AGRIKULTUR- OCH FORSTVETENSKAPLIGA FAKULTETEN pro gradu

Magisteravhandlingen granskas av två granskare som utses av den ansvariga personen. Den ena granskaren kommer från avdelningen och den andra granskaren är i regel någon utanför avdelningen. Det rekommenderas att den ansvariga personen är den ena granskaren.

Be­döm­ning­en av ma­gis­terav­hand­ling­en

Magisteravhandlingen bedöms i e-thesis. I e-thesis finns allmänna anvisningar för granskningen.
Anvisningar om granskningsprocessen för magisteravhandlingens granskare:
Anvisningar för granskaren pdf på finska
Anvisningar för granskaren pdf in English

Bedömningen av magisteravhandlingen baserar sig på fakultetens gemensamma bedömningsmatris. Avhandlingen bedöms med en sjugradig vitsordsskala med vitsord på latin. Granskarna skriver ett utlåtande om bedömningen av avhandlingen som innehåller ett vitsordsförslag. Utlåtandet skrivs med bedömningsmatrisen som utgångspunkt. Fakultetsrådet fattar besluten om godkännande av magisteravhandlingarna och vitsord. Omkring en vecka före bedömningen i fakultetsrådet informeras den studerande om bedömningsgrunderna och vitsordsförslaget. Av grundad anledning kan den studerande avbryta bedömningen av avhandlingen.

Bedömningsmatris för magisteravhandlingar pdf (på finska, svenska och engelska)