TIEDEKESKUSPEDAGOGIIKAN HANKKEELLE EU-RAHOITUS

Kansainväliselle tutkimus- ja opetushankkeelle, CREATIONs – Innovative ways to make scince education and scientific careers attractive to young people, on myönnetty EU:n päätöksellä 1,8 miljoonan euron rahoitus vuosille 2015-2018. Opettajankoulutuslaitoksen tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikkö osallistuu hankkeeseen informaalin tiedeoppimisen ja opettajien roolin kehittämiseen keskittyvällä tutkimuksellaan. Hankkeeseen pyritään kytkemään mukaan myös yliopiston alumnitoimintaa.

Rahoitus myönnettin EU:n 2020-Innovations and Responsible Research -hakuohjelmanScience with and for Society -ohjelman Young People and Science –osiosta. Kolmelle vuodelle myönnetystä 1,8 miljoonan euron rahoituksesta opettajankoulutuslaitoksen tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikön osuus vastaa yhden henkilön palkkausta.

Pyrkimys innostaa nuoria mukaan tieteen maailmaan
CREATIONS-hanke pyrkii tuottamaan tietoa ja käytänteitä tukemaan ja lisäämään nuorten tietämystä tieteen ja teknologian merkityksestä heidän omassa toiminnassaan niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Lisäksi hankeen tarkoituksena on saattaa sekä tytöt että pojat tieteen maailmaan formaalin ja informaalin oppimisen avulla sekä kannustaa heitä työuralle tieteen alalla.

Hankkeessa mukana laaja joukko kansainvälisiä toimijoita
CREATIONs –tutkimuskonsortiota johtaa saksalainen Bayreuthin yliopisto, joka on opettajankoulutuslaitoksen pitkäaikainen yhteistyökumppani informaalin oppimisen alalla. Muita vakiintuneita partnereita konsortiossa ovat mm.Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN, European Physical Society EPS, Tukholman Tekniska Högskolan ja sen yhteydessä toimiva Vetenskapens Hus. Näiden lisäksi mukana on useita muita yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja tiedeviestinnän asiantuntijoita.

CREATIONS jatkaa opettajankoulutuslaitoksen tiedekeskuspedagogiikan eurooppalaista tutkimusyhteistyötä, jossa muita meneillään olevia hankkeita ovat Open Discovery Science ja Inspiring Science Education – INSPIRE.

Tiedekeskuspedagogiikan yksikkö aktiivisesti mukana useissa muissa hankkeissa
Tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikkö koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa (140 000 euroa) LISÄKE- tutkimus- ja kehityshanketta, jossa tuotetaan koulujen ja opettajien käyttöön uutta Augmented Reality –teknologiaa. Hankkeeseen liittyy myös yhdessä Turku University Research Centren, Tampereen yliopiston ja VTT:n kanssa tammikuussa 2015 aloitettu TEKESin rahoittama (1,1 M euroa) MIRACLE-Mixed Reality -tutkimushanke, jossa tiedekeskuspedagogiikan tutkimusyksikkö vastaa kahdentoista suomalaisen museon, tiedenäyttelyn ja kulttuurilaitoksen pedagogisten ratkaisujen koordinoinnista ja tutkimuksesta.

ITK 25 vuotta – juhlakonferenssi 15.-17.4.2015 Hämeenlinnassa

Vuosittain yli 1500 osallistujaa ITK:ssa kertoo siitä, että meillä on yhteinen kiinnostuksen ja kehittämisen kohde: Miten soveltaa opetusteknologiaa tukemaan ja auttamaan oppijoita tavoitteidensa saavuttamisessa? Opettajat ovat tässäkin yhtälössä avainasemassa ja heidän muuttuvan roolinsa kehittäminen, tutkiminen ja ymmärtäminen ovat ITK:n suuria kysymyksiä.

ITK2015 haastaa sinut ja muut kasvatusalan ammattilaiset tulemaan paikalle ja jakamaan kokemuksesi ja näkemyksesi siitä, miten taomme uusia tapoja oppimisen tukemiseksi ja kehittämiseksi.

