4. Sosiaali- ja terveydenhuollon interventiot ja niiden vaikuttavuus

Työryhmän puheenjohtajat: YTT, yliopistontutkija Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto sirpa.kannasoja@jyu.fi, VTT, projektitutkija Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto elisa.tiilikainen@uef.fi

Sosiaalitieteissä interventiotutkimus on puhuttanut ja sitä kohtaan esiintyy kasvavaa kiinnostusta. Yleisen määritelmän mukaan interventio on väliintulo tai toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan johonkin. Kun käsitettä käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa, intervention ymmärretään yleensä olevan tapahtuma tai esimerkiksi johonkin toimintaan osallistuminen, jolla on tarkoitus vaikuttaa yksilön tai ryhmän hyvinvointiin, terveyteen, elintapoihin tai käyttäytymiseen tai yhteiskunnallisiin rakenteisiin.

Työryhmässä olemme kiinnostuneita siitä, millaisia interventioita sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä tutkimuksissa on toteutettu, mihin niillä on pyritty vaikuttamaan ja millaisia tuloksia niiden parissa on saatu. Olemme kiinnostuneita paitsi jo toteutuneista, myös kehitteillä olevista tutkimusprojekteista sekä muun muassa metodologisista pohdinnoista interventiotutkimuksen asetelmaan ja tutkimusetiikkaan liittyen. Esityksissä aihetta voidaan käsitellä niin sosiaalityön tutkimuksen näkökulmasta kuin monitieteisesti.