Oikeustieteellinen tiedekunta – pro gradu

Tutkielman tarkastaminen ja hyväksyminen

Tutkielma on tarkastettava kohtuullisessa ajassa siten, ettei valmistuminen tarpeettomasti viivästy.

Syventävien opintojen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa, joista toisen on oltava tohtorin tutkinnon suorittanut ja toisen vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut.

Tarkastajien tulee laatia E-Thesis-järjestelmän kautta tutkielmasta tiedekuntaneuvostolle kirjallinen lausunto sekä ehdottaa joko tutkielman hyväksymistä ja arvolausetta tai tutkielman hylkäämistä. Kaikki tutkielmat arvioidaan järjestelmässä olevan yhteisen lomakkeen sisältämien kriteerien pohjalta, lomake on kuitenkin eri riippuen siitä suorittaako opiskelija OTM-tutkintonsa vanhojen vaatimusten mukaan vai opiskeleeko hän uudessa koulutusohjelmassa (aloittanut sl 2017 alkaen tai erillisellä ilmoituksella siirtynyt). Kaksi erilaista arvosteluasteikkoa on käytössä siirtymäajan loppuun eli 31.7.2020 saakka. Molempien tutkintojen mukaisiin OTM-tutkielmiin pätevät samat laatuvaatimukset sekä ohjeet pituuden osalta (60-80 sivua).

-Suositus liittyen tutkielman laatimiseen ja arviointiin (vuodelta 2005) löytyy tästä. Tutkielman arvosanaa ei lasketa yleisarvostelun arviointiperusteista annettujen numeroiden keskiarvona, vaan kyseessä on kokonaisarvostelu. Lausunto sisältää myös sanallisen kuvauksen arvostelupäätöksen perusteista. Opiskelija saa E-Thesis-järjestelmän kautta tiedon hänelle ehdotettavasta arvolauseesta. Tutkielma arvostellaan asteikolla: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur.

-Uuden OTM-koulutusohjelman mukaan tutkintoaan suorittavan tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5, jossa 5=erinomainen, 4 =kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä ja 0=hylätty. OTM-johtoryhmä on päättänyt, että asteikkoa sovelletaan uuden OTM-koulutusohjelman mukaisiin tutkielmiin, jotka jätetään arvosteltaviksi 1.6.2018 alkaen.

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan syventävien opintojen tutkielmat hyväksyy tiedekuntaneuvosto. Opiskelija voi ennen tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa arvostelua pyytää kirjallisesti, että opintosuo­rituksen ar­vostelu keskeytetään. Tällöin ar­vos­telumenettely raukeaa. Mikäli tarkastajat ehdottavat, että tutkielma hylätään, on tutkielman tekijälle varattava tilaisuus antaa vastine ennen asian ratkaisemista tiedekuntaneuvostossa.

Lähde Flamma:

Oikeustieteellinen tiedekunta