – johtaen syrjäytymiseen. Tutkimuksen aihe –  pedagogiikka –  Aikuisen pedagoginen rooli – varhaiskasvatuksen ammattilaisten käyttämä pedagogiikka – pysäyttää todella pohtimaan roolin vastuuta ja merkitystä lasten ja heidän perheidensä elämään. 

Ryhmä 11 – Anu ja Erja-Liisa 

 

Ryhmä 11 blogiviikon osa 3

3. SENSITIIVISYYS
Hyvää keskiviikkoa kanssaopiskelijat! Tervetuloa takaisin meidän blogin pariin! Kolmantena blogipäivänä käsittelyssämme on tutkimuksessa esiintyvä sensitiivisyys.
Aineistossa sensitiivisyys määritellään tietynlaisena herkkyytenä varsinkin erityistukea tarvitsevien lasten parissa. Jotta saavutamme kasvatuksessa sensitiivisyyden herkkyyden, kasvuympäristöön tulee luoda yhteisöllinen ilmapiiri. Olemme todenneet, että sensitiivisyys on todella merkittävä ominaisuus varhaiskasvatuksen ammattilaisella. Varsinkin erityislasten kanssa työskentelevillä, merkitys korostuu.

Suprize kuuluisalla vuorovaikutuksella eli millä tavalla aikuinen kohtaa enemmän tukea tarvitsevaa lasta,  on vaikutusta myös siihen, miten muut lapsen kohtelevat näitä tukea tarvitsevia lapsia, ja saavat aikuisilta käytösmalleja.
On kuitenkin tärkeää, että yleiselläkin tasolla aikuinen huomio sen, millä tavalla lapset yleisesti rakentavat vertaissuhteita, eli miten he käyttäytyvät yleensäkin toisiaan kohtaan.

Pidimme ryhmässä yhteisen aivoriihen asiasta ja löysimme sensitiivisyydelle uuden merkityksen noin miljoonan lukukerran jälkeen. Huomasimme, miten tärkeää on, että aikuinen uskaltaa heittäytyä lasten tasolle leikin aikana. Ei ole lapsen edun mukaista, että aikuinen istuu tuolillaan valvomassa lapsia ajatellen, ettei kyseisessä tilanteessa voisi muutakaan tehdä. On äärimmäisen tärkeää, että leikkiin uskalletaan heittäytyä mukaan, ja kannustetaan lasta luomaan ja kuvittelemaan uutta. Aikuinen ei saisi ajatella olevansa niin sanottuna ylivaltiaana verrattuna lapsiin.

On siis äärimmäisen tärkeää että varhaiskasvatuksen ammattilainen käyttää aikaa ja ajatusta sensitiivisyytensä kehittämiseen ja ylläpitoon, sillä maailma ja lapsuus muuttuu jatkuvasti, vaatien aina erilaista reagointikykyä hankalissa tilanteissa. Mikäli varhaiskasvatuksen ammattilainen tai kuka tahansa muu aikuinen kohtelee lasta ja tämän tunteita sensitiivisesti, voidaan sanoa toimittavan lapsen edun mukaisesti ainakin sensitiivisyyden osa-alueella.

– Ryhmä 11 ja vuorovaikuttajat 😀

Analyysia aineistosta

Moi,

uusi yritys suoraan asiaan pääsemisessä.

Jotta voisimme käsitellä nimikkotutkijamme tutkimusta, meidän täytyy myös käsitellä tutkijan käyttämää aineistoa, joka tässä tapauksessa on Stella Vosniadoun ja William F. Brewerin (1992) ”Mental models of the Earth: A study of conceptual change in childhood”. Tämän aineistotutkimuksen aineistot on saatu haastattelemalla 1., 3., ja 5. luokkalaisia yhdysvaltalaisia koululaisia (koulu: Washington School, Urbanassa, Illinoisissa). Tähän tutkimukseen osallistui 60 lasta, kaikista eri luokista oppilaita osallistui 20. Tyttöjen ja poikien suhde tutkimuksessa oli noin 50-50. Yhden lapsen haastatteluun käytettiin aikaa 30-45 minuuttia ja haastattelussa on käsitelty 48 erilaista kohtaa.

