Gift 1754: Rosina Jerfvelin

Denna mystiska dam uppges vid giftermålet år 1754 med sjöformannen Carl Rettelin vara änka, men några spår av ett tidigare äktenskap finns inte i Helsingfors kyrkoböcker. Hennes efternamn verkar inte heller vara den framlidne makens, utan hennes eget flicknamn. År 1748 dör nämligen timmermannen Mats Jerfvelin i Helsingfors och efterlämnar fem barn, den nästäldsta en dotter med det för den tidens Helsingfors mycket ovanliga namnet Rosina. I faderns bouppteckning från år 1749 nämns inget om att Rosina skulle ha varit gift, trots att man i regel inkluderade döttrarnas äkta män. Troligen var Rosina född i slutet av 1720-talet, följande syster Maria föddes år 1730.

I så fall var Rosina ca 25 år när hon ingick äktenskap med sjöformannen Carl Rettelin, som troligen var ungefär i samma ålder. Parets första och sannolikt enda barn, åtminstone enligt Hiski, dottern Ulrica föddes i januari 1755, dvs. mindre än fem månader efter bröllopet. Hur det gick för dottern får här lämnas osagt, varken kyrkböckerna eller bouppteckningsmaterialet är hjälpsamt. Sjöforman Rettelin avled redan år 1760, vid 34 års ålder av frossa. Bouppteckningen efter honom verkar tyvärr inte finnas bevarad, så uppgifter om änkan och eventuella barn saknas.

År 1759 avled Rosina mor, Eva Jerfvelin. I bouppteckningen efter henne från april 1761 nämns ännu dottern Rosina, men inget om att hon skulle vara gift. Tre av syskonen var ännu i livet, men brodern Henrik vistades utomlands i preussisk tjänst. Rosinas släktnätverk började tunnas ut.

Rosina Jerfvelin nämns i källorna ännu år 1761, därefter försvann hon på okända vägar. Den första oktober 1761 döptes hennes oäkta son Anders Johan, vars far uppgavss vara soldaten Jörn Jönsson Schmidt från Cronhielmska regementet. Målet behandlades samma höst i kämnersrätten i Helsingfors. Rosina hävdade i rätten att den permitterade soldaten Schmidt lägrat henne under äktenskapslöfte. Soldaten Schmidt nekade till att något äktenskapslöfte förelegat och rätten friade honom i brist på bevis. Bägge parterna dömdes istället till bötesstraff för köttsligt umgänge. Faderskapet tycks dock soldat Schmidt inte ha nekat till och rätten ålade honom att stå för underhåll till barnet, 24 daler per år till dess sonen kunde försörja sig själv.

Anders Johan blev inte gammal, redan den 7 december avled han vid dryga två månaders ålder. Som hans anhörige har i begravningslängden efter vanligheten uppgetts fadern, soldaten Schmidt, men inget sades om hans mor. Rosina försvann spårlöst ur Helsingfors kyrkoböcker. En möjlighet kunde vara att hon gifte om sig med en soldat, barnets far eller någon annan, varvid hon skulle ha flyttat över till någon av regementsförsamlingarna i Helsingfors. Men vart tog Rosina Jerfvelin egentligen vägen?

PS: Den som söker han letar – senare dök faktiskt Rosinas första man upp i källorna. Hon var troligen gift med timmermannen Michael Treskelin som “genom en olyckelig händelse drunknade vid Sveaborg” den 6.8.1753, 35 år gammal. Han boupptecknades i juni 1754, änkan uppgavs heta Rosina Matsdotter och paret vara barnlöst. Paret hade dock fått en gemensam son, den 1 maj 1753 avled en namnlös son till timmerman Treskelin och Rusina Järvelin. Kanske damens senare öden ännu dyker upp ur källorna om jag letar tillräckligt ivrigt…