Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Nämä ohjeet koskevat ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneiden tutkielmien tarkastusta.

Uusissa 1.8.2017 alkaneissa koulutusohjelmissa noudatetaan 5-portaista arviointimatriisia. Maisterintutkielmien ohjeistus sekä arviointimatriisi ovat Opiskelijan ohjeissa.

Maisterintutkielman tarkastaa kaksi tarkastajaa, jotka vastuuhenkilö nimeää. Toinen tarkastaja tulee osastolta ja toinen pääsääntöisesti osaston ulkopuolelta. On suositeltavaa, että vastuuprofessori itse toimii toisena tarkastajana.

Mais­te­rin­tut­kiel­man ar­vos­te­lu

Maisterintutkielman arvostelu tapahtuu e-thesiksessä.
Ohjeet maisterintutkielman tarkastajille tarkastuksen etenemisestä:
Ohjeet tarkastajalle
Guidelines for an examiner

Maisterintutkielman arviointi perustuu tiedekunnan yhteiseen maisterintutkielman arviointimatriisiin. Maisterintutkielma arvostellaan 7-portaisella latinankielisellä asteikolla. Tarkastajat laativat tutkielman arvioinnista kirjallisen lausunnon, johon sisältyy arvosanaehdotus. Lausunto kirjoitetaan arviointimatriisiin perustuen. Tiedekuntaneuvosto päättää maisterintutkielmien hyväksymisestä ja niistä annettavista arvosanoista. Noin viikkoa ennen tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa arvostelua opiskelija saa tietoonsa arviointiperusteet ja ehdotetun arvosanan. Perustellusta syystä opiskelija voi vielä keskeyttää tutkielmansa arvostelun.
Maisterintutkielman arviointimatriisi (kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti)

Maisterintutkielma

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluva maisterintutkielma laaditaan pääaineessa tai opintosuunnassa. Tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun ja viestintään omalla tieteen alalla, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Maisterintutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Tutkielman aihe ja ohjaaja sovitaan oman laitoksen käytäntöjen mukaisesti.

Vastuuprofessori ja ohjaaja

Maisterintutkielmien tarkastuksessa vastuuprofessori on nimitetty professori, jonka tutkimus- ja opetusalaan maisterintutkielma kuuluu. Vastuuprofessorin tehtävänä on huolehtia opiskelijan opinnoista kokonaisuutena. Päävastuu tutkielman ohjauksesta on oppiaineen vastuuprofessorilla. Ohjaustehtävää ja vastuuta voidaan myös jakaa niin, että maisterintutkielman ohjauksen vastuu siirretään tutkielman vastuuohjaajalle. Yhdessä sovitut ohjauksen toimintatavat suositellaan kirjattavan opinnäytetyön ohjauksen ohjaussopimukseen (word).

Maisterintutkielman tarkastajat

Maisterintutkielman tarkastaa kaksi tarkastajaa, jotka vastuuprofessori nimeää. Toinen tarkastaja tulee laitokselta ja toinen pääsääntöisesti laitoksen ulkopuolelta. On suositeltavaa, että vastuuprofessori itse toimii toisena tarkastajana.

Maisterintutkielman jättäminen tarkastukseen

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on siirrytty sähköiseen tutkielmien tarkastusprosessiin 1.8.2014 alkaen. Ohjeet maisterintutkielman jättämisestä.

Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi ennen tutkielman arvosteluun jättämistä. Tutkielman tarkastukseen jättämisestä on aina sovittava vastuuprofessorin kanssa. Tutkielman tarkastukseen on syytä varata aikaa noin neljä viikkoa. Tarkastusprosessin yhteydessä kaikki tutkielmat tarkastetaan Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmässä.

Lukukauden 2017 viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous, jossa käsitellään opinnäytetöitä, on 15.12.2017. Ehtiäkseen tuohon kokoukseen tutkielman tarkastuksen tulee olla valmis 7.12.2017. Otathan huomioon myös tarkastuksen vaatiman ajan.

Muut tiedekuntaneuvoston kokousajat.

Maisterintutkielman arvostelu

Maisterintutkielman arviointi perustuu tiedekunnan yhteiseen maistetintutkielman arviointimatriisiin. Maisterintutkielma arvostellaan 7-portaisella latinankielisellä asteikolla. Tarkastajat laativat tutkielman arvioinnista kirjallisen lausunnon, johon sisältyy arvosanaehdotus. Lausunto kirjoitetaan arviointimatriisiin perustuen. Tiedekuntaneuvosto päättää maisterintutkielmien hyväksymisestä ja niistä annettavista arvosanoista. Noin viikkoa ennen tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa arvostelua opiskelija saa tietoonsa arviointiperusteet ja ehdotetun arvosana. Perustellusta syystä opiskelija voi vielä keskeyttää tutkielmansa arvostelun.

Kypsyysnäyte maisterintutkielmassa

Jos opiskelija on osoittanut äidinkielen kielitaitonsa kypsyysnäytteellä alemmassa korkeakoulututkinnossa, hänen ei tarvitse kirjoittaa erillistä kypsyysnäytettä. Tällöin maisterin tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkielman alaan.

Jos alemmassa korkeakoulututkinnossa ei ole osoitettu äidinkielen kielitaitoa, opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte annetaan ennen tutkielman arvostelua kirjoittamalla tutkielmaan liittyvästä aiheesta ilman apulähteitä kypsyyskoe, joka lähetetään äidinkielentarkastukseen. Laitos huolehtii kypsyysnäytteen järjestämisestä.

Englanninkielisessä maisteriohjelmassa opiskelevat kirjoittavat englanniksi tutkielmaan liittyvästä aiheesta kypsyyskokeen, joka lähetetään kielentarkastukseen.


Säädökset

Maisterintutkielmaa ja kypsyysnäytettä koskevat määräykset