Vid mellanträffen diskuterades mentorns roll och god praxis

mentorit ryhmäkuvassa zoomissa
Mentorer delade erfarenheter i Zoom.

Mellanträffen i programmet för gruppmentorskap samlade i slutet av februari mentorer för att dela sina erfarenheter av programmet, som inleddes i november.  För merparten av grupper innebär februari─mars att man kommit halvvägs på den gemensamma vägen, och då är det passligt att dela med sig av god praxis med andra.

Mellanträffen ordnades i likhet med träffarna i november i Zoom, och i träffen deltog mentorer från olika håll i Finland – och världen. Före de egentliga gruppdiskussionerna fick mentorerna information om karriärplanering och arbetssökning vid universitetet. Anna Storgårds från Karriärservicen berättade om hur karriärplanering stöds vid universitetet i dag och i framtiden och vad som är på gång på den fronten.

– På Karriärservicen håller vi på att övergå till en ny teoretisk referensram där karriärfärdigheterna skissas upp med hjälp av fem typer av kapital som inhämtas under studietiden. Under de olika kapitalen finns bland annat nätverkande, att lära känna aktörerna inom branschen, att lära sig gestalta kulturkoderna i olika organisationer och karriärplanering. Mentorskapet har en betydande roll i alla dessa, förklarade Storgårds.

Varierande erfarenheter av gruppdynamik och distansperioden

På grund av coronatiden är det kännetecknande för denna period att alla träffar ordnas på distans. För en del har detta fungerat bra eftersom tidsplaneringen har varit lättare. En del av de mentorer som deltagit i programmet under tidigare perioder upplevde dock att gruppdynamiken inte har blivit fullt så intensiv som när man träffas ansikte mot ansikte.

Vid träffarna delades också erfarenheter av god praxis. En del av mentorerna berättade att adepterna hade tagit en aktiv roll i ordnandet av träffarna. Också arbetsboken hade varit till hjälp i planeringen av träffarna och deras teman utifrån adepternas frågor.

─ I min egen grupp är studenterna i rätt olika skeden i livet, men det gemensamma för dem alla är den kommande övergången till arbetslivet, kommenterade en av mentorerna.

Dia urasuunnittelun merkityksestä yliopistossa.
Anna Storgårds från Karriärservicen berättade om hur karriärplanering stöds vid universitetet.

I diskussionerna gjordes också viktiga iakttagelser kring vad som är mentorns roll i hela processen. Mentorskapet är en process som baserar sig på frivilligarbete. Mentorn har här möjlighet att dela sina kunskaper och erfarenheter.

─ Det är viktigt att komma ihåg att mentorn inte ska förväntas vara terapeut, studiehandledare eller arbetsförmedlare. Mentorskapsprocessen är avsedd att vara en ömsesidig erfarenhet där mentorn till exempel kan lyssna och dela sina kunskaper och erfarenheter. Rollen kan variera och byggas upp enligt dynamiken i gruppen, påpekades det under träffen.

Programmets koordinationsteam har för avsikt att samla respons om den pågående perioden, i synnerhet om för- och nackdelarna med distansträffar.

─ Situationen är ny för alla, och därför är det med tanke på framtida perioder viktigt att samla all värdefull lärdom från det här året för utvecklingen av mentorprogrammet. Man kan naturligtvis när som helst skicka respons och frågor redan under perioden direkt till koordinationsteamet, kommenterar Salla Wilén från Karriärservicen.

Gruppmentorskapets tionde period pågår ännu till maj då programdeltagarna samlas till ett gemensamt avslutsevenemang. På grund av coronapandemin fortsätter perioden helt på distans.

Karriärservicens övriga innehåll och tjänster till stöd för arbetssökning och karriärplanering för studenter och nyutexaminerade har sammanställts under Praktik och Arbete och karriär i Instruktioner för studerande.

Mentorerna och adepterna kan kontakta koordinationsteamet när som helst under perioden på adressen careerservices(snabel-a)helsinki.fi

Över tio år av Gruppmentorskap vid Helsingfors Universitet

Mentorointiryhmät 2017
Foto från kick-off i 2017. Mentor Leena Korppoo.
Över 900 studenter, 250 alumn-mentorer och otaliga timmar av viktiga samtal om karriär under årens lopp. Gruppmentorskap är redan en modern tradition i Helsinginfors Universitet.