Tutkimus on tuotettu 1992, jolloin tiedon hankkiminen oli vaikeampaa, sillä se piti etsiä kirjaston kirjoista. Nykyajan teknologian voimiakas merkitys saattaisi muokata tutkimuksen tuloksia – vuonna 1992 ja 2019 lapsilla on hyvin erilaiset lähtökohdat tiedon hakemisen helppouden suhteen. Myös opetuksen ja opetussuunnitelmien muutokset voivat vaikuttaa tuloksiin.

Koska kaikki oppilaat ovat samasta koulusta, opetus on ollut samankaltaista kaikille oppilaille. 60 lasta kaikki eri kouluista tai maista saattaisivat vastata kysymyksiin hyvinkin eri tavalla. Lisäksi lasten perheiden sosioekonominen asema saattaa hyvinkin vaikuttaa siihen, miten perheissä on käsitelty maata ja astrologiaa yleensä. Toisaalta tasainen jakauma sukupuolten välillä on tutkimustulosten yleistettävyyden kannalta hyvä asia ja keskittyy tutkimaan enemmän ikätasoista ymmärrystä ilmiöstä.

Haastattelu on malliltaan puolistukturoitu eli teemallinen haastattelu eli liki kaikki kysymykset ovat vähintäänkin samansuuntaisia. Haastattelijoilla on myös valmiit ajatukset siitä, mitä he ovat lähteneet haastattelulla hakemaan. Lasten kokemuksen tutkiminen on itsessään vaikeaa nimikkotutkijammekin mielestä. Saattaa olla jopa mahdotonta haastatella lasta johdattelemattta häntä vastaamaan tietyllä tavalla. Jos tutkimus olisi tehty avoimella mallilla, olisiko mahdollista vähentää kysymysten johdattelevuutta? Toisaalta taas aiheessa pysyminen vaikeutuisi. Kaikki lapset eivät edes välttämättä olleet ajatelleet maan muotoa aikaisemmin, joten johdattelu aiheeseen on tarpeellista ajatusten syntymiseksi ja vastausten saamiseksi. Täysin strukturoitu kyselomakkeella tehty tutkimus taas ei juuri antaisi tilaa lapsen omalle ajattelulle.

Aineistolla pyritään erottamaan tutkimusnäkökulma teorian ja kokemuksen tarkasteluun eli tuomaan esille maan kokemuksellisuutta. Lapsen kokemusmaailma on erilainen verrattuna aikuisen kokemusmaailmaan. Juutin tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, miten kysymykset muodostetaan. Tulisiko luonnontieteisiin tutustua tukivalla otteella päiväkodista alkaen, ja lisäisikö se myöhempiä valmiuksia ymmärtää luonnontieteellisiä ilmiöitä? Juuti myös pohti tutkijahaastattelussa sitä, onko lasten ymmärryksellä maapallon muodosta merkitystä heidän elämäänsä, ja onko luonnontieteiden opetus ajautunut liian kausas arkisesta elämästä.

Kuinka hyvin sitten tällä aineistolla ollaan päästy käsiksi tutkittavaan ilmiöön? Fenomenologia on aiheena laaja ja monitulkintainen, ja täydellisiä vastauksia sen kysymyksiin tuskin löytyy. Yksi Juutille esittämistämme kysymyksistä liittyi juurikin siihen, että miten haastattelun kysymykset olisi pitänyt esittää, jotta tuloksiin ei vaikutettaisi – hänkään ei tähän osannut vastata. Yksistään se, että fenomenologista aihetta on onnistuttu tutkimaan millään tasolla saaden havainnollistavaa materiaalia aiheesta on aiheuttavaa.

Ryhmä 8: Vieno, Roosa, Elli, Taru, Vilhelmiina, Katriina, Suvi, Mikko, Jyrki ja Samu