Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Bedömning av magisteravhandlingen (30 sp) i utbildningsprogram som börjat 1.8.2017 eller senare.

Magisteravhandlingen bedöms i E-thesis-programmet. Avhandlingen bedöms enligt skalan 0–5.  Rubrikerna för de delområden som ska bedömas finns i E-thesis bedömningsblankett. Närmare instruktioner för hur delområdena ska bedömas (bedömningskriterier) finns i bedömningsmatrisen som godkänts av fakultetsrådet.

I sina utlåtanden bedömer magisteravhandlingens granskare bedömningsmatrisens delområden 1–6 och handledaren bedömer punkt 7.

Ansvarsperson och handledare
Utbildningsprogrammen har en eller flera ansvarspersoner för magisteravhandlingar och deras bedömning. Innan studenten inleder arbetet med sin magisteravhandling skriver hen en skild forskningsplan (Planeringsblankett). Ansvarspersonen godkänner arbetets handledare i magisteravhandlingens forskningsplan.


Magisteravhandlingens granskare

När studenten har sparat sin magisteravhandling i E-thesis får utbildningsprogrammets ansvarsperson i uppgift att utse två granskare för avhandlingen. Granskarna måste ha minst doktorsgrad eller motsvarande. Därutöver innehåller förvaltningslagen regler om jäv, som granskarna bör iakktta. Bland annat p.g.a. bedömningsskalans jämförbarhet rekommenderas det att åtminstone en av granskarna är från samma fakultet eller utbildningsprogram som studenten. Granskarna får en länk till E-thesis per e-post och utför granskningen i E-thesis-programmet.

När utbildningsprogrammets ansvarsperson skickar uppgifter om granskarna informerar hen också granskarna om handledarens bedömning av punkt 7.

Språk och tidtabell för magisteravhandlingens utlåtande

Utöver den numeriska bedömningen av de enskilda delområdena och vitsordsförslaget ger granskarna också ett skriftligt utlåtande över avhandlingen på finska, svenska eller engelska. Om avhandlingens skribent inte har finska eller svenska som modersmål ska granskarna skriva utlåtandet på engelska. När bedömningen skrivs är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att det skriftliga utlåtandets innehåll motsvarar det föreslagna vitsordet. Bedömningen görs i E-thesis inom en månad efter att granskarna har ombetts bedöma avhandlingen.

E-thesis-programmet skickar automatiskt meddelanden om bedömningsprocessen och dess skeden när granskarna gör bedömningen i programmet.


Avhandlingens godkännande och vitsord

Fakultetsrådet godkänner magisteravhandlingarna och fastslår vitsordet. E-thesis-programmet skickar ett meddelande med vitsordsförslaget åt studenten när båda granskarna har godkänt förslaget till vitsord.

Med goda skäl kan studenten avbryta avhandlingens bedömning före fakultetsrådets möte.

Fakultetsrådets mötestider