Kasvatustieteellinen tiedekunta – pro gradu

PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVIOINTI

Opiskelija jättää pro gradu -tutkielman E-thesikseen noudattaen tiedekunnan määrittämää aikataulua. Tutkielman jättämiseen pitää olla ohjaajan lupa.

Lisätietoa kasvatustieteellisen tiedekunnan opinnäytetöistä (mm. gradun mallipohja, graduparaatiohjeet) löydät Moodlesta.

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte

Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Pro gradu -tutkielma on yksilötyö. Pro gradu -tutkielma voi olla aiheeltaan itsenäinen tai se voi liittyä aiheeltaan laajempaan tutkimusprojektiin. Molemmissa tapauksissa opiskelija laatii itsenäisen tutkimusraportin.

Pro gradu -tutkielmassa tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. Tiivistelmä tulee olla työn ohjaajan hyväksymä. Kypsyysnäytteen kieli on sama kuin opiskelijan koulusivistyskieli (suomi/ruotsi). Kypsyysnäyte ja tutkintoon kuuluvat äidinkielen opinnot suoritetaan samalla kielellä.

Ohjaaja tarkistaa kypsyysnäytteen kielen, mikäli tarkastusta ei ole tehty kandidaatin tutkielman yhteydessä.  Kieli tarkistetaan joko koulusivistyskielellä kirjoitetusta tiivistelmästä tai tutkielman tekstiotteesta (noin 5-10 sivua). Englanninkielisessä maisteriohjelmassa, jossa opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäytteenä tarkastetaan englanninkielinen tiivistelmä. Opiskelija voi sopia vastuuprofessorin kanssa muun kuin koulutuksen kielen eli englanninkielisen tutkielman kirjoittamisesta ja tehdä siinä tapauksessa erillisen englanninkielisen kypsyysnäytteen.

Arviointikriteerit

Pro gradu -tutkielman tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti tieteenalan kannalta keskeiseen ongelmakokonaisuuteen. Tutkielman tavoitteena on tutkittavan ilmiön problematisointi, analysointi ja raportointi. Tutkielma perustuu tieteelliseen ongelmanasetteluun. Arvioinnissa otetaan huomioon kunkin tutkimustyypin erityispiirteet ja tutkielman tutkimusote ja sovelletaan kriteerejä niiden mukaisesti.

Pro gradu -tutkielman tulee olla tutkimuseettisesti hyväksyttävä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on julkistanut uudistetun tutkimuseettisen ohjeiston. Tutkimuseettinen ohjeisto kehottaa tutkijaa rehellisyyteen, huolellisuuteen, avoimuuteen ja muiden tutkijoiden työn kunnioittamiseen. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu ensisijaisesti tutkijoille itselleen, mutta myös työn ohjaajille ja tutkimusyksiköiden johdolle.

Tutkielman arviointi siitä annettavaa lausuntoa varten edellyttää tutkielman vahvuuksien ja heikkouksien vertailevaa tarkastelua. Silloin joudutaan punnitsemaan, voiko esimerkiksi jokin virhe tai puute kompensoitua työn ansioilla. Opinnäytteen keskeiset elementit eivät erityyppisissä töissä ole yksiselitteisesti yhtä painavat arvosanaa määriteltäessä: joissakin tapauksissa teoreettinen perehtyneisyys on erityinen etu, toisinaan analyysimenetelmä tai kohdejoukon valinta nousevat vahvuuksiksi, joskus taas tuoreesta aiheenvalinnasta on syytä palkita.

Pro gradu -tutkielmasta annettua arviointia laadittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että lausunnon sisältö ja esitetty arvosana vastaavat toisiaan. Tutkielmaa arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että arviointi ja esitetty arvosana vastaavat toisiaan. Ansioiden tai puutteiden mahdollinen painottaminen tulee ilmaista eksplisiittisesti.

Tutkielman ulkoasun viimeistely ja teknisten raportointiohjeiden huolellinen noudattaminen ovat välttämättömiä tieteellisessä raportissa, vaikka ne eivät ole ensisijaisia arvosanaperusteita. Arvioinnin kannalta merkittävintä on rajatun ongelmakentän teoreettinen ja metodologinen hallinta.

Hyvän gradun arvosanoja ovat non sine laude approbatur, cum laude approbatur ja magna cum laude approbatur. Jos työssä on selviä puutteita, arvosana laskee lubenter approbaturiin. Juuri ja juuri pro gradu -tutkielman kriteerit täyttävästä työstä annetaan arvosana approbatur. Erinomaisia tutkielmia arvioidaan arvosanoilla eximia cum laude approbatur tai laudatur. Eximia annetaan arvosanaksi, jos työ on poikkeuksellisen hyvä. Arvosanaan laudatur yltää vain hyvin harva tutkielma.