Programmet för gruppmentorskap vid Helsingfors universitet startar i november i jubileumsperiodens tecken. Det rör sig om den tionde perioden på universitetsnivå, och det är tio år sedan det första pilotprojektet vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten ägde rum. Under årens lopp har programidén prisats bland annat av Sitra för sitt främjande av högutbildades arbetslivsfärdigheter och sysselsättning.

Från ett fåtal grupper under de första åren har programmet utökats år för år till en helhet som täcker universitetets samtliga fakultet. Grundtanken är emellertid fortfarande den samma: att erbjuda studenterna stöd i karriärplaneringen genom såväl alumnmentorer med erfarenhet av arbetslivet som kamratstöd av andra studenter.

En av de största anledningarna till att jag ville delta i mentorskapsprogrammet var en viss osäkerhet och brist på självförtroende gällande mina yrkeskunskaper, och jag kan säga att mentorskapet helt klart ingjutit tro i mig i detta avseende”, säger en student som deltog i programmet 2016–2017.

Mentorointiryhmiä Tiedekulmassa.
Gruppmentorskaps kick-off i 2018.

Studentorganisationens minimentorskap som modell

Programmet för gruppmentorskap vid Helsingfors universitet utvecklades från början utgående från det minimentorskap som skapats av alumnrådet i ämnesföreningen för socialpsykologi, Status.

– Man ville skapa nya former av stöd till karriärplaneringen för studenterna på magisterstadiet. Det hade redan funnits någon form av parmentorskap vid Helsingfors universitet, men genom ett program i gruppform ville man erbjuda stöd till fler studenter, berättar Eric Carver som på den tiden arbetade på Karriärservicen (i dag Strategiskt stöd för undervisningen).

Det första gruppmentorskapsprogrammet genomfördes i form av ett pilotprojekt vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten 2010. Efter uppmuntrande erfarenheter beslutade man att vidareutveckla programmet som ett samarbete mellan Karriärservicen, Alumnrelationer och projektet VALOA.

Programmet för gruppmentorskap lanserades 2012 i samarbete med Statsvetenskapliga fakulteten och Alexanderinstitutet. Modellen låg redan då tämligen nära den nuvarande formen av mentorskap, där en erfaren alumn agerar mentor för en liten grupp studenter.

A group at the kick-off in 2016.

Som mentor kan jag hjälpa studenterna med just de praktiska frågor som universitetsstudierna inte ger svar på: Vad värdesätts i arbetslivet? Hur ansöker jag och söker mig till olika arbetsuppgifter? Hur berättar jag för arbetsgivare om mina kunskaper och färdigheter?”, säger Otto Mattsson som deltagit i programmet som mentor under flera perioder 2017.

Från några få grupper till ett mångvetenskapligt program som omfattar hela universitetet

Från det program som arrangerades våren 2012 har gruppmentorskapet så småningom vuxit till sin nuvarande form. Direkt på den andra perioden anslöt sig Beteendevetenskapliga fakulteten och Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning vid Humanistiska fakulteten. Numera koordineras programmet för mentorskap centraliserat i samarbete mellan Karriärservicen och universitetets alumnaktörer.

– Vid vår årliga mentorsökning har vi som mål att erbjuda intressanta mentorskapsgrupper till studenter från så många fakulteter som möjligt. Detta betyder att vi söker alumner från så många olika arbetslivsområden och med så många olika utbildningsbakgrunder som möjligt som mentorer, berättar karriärvägledare Salla Wilén på Karriärservicen och kontaktchef Marja Peltomäki på Alumntjänster.

Programmet kännetecknas också av mångvetenskaplighet, eftersom grupperna inte sätts ihop bara efter studieinriktning. Samma grupp kan bestå av såväl humanister, bio- och miljövetare som studenter inom matematisk-naturvetenskapliga områden.

– Mångvetenskaplighet infördes i programmet 2016, och vi får positiv respons om saken varje år. I arbetslivet blandas olika utbildningsbakgrunder otvunget med varandra, så det är naturligt att ta hänsyn till denna aspekt även vid mentorskap, säger gruppmentorskapsprogrammets arrangöre.

Som mentor får och måste du tänka tillbaka på din arbetskarriär och dina livsval ändå från studieåren på ett rätt så djupgående sätt. Därför är det mycket givande även ur ett egoistiskt perspektiv, säger Päivi Vuorinen som deltagit i programmet som mentor två gånger 2016.