ISE/ODS-hankkeita esitellään 16.-17.4. Opettajille kilpailu.

Lue lisää

Tiedematkat arvottiin 10.5.2014 Heurekassa

ISE_aanestys

Katso video arvonnasta:
http://youtu.be/fFZ1dOm8JdA

Hankkeisiin voi vielä tulla mukaan – täytä kysely osoitteessa:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49859/lomake.html

Voittomatka on tarkoitettu yhdelle-kahdelle opettajalle ja tiedekeskuskohde ja matkan ajankohta sovitaan henkilökohtaisesti voittajien kanssa. Palkinto sisältää lennot, majoituksen ja pääsylipun tiedekeskukseen.

Tiedematkat liittyvät Open Discovery Space- ja Inspiring Science Education -hankkeisiin. Niistä saat lisätietoa täältä:

Inspiring Science Education (ISE) ja Open Discovery Space (ODS)

FAQ: ISE ja ODS

Uutiskirjeet

VOITA TIEDEMATKA EUROOPPAAN!

Opi, osallistu ja voita tiedematka Eurooppaan!
Millaiset ovat e-osaamisen taitosi? Entä millainen on tilanne luokassasi ja koulussasi? Haluaisitko kehittää taitojasi?

Täytä kysely osoitteessa:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49859/lomake.html

Kyselyn täyttäneiden kesken arvotaan kolme opintomatkaa Euroopan tiedekeskuksiin.
Saat myös jatkossa ajankohtaista tietoa tiedeopetuksesta Helsingin OKL:ssä ja oppimisesta Heurekassa.

Osallistuminen päättyy 5.5.2014 ja voittajat arvotaan 10.5.2014.

Voittomatka on tarkoitettu yhdelle-kahdelle opettajalle ja tiedekeskuskohde ja matkan ajankohta sovitaan henkilökohtaisesti voittajien kanssa. Palkinto sisältää lennot, majoituksen ja pääsylipun tiedekeskukseen.

Tiedematkat liittyvät Open Discovery Space- ja Inspiring Science Education -hankkeisiin. Niistä saat lisätietoa täältä:

https://blogs.helsinki.fi/tiedekeskuspedagogiikka/tutkimushankkeet/inspire/

https://blogs.helsinki.fi/tiedekeskuspedagogiikka/tutkimushankkeet/inspire/faq-ise-ja-ods/

https://blogs.helsinki.fi/tiedekeskuspedagogiikka/tutkimushankkeet/inspire/uutiskirjeet/

Eiffel

 

 

Koulujen ERASMUS+ hakuaikaa jatkettu 24.3.2014 asti

Jos edellinen hakuaika ehti mennä ohi, niin nyt saat vielä uuden mahdollisuuden: ERASMUS+KA1 -apurahan hakuaikaa on jatkettu 24.3.2014 asti.

Kannustamme kaikkia hakemaan ODS- ja ISE- hankkeiden kesäkouluun (ODS ja ISE International Summer Academy), jotka järjestetään tänä vuonna 13.-18.7. Attikassa
Kreikassa: http://ods.ea.gr/ ja http://ise.ea.gr/.

Lisätietoja ja ohjeita löytyy täältä:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus

Kesäkouluihin haku lähestyy

Kesäkouluihin hakeminen tapahtuu uudistuneella tavalla. Nyt Erasmus+ KA1- apurahaa (entinen Comenius) hakee koulu (kts. http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus). Hakuaika loppuu 17.3.2014.

