Bio- ja ympäristötieteellinen – pro gradu

Pro gradu –ohjeet 40 op:n laajuisten tutkielmien arvostelussa (ns. vanhoissa koulutusohjelmissa, ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet)

Pro gradu –tutkielman arvostelu tapahtuu e-thesis – järjestelmässä.

Pro gradu -tutkielma arvostellaan 7-portaisella asteikolla (laudatur-improbatur) arviointimatriisin pohjautuen.


Tarkastus ja plagiaatintunnistus
Opiskelija jättää Pro gradu –tutkielmansa tarkastettavaksi e-thesis –järjestelmään tallennuslomakkeen kautta.

Kun opiskelija on tallentanut pro gradu –työnsä e-thesikseen pääaineen vastuuprofessorille lähetetään pyyntö nimetä tutkielmalle kaksi tarkastajaa. Tarkastajien tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita tai vastaavan tasoisia henkilöitä. Lisäksi tutkielman tarkastajien esteellisyydestä on säädetty hallintolain (434/2003) 27 ja 28 §:ssä. Mm. arvosteluasteikon yhdenmukaisemman soveltamisen vuoksi on suositeltavaa, että tarkastajista vähintään toinen on opiskelijan omasta tiedekunnasta tai koulutusohjelmasta.

Kaikki arvosteltavaksi jätettävät maisterintutkielmat tarkastetaan automaattisesti plagiaatintunnistusjärjestelmässä (Urkund) tutkielman arvosteltavaksi luovuttamisen yhteydessä. (Huom. enää ei tehdä tarkastusta erikseen esimerkiksi Moodlen kautta!)

Pro gradu –tutkielmasta annettavan lausunnon kieli ja arvioinnin aikataulu
Arvion voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Mikäli maisteritutkielman tekijä ei ole äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielinen, tarkastajien tulee kirjoittaa arvionsa englanniksi. Arviota kirjoitettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että arvion sisältö ja tutkielmasta ehdotettava arvosana vastaavat toisiaan. Arviot suoritetaan e-thesis- järjestelmässä kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastajat ovat saaneet tutkielman arvosteltavaksi.

Tarkastajien suorittaessa arviointiaan e-thesis järjestelmässä, järjestelmä lähettää automaattisesti viestejä arvioinnin ja arviointiprosessin etenemisestä ja seuraavista vaiheista.

Tutkielman hyväksyminen ja arvosanan myöntäminen
Tiedekuntaneuvosto päättää pro gradu -tutkielmien hyväksymisestä ja niistä annettavista arvosanoista. Kun tarkastajat ovat yhdessä hyväksyneet arvosanaehdotuksen järjestelmässä, e-thesis -järjestelmä lähettää opiskelijalle tiedon arvosanaehdotuksesta.

Perustellusta syystä opiskelija voi vielä keskeyttää tutkielmansa arvostelun ennen tiedekuntaneuvoston kokousta

Tiedekuntaneuvoston kokousajat tiedekuntaneuvoston sivuille (https://www.helsinki.fi/fi/bio-ja-ymparistotieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/dekaanit-ja-tiedekuntaneuvosto#section-32080

 

Opiskelijalta vaaditut suoritukset ennen pro gradu -tutkielman hyväksymistä

  1. LuK -tutkielma on oltava suoritettuna.
  2. Kypsyysnäyte FM-tutkintoa varten on oltava hyväksytty.
  3. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi, kun pro gradu -tutkielma hyväksytään.