Utvecklingssteg genom internationalisering, mentorskapshandbok och instruktionsvideor

Även internationalisering har varit en väsentlig del av programmet för gruppmentorskap sedan 2014. Då blev programmet trespråkigt, vilket överensstämde med universitetets internationaliseringsstrategi. År 2019 deltog programmet i ett projekt för att främja internationella experters bidrag till företagstillväxt, vilket gjorde att man ökade antalet engelskspråkiga grupper.

– Under denna period har vi åtta engelskspråkiga grupper. Grupperna består av både finländska och internationella studenter, vilket gör att de lättare bygger nätverk sinsemellan, säger karriärvägledare Anna Storgårds som arbetar i projektet.

Ända från början har programmet även innehållit träning inför processen för både mentorerna och adepterna. Den första mentorskapshandboken i programmet lanserades redan 2012. Numera används Arbetsbok för mentorskap (2017) som utvecklats i samarbete mellan Karriärservicen, enheten för personalutveckling och Tevere Oy och som varje år får beröm såväl inom som utanför programmet.

– Varje deltagare får ett exemplar av arbetsboken, men den finns också fritt tillgänglig på nätet. Boken används aktivt av våra grupper, men varje år får vi positiv respons och hänvisningsförfrågningar även från mentorskapsprogram vid andra organisationer, berättar Karriärservicen.

Vid sidan av boken får mentorerna och adepterna även tillgång till Tevere Oy:s instruktionsvideor som ger en kort introduktion till mentorskapsprocessen.

Gruppen var fantastisk. Först tänkte jag att mentorskap fungerar bäst i par, men jag verkar ha haft fel – gruppen gav mig femfaldig glädje! Man fick höra fler erfarenheter och tankar och fick kamratstöd”, säger en student som deltog i programmet under perioden 2013–2014 gällande genomförandet i gruppform.

Mentorskap stödjer karriärplaneringen – även med fjärranslutning

På Karriärservicen som koordinerar programmet håller man på att gå över till en ny teoretisk modell som kallas Graduate Capital. Enligt den består studentens expertis av olika slags kapital: mänskligt, socialt, kulturellt, identitetsrelaterat och psykologiskt. Gruppmentorskap stödjer alla dessa delområden.

– Med kapital avses karriär- och sysselsättningsfärdigheter med koppling till personen själv, omgivningen och kompetens, vilka tillsammans bildar det vi kallar expertis, säger karriärvägledare Wilén.

Mentorskapsprogrammets jubileumsår startar under exceptionella förhållanden, eftersom programmet flyttas helt ut på nätet på grund av coronavirussituationen. Konsekvenserna är dock tydligt positiva: under denna period har mentorskapsutbudet utvidgats utanför huvudstadsregionen när universitetets alumner på andra håll i Finland och ute i världen ansökt om att delta i programmet.

– Ett mentorskapsprogram på distans ger säkert oss alla nya inlärningserfarenheter inte bara av användningen av olika slags teknisk utrustning, utan också av gruppbildning på nätet. Vi ser verkligen fram emot den kommande perioden, säger arrangörerna.

Ryhmämentoroinnin kick-off Zoomissa 2020
Kick-off i 2020 för gruppmentorskapprogrammet ordnas i Zoom.

* Det första gruppmentorskapsprogrammet genomfördes vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten 2010. Efter uppmuntrande erfarenheter beslutade man att vidareutveckla programmet som ett samarbete mellan Karriärservicen (Eric Carver, Leena Itkonen), Alumnrelationer (Anni Siitonen, Riitta-Ilona Hurmerinta) och projektet VALOA (Heidi Layne). Även utvecklingschef Aino-Maija Evers och universitetslektorer i universitetspedagogik Kirsi Pyhältö och Erika Löfström samt fakulteternas och Alexanderinstitutets representanter (framför allt Taru Kivelä vid Statsvetenskapliga fakulteten och Niina Tenhio vid Alexanderinstitutet) deltog ända från början i att utveckla denna i Finland unika modell för gruppmentorskap.

Gruppmentorskapprogrammet börjar – ansök om att bli adept!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2020–2021 börjar i november. Ansökningen till programmet är öppen for studenter 28.9.– 11.10.2020. Agera snabbt eftersom grupperna fylls i anmälningsordning!

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

Jag fick bättre kunskaper om mina egna styrkor och många nya idéer om att söka jobb och om färdigheter i arbetslivet., kommenterar en adept som deltog i programmet för perioden 2020–2021.

