3. Sosiaalityön asiantuntijuus terveyssosiaalityön muuttuvissa toimintakonteksteissa

Työryhmän puheenjohtajat: YTM, yliopisto-opettaja Leena Leinonen, Itä-Suomen yliopisto leena.leinonen@uef.fi, VTM, vastaava sosiaalityöntekijä, sosiaalityön jatko-opiskelija Katariina Bärlund, HUS, Psykiatria katariina.barlund@hus.fi

Niukkojen taloudellisten resurssien aikakausi, sosiaali- ja terveydenhuollossa meneillään oleva palvelurakenneuudistus sekä uudistettu sosiaalialan ammatinharjoittamislainsäädäntö synnyttävät terveyssosiaalityön asiantuntijuuteen liittyviä ydinkysymyksiä. Miten sosiaalityö näyttäytyy SOTEuudistuksessa? Mitä on sosiaalityön asiantuntijuus tulevaisuuden terveyspalveluissa? Millaisia hallinnan ja vallan kysymyksiä moniammatilliseen työskentelyyn ja eri asiantuntijoiden välisiin kohtaamisiin liittyy? Millaisin luovin menetelmin terveyssosiaalityöntekijät voivat edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkäyttäjien asemaa ja ehkäistä heidän putoamistaan digiajan kelkasta? Miten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen rajapinnat muotoutuvat uuden ammatinharjoittamislainsäädännön näkökulmasta?

Työryhmään ovat tervetulleita sosiaalityön asiantuntijuuteen kiinnittyvät esitykset niin perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon kuin yksityisten palveluntuottajienkin toimintakonteksteista. Esitykset voivat liittyä esimerkiksi sosiaalityön rooliin ja tehtävään moniammatillisessa yhteistyössä, palvelujen juridishallinnollisiin reunaehtoihin, asiakasnäkökulmaan tai terveyssosiaalityötä koskevaan kehittämistyöhön ja -hankkeisiin. Ilahduttavaa olisi, mikäli osa esityksistä liittyisi myös Sosiaalityön tutkimuksen päivien yleiseen “sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa” -teemaan.