Humanistiska fakulteten – Pro gradu

Officiell granskning

Gradun lämnas in i pdf-format till E-thesis för officiell granskning. Fakultetsspecifika instruktioner för E-thesis finns här.

Avhandlingar som lämnats in till granskning går igenom plagieringsidentifikationssystemet Urkund. Systemet jämför studentens text med material på internet, publikationer och andra studentarbeten och graduns granskare får en rapport om eventuella likheter. Mer information om Urkund-systemet finns bland annat på sidan Kopiera inte! → För Lärare.

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (eller den tidigare högskoleexamen) ska ha slutförts innan pro gradu-avhandlingen lämnas in för officiell granskning.

Utbildningsprogrammets ledare utser två granskare för pro gradu-avhandlingen. Granskarna ska vara professorer eller doktorer. Utbildningsprogrammets ledare kan av särskilda skäl bevilja undantag från denna regel.

Under undervisningsperioderna ska avhandlingens granskare inom tre veckor ge ett förslag till vitsord, förutsatt att pro gradu-avhandlingen har lämnats in för officiell granskning inom en utsatt tid. Studenten ska få del av vitsordsförslaget och det skriftliga utlåtandet elektroniskt senast sju dagar före det fakultetrådsmöte där vitsordet avgörs.

Om de två utsedda granskarna inte kan komma överens om ett förslag till vitsord, ska utbildningsprogrammets ledare utse en tredje granskare. Efter att den tredje granskaren har gett ett skriftligen motiverat förslag till vitsord, fattar fakultetsrådet beslut om vitsordet.

Pro gradu-avhandlingarnas vitsord finns till påseende efter fakultetsrådets möte i enlighet med fakultetens praxis.

Sammandrag (mognadsprov)

Till gradun ska bifogas ett sammandrag som presenterar avhandlingens innehåll. Sammandraget är samtidigt magisterexamens mognadsprov. Till skillnad från mognadsprovet i kandidatexamen granskas bara innehållet. Sammandraget granskas av någondera av graduns granskare. I undantagsfall, om den studerande inte har avlagt mognadsprov i en tidigare examen (till exempel om kandidatexamen har avlagts utomlands), granskas både språket och innehållet i graduns sammandrag. Då studenten lämnar in gradun till officiell granskning ska han eller hon meddela seminariehandledaren ifall språket i sammandraget ska granskas. Innan dess ska de studier i modersmålet som ingår i de gamla examensfordringarna vara avlagda (YYs11 & YYs12 eller HUM-AKAD). För dem som övergår till de nya examensfordringarna finns anvisningarna om att visa kunskaper i modersmålet i Instruktioner för studerande.

Grundregeln är att det i sammandraget inte ska presenteras något annat än det som återfinns i avhandlingen som sammandraget grundar sig på. Sammandraget är alltså ett slags varudeklaration för avhandlingen. Sammandraget ska huvudsakligen skrivas i presens; det refererar själva texten, inte textens produktionsprocess. Forskaren (avhandlingsförfattaren) ska genomgående hänvisas till i fjärde person (”man”) eller i jagform.

Av sammandraget ska framgå avhandlingens syfte och teoretiska bakgrund, materialet (slag, omfattning), de viktigaste resultaten och vilka forskningsmetoder som eventuellt har använts (t.ex. intervjuer, statistik). Till slut presenteras kortfattat eventuella slutledningar, tillämpningar eller generaliseringar som resultaten eventuellt har gett upphov till. I sammandraget ryms inte källförteckning, diagram, tabeller eller liknande.

Sammandraget ska vara en självständigt läsbar text som läsaren kan förstå utan att ha läst avhandlingen. Därför ska skribenten inte använda förkortningar eller termer som bara kan förstås om man har läst avhandlingen. Det är tillåtet att använda terminologi som är allmän för vetenskapsområdet eftersom läsaren förutsätts vara insatt i området.

Sammandraget är alltid ett offentligt dokument och ska formuleras så, att eventuella konfidentiella uppgifter inte nämns. Sammandraget (mognadsprovet) ska fogas till det elektroniska exemplaret av avhandlingen och placeras direkt efter titelbladet.

Bedömning och mål

En godkänd pro gradu-avhandling bedöms enligt en sjugradig latinsk bedömningsskala med vitsordet laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur eller approbatur. Gradun kan också underkännas och får då vitsordet improbatur.

Vitsordet för en biämnesavhandling i två ämnen räknas enligt följande: laudatur = 5, eximia = 5, magna = 4, cum laude = 3, non sine = 2, lubenter = 2, approbatur = 1.

Syftet med pro gradu-avhandlingen är att utveckla studentens grundläggande färdigheter i att bedriva forskning. Till de viktigaste färdigheterna hör förmågan till självständig informationssökning, att analysera och kritiskt granska befintlig kunskap och information och att självständigt producera och tillämpa ny kunskap.

Med avhandlingen ska studenten visa att han eller hon

 • kan avgränsa och hantera ett valt forskningsproblem
 • behärskar den teori och de forskningsmetoder som han eller hon behöver i sitt arbete
 • är förtrogen med ämnesområdet för avhandlingen och med litteraturen
 • kan kommunicera vetenskapligt
 • kan arbeta långsiktigt och greppa helheter

Vid bedömningen av avhandlingen fästs vikt vid följande centrala aspekter:

 • avhandlingens målsättning och avgränsningen av ämnet
 • forskningsmetoder och material
 • den teoretiska bakgrunden och hur teorin utnyttjas och bedöms
 • avhandlingens disposition och hur ämnet behandlas
 • språkdräkt, stil och framställning
 • resultat och resultatutvärdering
 • innovativitet

Kännetecknen för de olika vitsorden är typiska för en avhandling på den nivån, men alla kännetecken förutsätts inte förekomma i ett och samma examensarbete. En godkänd pro gradu-avhandling förutsätts vara en åtminstone i någon mån fungerande forskningsmässig helhet. Bedömningsskalan beskrivs mer detaljerat här.

Pro gradu-avhandlingen registreras i Oodi vid Studentservicen i Forsthuset.

Sammandragsblankett

Sammandraget ska rymmas på en sida (Calibri, Arial eller Times New Roman storlek 10–12, radavstånd 1). Sammandraget ska skrivas på studentens skolutbildningsspråk (svenska eller finska, s.k. allmänspråk). Om studenten har fått sin skolutbildning på ett annat språk än svenska eller finska ska sammandraget skrivas på samma språk som avhandlingen.

Under punkten Nyckelord på sammandragsblanketten anges de centrala ämnesorden för att underlätta sökningar i bibliotekens databaser. Avhandlingen förvaras på Campusbiblioteket i centrum.

Sammandraget ska granskas av någondera av graduns granskare. Granskaren ska företräda studentens huvudämne. Sammandraget bedöms som antingen godkänt eller underkänt. Om sammandraget (mognadsprovet) underkänns ska studenten beredas tillfälle att utan dröjsmål skriva ett nytt.

Gradun godkänns inte förrän sammandraget (mognadsprovet) har bedömts som godkänt. Granskaren ska meddela om att sammandraget (mognadsprovet) godkänts/underkänts samtidigt som vitsordsförslaget för pro gradu-avhandlingen ges.