MENTORERINGEN FÖRS I 40 GRUPPER, VARAV 3 PÅ SVENSKA

Ansökningstiden till programmet är 28.9. – 11.10.2020. Grupperna fylls enligt anmälningsordning och du måste lämna in förhandsuppgift i samband med anmälan.

Programmet för gruppmentorskap 2020–2021 innehåller dessa evenemang:

 • Frågestunder för mentorer och adept i Zoom 18.11.2020 (adepter kl. 16–17)
 • Programmet startar med ett inledande evenemang 25.11.2020 kl. 17.00–19.00
 • Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad
 • Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle i maj 2021

Det finns 40 mentorer (3 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Bekanta dig med mentorerna 2020–2021 och ansök till gruppmentorskapet!

Karriärservicen har gjort en videosnutt (på finska) som berättar vad man kan få ut av gruppmentorskap och varför det lönar sig att gå med: https://youtu.be/nguHQV83RQ4

Du kan också läsa erfarenheter från förra året här: https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/sv/2020/06/15/ryhmamentorointikausi-sai-paatoksensa-etana/

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Ansök om att bli mentor 2020–2021!

ryhmätyöskentelyä

Gruppmentorskapprogram för perioden 2020–2021 startar igen i november och vi letar nu efter mentorer för studentgrupper.

Detta är ett jubileumsår: programmet hålls för tionde gången! Du har nu ett fantastiskt tillfälle att hjälpa studenter mot examen och arbetsliv.

Det behövs mentorer som kan leda gruppen på svenska – anmäl ditt intresse att bli mentor så snart som möjligt med Lyyti!

ANSÖK TILL GRUPPMENTORSKAPSPROGRAMMET 2020–2021

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2020–2021 börjar med ett inledande evenemang 25.11.2020. Programmet ordnas på distans via Zoom. För att delta behöver du en dator, smartphone eller surfplatta. Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad. Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle i maj 2021.

ANSÖK TILL GRUPPMENTORSKAPSPROGRAM HÄR

Vänligen fyll i och skicka in ditt ansökningsformulär senast den 20 september (OBS! Ansökningstiden för gruppmentorskap har förlängts).

Vi kommer att meddela dig resultatet av ansökningsprocessen i slutet av september.

Mera information: https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/ansok/?lang=sv eller  Marja Peltomäki: marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

Gruppmentorskapsprogrammet avslutades på distans

Gruppmentorskapsprogrammet avslutades den 18 maj när grupperna samlades för att reflektera över det gångna halvåret. Passande till den exceptionella våren delade man den här gångens sina erfarenheter på distans via Zoom. Prorektor Sari Lindblom överlämnade också virtuellt diplom till adepterna och mentorerna.

Ryhmäkuva päätöstilaisuudesta

Mentorskapet ger tro på framtiden och praktiska tips till dem som söker jobb

105 adepter från universitetets olika fakulteter deltog i programmet som inleddes i slutet av november. Medan de jobbade med hjälp av Flinga under avslutningen kommenterade de att mentorskapsprogrammet bland annat gav dem tro på sin egen framtid.

 • Jag fick självförtroende och tro på att även om det inte alltid känns som om allt är under kontroll kommer nog också karriärsfrågorna att ordna sig.
 • Förtroende för min egen kompetens och för framtiden.
 • Inre frid när det gäller att bygga upp sin karriär: sakta men säkert!

Mentorprogrammet gjorde det lättare för många att fundera inte bara på den egna karriären utan också på studierna.

 • Jag fick bättre kunskaper om mina egna styrkor och många nya idéer om att söka jobb och om färdigheter i arbetslivet.
 • Självförtroende, tips om att skriva cv och arbetsansökan, uppdaterad LinkedIn, information om arbetskulturen på arbetsplatser som intresserar mig och flexibilitet.
 • Jag fick ut mycket av programmet, men inte det jag letade efter.
 • Jag närmar mig karriärplaneringen mer systematiskt och med bättre verktyg.

I mentorskapsprogrammet har det varje år varit vanligt att man också har lärt sig mycket praktiska färdigheter i grupperna, till exempel att utarbeta ett cv och att man har delat tips för att söka arbete. Dessa teman diskuterades i grupperna även i år, men en del grupper koncentrerade sig mer på att fundera på framtiden och frågor om karriärplanering.