Nyt käynnissä oleviin ODS- ja ISE-hankkeisiin tehdyt koulujen omat toteutussuunnitelmat toimivat apuna haettaessa hankkeiden kansainvälisiin kesäkouluihin (Summer school: http://ods.ea.gr/).Viime vuonna ODS-hankkeen kesäkouluun osallistui kuusi suomalaista opettajaa. Annamme mielellämme lisätietoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedekasvatustyöryhmä laatii ehdotuksia tiedekasvatuksen kehittämiseen

Tiedekeskuspedagogiikan tutkimusryhmän johtaja, professori Hannu Salmi toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tiedekasvatustyöryhmän jäsenenä. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotuksia, joilla lisätään lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen ja tutkimukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän blogi

Opetus- ja kulttuuriministeriön Ota kantaa -palvelu

 

Hannu Salmelle professorin arvonimi

Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto on myöntänyt tiedekeskuspedagogiikan tutkimusjohtaja Hannu Salmelle professorin arvonimen. Samalla Tiedekeskussäätiö on päättänyt lahjoittaa Helsingin yliopistolle vuosittain satatuhatta euroa tiedekeskuspedagogiikan professorin palkka- ja muiden kustannusten kattamiseksi käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

Tiedekeskuspedagogiikan tutkimus

– Tiedekeskus on oppimisen laboratorio kahdella eri tavalla, Hannu Salmi kertoo. – Se on paikka, jossa kävijät voivat oppia itse empiirisesti kokeilemalla, tutkimalla ja kyseenalaistamalla tieteen parhaan perinteen mukaisesti. Se on paikka, jossa erityisesti informaalia oppimista voidaan tutkia avoimessa oppimisympäristössä.

Tiedekeskuspedagogiikan tutkimus Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on ollut nyt käynnissä kolmen vuoden ajan yhteistyössä tiedekeskus Heurekan ja useiden muiden alan kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden. Tutkimus- ja kehitystyön tärkeimmät kohteet ovat informaali oppiminen koulun ulkopuolella, motivaation osuus oppimisessa, näyttely avoimena oppimisympäristönä, tutkimusperustaisen oppimisen kytkeminen opettajakoulutukseen ja Heurekan laaja-alaiset kävijä- ja yleisötutkimukset.

Tiedekeskuspedagogiikan yksikkö on noussut yhdeksi Euroopan johtavaksi asiantuntijaksi sekä laitteistojen ja sisältöjen kehittäjäksi Lisäketodellisuus-alalla. Tätä tutkimusta kehittämään Opetushallitus myönsi yksikölle 156 000 euron kansallisen määrärahan vuodelle 2012. Sen ensimmäisiä tuloksia esitettiinkin jo toukokuussa 2012 järjestetyssä Design Learning -seminaarissa.

Opetus opettajankoulutuslaitoksella

”Integroidun tiedeopetuksen kurssi – Heureka-kurssi” kuuluu kaikkien luokanopettajien ja esi- ja alkuopetuksen linjoilla opiskelevien opiskelijoiden varsinaiseen opiskeluohjelmaan. Se ideoitiin ja aloitettiin jo 1990-luvulla. Kurssilla halutaan lisätä opiskelijoiden omia tietoja ja taitoja tiedekeskuksen näyttelyiden, planetaarioiden, demonstraatioiden, työpajojen ja laboratorioiden avulla. Kurssilla toteutetaan eheyttävän opetuksen periaatteita ja käytäntöjä ja sillä opitaan järjestelmällisiä tapoja käyttää hyväksi avoimen oppimisen ympäristöjä sekä informaalin oppimisen lähteitä erityisesti alaluokkien opetuksessa. Kurssista vastaa tutkimusjohtaja Hannu Salmi läheisessä yhteistyössä ainedidaktiikan professorien, tutkijoiden ja lehtorien kanssa.

Vuodesta 1995 lähtien kaikki Helsingin luokanopettajakoulutuksesta vuosittain valmistuneet 200 opiskelijaa ovat käyneet tämän edelleen kehittyvän Heureka-kurssin ja omaavat näin tiedot ja valmiudet tiedekeskuksen täysipainoiseen opetuskäyttöön.

Juttu luettavissa kokonaisuudessaan:

http://www.helsinki.fi/insight/ajankohtaista/uutiset/tiedekeskuspedagogiikka.html

http://www.helsinki.fi/behav/uutisarkisto/2012/uutinen-28-05-2012.htm