Arvosanoittain kuvatut piirteet ovat ao. tasoiselle tutkielmalle tyypillisiä, mutta kaikkien luonnehdinnassa esiintyvien piirteiden ei edellytetä esiintyvän samassa opinnäytteessä. Hyväksytyltä pro gradu -tutkielmalta edellytetään, että kyseessä on ainakin jossain määrin toimiva tutkimuksellinen kokonaisuus, ja että jokin sen osa-alueista on hallittu.

Huomioithan, että tutkielman arviointi perustuu aina kokonaisharkintaan. Tutkielman arvosana ei välttämättä ole osien keskiarvo.

Arviointilomakkeen sisältämät osiot >>

Lisätiedot arviointikriteereistä opintoasiainpäälliköltä (p. 02941 28013).
Lisätiedot tutkielman arviointiprosessista Siltavuoren opetus- ja opiskelijapalveluilta (siltavuori-student@helsinki.fi)

Pro gradu -tutkielmien plagiaatintunnistus Urkund-järjestelmällä

Helsingin yliopiston pro gradu -tutkielmat tarkastetaan Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmässä. Rehtorin päätös (11/2013 ja 79/2013) asiasta on luettavissa myös Älä kopsaa -blogissa.

Kun opiskelija on jättänyt pro gradu -tutkielmansa E-thesis-järjestelmään, se lähetetään edelleen Urkund-palveluun analysoitavaksi. Linkki Urkund-analyysiraporttiin löytyy tutkielman arviointilomakkeelta E-thesiksestä. (Huom! Tältä osin käytäntö poikkeaa Älä kopsaa -sivustolla olevista yleisistä Urkund-ohjeista.) Urkund-raportin luku-/käyttöohjeet löytyvät Älä kopsaa -sivustolta.

Jos Urkund-analyysi antaa tarkastajien mielestä aiheen plagiointiepäilyyn, työn arviointi keskeytetään ja asian käsittely siirtyy tiedekuntaan.

Opiskelija saa työn jättämisen jälkeen sähköpostitse ilmoituksen tarkastusprosessin käynnistymisestä sekä erikseen viestin Urkund-järjestelmästä. Jälkimmäisessä kysytään, haluaako opiskelija työnsä tallennettavan Urkundiin. Antamalla luvan voi varmistaa, että työn mahdollinen kopioija jää kiinni Urkund-analyysissä.

Pro gradu -tutkielman tekeminen ja viimeistely

Opinnäytetöiden aihepankin, tutkielman mallipohjan sekä hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opinnäytetöiden Moodle-sivustolta.

Pro gradu -tutkielman jättäminen tarkastettavaksi, tutkielman hyväksyminen sekä sen arkistointi ja julkaiseminen

Pro gradu -tutkielma jätetään tarkastettavaksi tallentamalla se E-thesis-järjestelmään, jonne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. E-thesiksestä pro gradu -tutkielma ohjataan plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundiin analysoitavaksi ja työn tarkastajille arvioitavaksi. Arviointiprosessin jälkeen tarkastajat lähettävät työstä arvosanaehdotuksen perusteluineen tiedekuntaneuvoston vahvistettavaksi.  Arvosanaehdotus lähetetään opiskelijalle sähköpostitse noin viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta.

Pro gradu -tutkielmat hyväksytään tiedekuntaneuvoston kokouksissa. Pro gradun suorittamispäivä sekä arvosana rekisteröidään Siltavuoren opetus- ja opiskelijapalveluissa OODIin tiedekuntaneuvostossa tehdyn päätöksen jälkeen.

E-thesis-järjestelmään tallennettu ja tiedekunnassa hyväksytty pro gradu -tutkielma arkistoidaan sähköisesti ja se on luettavissa yliopiston kirjastossa erillisillä päätelaitteilla.

Jos opiskelija antaa opinnäytetyölle verkkojulkaisuluvan hyväksymisen jälkeen (kysytään erikseen), se julkaistaan yliopiston digitaalisessa opinnäytetyökokoelmassa E-thesiksessä ja se on avoimesti saatavilla internetissä.

 

Lisätiedot arviointikriteereistä opintoasiainpäälliköltä (p. 02941 28013).

Lisätiedot tutkielmaprosessista opintoneuvojilta: siltavuori-student@helsinki.fi

E-thesikseen liittyvissä kysymyksissä: digitutkielmat@helsinki.fi