Adepterna berättade i sina kommentarer på Flinga också om de fortsatta steg som de har för avsikt att ta efter mentorprogrammet.

 • Mitt mål är att hitta ett arbete som är betydelsefullt.
 • Jag fortsätter att studera med mer självsäkerhet och börjar planera att söka praktikplats när jag skriver min kandidatavhandling.

Mentorerna berömmer adepterna för deras aktivitet och känner att de också själva fått mycket

Under denna säsong deltog 28 mentorer från olika samhällssektorer i programmet: en del var erfarna mentorer, en del var med för första gången. Bland mentorerna fanns alumner som arbetar bland annat inom företagsledning, utbildning, juridik, marknadsföring och kommunikation samt farmaci. Vid avslutningen lämnade mentorerna uppmuntrande hälsningar till adepterna.

 • Tack för att ni har varit närvarande som er själva och gett mycket av er själva till processen där vi har fått lära oss mycket av varandra!
 • Fina samtal, underbara adepter! Var modiga, tro på er själva och ta emot utmaningar!
Sari Lindblom
Prorektor Sari Lindblom överlämnade också virtuellt diplom till adepterna och mentorerna.

Mentorerna kommenterade att erfarenhetsutbyte var en av de bästa sidorna av programmet. De upplevde att de också hade lärt sig mycket själva.

 • Ni gav mig nog lika många redskap för att reflektera över min karriär som ni fick.
 • Det var helt fantastiskt att jobba med er! Förutom nya synvinklar har jag också lärt mig konkreta färdigheter.

På grund av coronavirussituationen gick grupperna snabbt över till distansmöten i mars.  Många av grupperna kommenterade i slutresponsen att dessa möten i huvudsak gick bra och att den nya situationen samtidigt lärde dem nya sätt att arbeta med tanke på arbetslivet.

 • Tack till det aktiva adeptteamet! Ni satsade på att utveckla er själva och ni tog utan fördomar till er verktygen för distansarbete. Ni förvandlade även undantagssituationen till något positivt. Det var givande att jobba med er.

Kuva ryhmätyöstä.

Programmet utvecklas under den kommande säsongen – mentorer sökes i augusti-september, adepter i oktober

Deltagarna ger respons på gruppmentorskapet varje termin. På grundval av detta har programmet utvecklats varje år och målet är att göra detta också under nästa säsong. Syftet är t.ex. att finska, engelska och svenska språken skulle fungera ännu bättre sida vid sida. Dessutom utreds det om det skulle vara möjligt att ordna egna orienteringsträffar för adepter och mentorer före det första gemensamma mötet. Mer information om detta kommer under hösten.

När gruppmentorskapsprogrammet fortsätter i höst är det redan den tionde säsongen för programmet. Ansökan för mentorer kommer att öppnas i augusti eller i september och man söker igen personer som har studerat vid olika fakulteter och arbetar inom olika områden i samhället. Information om mentoransökan finns på universitetets alumnkanaler och på den här sidan.

Studenterna kan söka till programmet senare på hösten och information kommer att finnas förutom i gruppmentorbloggen, också i Karriärservicens kanaler. Eventuella distansarrangemang beskrivs i samband med ansökan.

Karriärservicen och HelsinkiAlumni tackar alla alumnmentorer och studentadepter för en fin säsong och önskar alla en solig sommar!

Mer information om gruppmentorskap:

För alumner: HelsinkiAlumni, marja.peltomaki(at)helsinki.fi
För studenter: Karriärservicen: careerservices(at)helsinki.fi

Text och bilder: Miika Mertanen

Erfarenheter dryftades och mentorernas ansvar diskuterades på halvtidsmötet

Ryhmät välitapaamisessa

I och med mentorernas halvtidsmöte har gruppmentorskapsprogrammet kommit halvvägs in i perioden 2019–2020.

Mentorerna samlades i slutet av februari i Tankehörnan för att diskutera det gångna halvåret. De fick utbyta erfarenheter från de första gruppträffarna och dela med sig av god praxis.

I början av mötet tog alla del av en presentation om hur universitetet stöder studenternas karriärplanering i dag och i framtiden. Presentationen hölls av Leena Itkonen från Karriärservicen, som arbetar med karriärvägledning. Itkonen berättade om vilken betydelse bl.a. arbetslivskurser, praktik, portfolior och karriärevenemang har för studenterna. Gruppmentorverksamheten är ett annat viktigt verktyg.

– Hos oss vid Karriärservicen håller vi på att gå över till en ny teoretisk referensram, enligt vilken karriärkompetens betraktas ur ett perspektiv som fokuserar på fem olika ”kapital” som studenten kan samla under studietiden. Kapitalen innehåller bl.a. nätverkande, att bekanta sig med aktörer inom den egna branschen, att lära sig olika organisationskulturers koder samt karriärplanering. En mentor kan ha en central roll för utvecklingen av alla dessa kompetenser, säger Itkonen.

Leena Itkosen puheenvuoro.

VARIERANDE PRAXIS PÅ DE FÖRSTA TRÄFFARNA

De allmänna intrycken från de första gruppträffarna var att andan är god. Mentorerna var glada över att adepterna var aktiva och engagerade. Å andra sidan kom det också fram i diskussionerna att det möjligtvis är de mest aktiva studenterna som söker sig till mentorverksamheten. En utmaning är att locka med också personer som inte går med i verksamheten på eget initiativ.

Många mentorer upplevde att deras roll i första hand är att vara en slags lots för diskussionen, eftersom grupperna bestod av studenter som redan kommit långt i studierna eller karriären. I sådana fall framhävs adepternas kamratstöd till varandra, vilket också är en av gruppmentorverksamhetens styrkor.

Arbetsbok för Mentorskap som använts i tre perioder fick också beröm.

– Arbetsboken har varit ett fungerade stöd för planeringen av gruppträffarna, sade en av mentorerna.

Ryhmäkuvaa lisää.

De praktiska arrangemangen under träffarna har varierat precis som under tidigare år. En del av grupperna har t.ex. besökt mentorns arbetsplats, medan andra har fokuserat på att diskutera karriär och jobbsökning. Innehållet i gruppträffarna har traditionellt varierat enligt deltagarnas önskemål.

VARIERANDE TEMAN FRÅN JOBBSÖKNING TILL MENTORVERKSAMHETENS BETYDELSE

Många grupper har diskuterat vanliga, återkommande teman: vad är en karriär och hur skapar man sig en sådan? Hur skapar man nätverk? Med vilken attityd lönar det sig att söka jobb?

– Adepterna är intresserade av hur man får in en fot i arbetslivet, säger en mentor.

Johanna Ruhanen från Karriärservicen påminde på träffen om att mentorerna inte ensam ansvarar för all vägledning som gäller till jobbsökning.

– Karriärservicen har t.ex. tagit fram en Guide för arbetssökning och vi ordnar många olika workshoppar om jobbsökning och Linkedin. Vi informerar studenterna aktivt om våra tjänster.

Mentorerna säger sig ha fått ut mycket av mentorskapet också för egen del.

–  Jag har fått direkt respons av mina adepter på mitt eget arbete och dess betydelse ur en synvinkel som jag kanske inte själv tänkt på tidigare, säger en av mentorerna.

Mentorerna har fått en större förståelse av vad mentorskap innebär i praktiken och å andra sidan har mentorskapet inspirerat dem att locka egna kontakter med i verksamheten.

– En viktig insikt har varit att mentorskap inte bara är en fritidssysselsättning, utan att det också innebär att man har ett ansvar för den bild av arbetslivet som man förmedlar. Det är inget man ska ta lätt på, funderade en grupp mentorer.

Panorama-kuva ryhmistä.

VÅRENS TRÄFFAR OCH MENTORSKAPSPROGRAMMETS AVSLUTNING FLYTTAS TILL NÄTET

Gruppmentorskapsprogrammet fortsätter under våren med gruppernas egna distansträffar. Programmet avslutas den 18 maj med en gemensam avslutning som ordnas via nätet på grund av undantagstillståndet. Nya mentorer kan söka till programmet i början av hösten och studenter kan söka till programmet senast i oktober 2020. Följ informationen om mentorverksamheten!

Text och bilder: Miika Mertanen

Gruppmentorskapsprogrammet 2019–2020 drogs igång på Minervatorget

Grupperna för 2019-2020 började sin gemensamma mentorskapsresa i slutet av november.

Helsingfors universitets gruppmentorskapsprogram sammanför alumner och studenter redan för nionde gången. 28 ivriga grupper inledde sin gemensamma mentorskapsresa på Minervatorget på Brobergsterrassen den 20 november.

Kick-offen för gruppmentorskapsprogrammets nionde säsong firades traditionsenligt i slutet av november. Evenemanget ordnades den här gången på Minervatorget, där grupperna träffades för att planera sin cirka sex månader långa gemensamma resa.

Sammanlagt deltog 107 studenter och 28 mentorer. Varje grupp på 2–4 studentadepter har en alumn från Helsingfors universitet som mentor. Programmet är den här säsongen en del av ett projekt för att främja internationella experters bidrag till företagstillväxt, varför antalet engelskspråkiga grupper utökades till fyra. En av grupperna är svenskspråkig.

ryhmätyöskentelyä

Ny typ av introduktion

Det stödmaterial som adeptgrupperna erbjuds förnyades i höst på basis av responsen från tidigare år. Liksom tidigare år fick deltagarna bekanta sig med Arbetsbok för mentorskap som producerats vid Helsingfors universitet redan före kick-offen. Bland det nya förhandsmaterial som adepterna och mentorerna fick ta del av fanns introduktionsvideor om mentorskap som producerats av Tevere Oy.

– Målet var att ge deltagarna så mycket vägkost som möjligt på förhand, eftersom det är bra att få lite tid att låta tankarna mogna, säger Johanna Ruhanen från Karriärservicen.

Kuva Minna-Rosa Kanniaisen esityksestä.
Minna-Rosa Kanniainen kertoi omassa puheenvuorossaan vuorovaikutuksen merkityksestä mentoroinnissa.

Kick-offens program byggdes i år upp runt praktiska tips och Minna-Rosa Kanniainens (Lifedesign) expertanförande. Kanniainen har tidigare lett gruppmentorskapsprogrammet och behandlade i sitt anförande interaktionsaspekter i samband med mentorskap i grupp. Hon betonade bl.a. hur viktigt det är att man lyssnar på och respekterar varandra under gruppträffarna och uppmuntrade adepterna att vara aktiva i alla skeden av processen.

Som ett konkret tips påminde Kanniainen om att det lönar sig att medvetet försöka ersätta ”nej, men … ”-kommentarer med ”ja, och …”. Det för nämligen så gott som automatiskt diskussionen in i en positiv riktning.

Ryhmästyöskentelyä

Under kick-offen fick grupperna naturligtvis också bekanta sig med varandra och skapa gemensamma riktlinjer för mentorskapet. Grupperna fick i uppgift att skriva ett mentoravtal, där de kom överens om sina förväntningar och mål för hela processen.

yleiskuva

Resan fortsätter fram till sommaren

Grupperna fortsätter arbetet på egen hand i cirka sex månader. Rekommendationen är att träffas ungefär en gång i månaden.

– I mitten av perioden ordnar vi en mellanträff för mentorerna, där de kan dela med sig av sina erfarenheter under de första månaderna av mentorskapet. Traditionellt har mellanträffen också varit ett bra sätt att få nya idéer för den egna gruppen, belyser Ruhanen.

ryhmätyöskentelyä

I maj kommer alla grupper tillbaka till startrutan till Minervatorget för en gemensam avslutning. Då har de också minst 28 unika mentorskapshistorier att berätta.

Mer information om följande mentorsäsong publiceras på denna sida hösten 2020. I september börjar man söka mentorer till programmet.

ryhmätyöskentelyä2

Gruppmentorskap startar – ansök om att bli adept!

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2019–2020 börjar i november. Ansökningen till programmet är öppen for studenter i Helsinginfors Universitet 2.10.– 14.10.2019. Agera snabbt eftersom grupperna fylls i anmälningsordning!

Genom gruppmentorskap har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

Mentorprogrammet gav självförtroende, självreflektion och positiv framtidstro, kommenterar en adept som deltog i programmet för perioden 2018–2019.

MENTORERINGEN FÖRS I 36 GRUPPER, 2 PÅ SVENSKA.

Ansökningstiden till programmet är 2.10.– 14.10.2019. Grupperna fylls enligt anmälningsordning.

Program för gruppmentorskap 2019–2020:

 • Programmet startar med ett inledande evenemang 20.11.2019 kl. 17.00–19.00
 • Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad
 • Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle 18.5.2020

Det finns 36 mentorer (2 svenskspråkiga) som agerar iom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Bekanta dig med mentorerna 2019–2020 och ansök till gruppmentorskapet!

Karriärservicen har gjort en videosnutt (på finska) som berättar vad man kan få ut av gruppmentorskap och varför det lönar sig att gå med.

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.