Teologinen tiedekunta – pro gradu

GRADUN SÄHKÖINEN ARVIOINTI JA ARVIOINTIKRITEERIT

Gradun sähköinen arviointi

Teologisessa tiedekunnassa on käytössä elokuusta 2014 lähtien sähköinen graduarviointi E-thesis-järjestelmän kautta. Opiskelijan palauttama työ on ladattavissa pdf-muotoisena E-thesis-järjestelmästä, ja työn arviointi syötetään järjestelmän arviointilomakkeelle. Molemmat tarkastajat hyväksyvät yhdessä laaditun arvion ja arvosanaehdotuksen sekä päättävät arvioinnin, minkä jälkeen ehdotettu arvosana ja sen perustelut lähetetään opiskelijalle tiedoksi.

Tarkastaja saa automaattisen sähköposti-ilmoituksen E-thesis-järjestelmästä, kun hänet on lisätty jonkin työn tarkastajaksi. Kirjautumalla sähköpostissa saadun linkin kautta E-thesikseen tarkastaja näkee kaikki hänelle osoitetut tarkastustehtävät ja pääsee nämä tehtävät valitsemalla käsiksi opiskelijan palauttamaan pdf-tiedostoon sekä työstä muodostettuun Urkund-raporttiin. Tutkielmaa ei jätetä 1.1.2016 lähtien enää paperiversiona. Kummallakin tarkastajalla on mahdollisuus lukea työ pdf-versiona, jonka linkin saa E-thesiksestä kyseisen työn tiedoista.

Jos tutkielman molemmat tarkastajat ehdottavat samaa arvosanaa, he jättävät E-thesis-arvostelujärjestelmässä yhteisen lausunnon. Tarkastajat voivat työstää lausuntoa vuorotellen, kunnes molemmat ovat tyytyväisiä tekstiin. Tarkastajat myös merkitsevät E-thesis-järjestelmän arvostelulomakkeeseen yhdessä sopimansa arvosanaehdotukset. Lisäksi päätarkastaja kuittaa lomakkeella hyväksyneensä kypsyyskokeen ja Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmän raportin työstä sekä sen, että työ täyttää tutkielmalle asetetut muodolliset kriteerit. Kun arvostelulomakkeen kaikki kohdat on täytetty, kummatkin tarkastajat hyväksyvät arvostelun järjestelmän sisällä, minkä jälkeen ko. työn arvostelu on heidän osaltaan päättynyt.

Mikäli tarkastajat eivät pääse yksimielisyyteen lausunnosta ja ehdotetusta arvosanasta, he laativat omat lausuntonsa ja ehdottavat eri arvosanoja. Eriävät lausunnot merkitään arvostelulomakkeelle siten, että tarkastajat kirjoittavat oman tekstinsä avoimiin tekstikenttiin otsikoiden ”Päätarkastajan lausunto” ja ”Sivutarkastajan lausunto” alle (otsikot lisätään kenttiin itse). Lisäksi tarkastajat valitsevat lomakkeen alasvetovalikoista ehdottamansa arvosanat, päätarkastaja päätarkastajan arvosanavalikosta ja sivutarkastaja sivutarkastajan arvosanavalikosta. Kun kaikki tiedot on syötetty arviointilomakkeeseen, arvostelu päätetään samoin kuin normaalisti (ks. aiempi kappale).

Mikäli muokkaat arvostelua yhdellä kerralla pitkään, kopioi varmuuden vuoksi kirjoittamasi teksti esim. Wordiin siltä varalta, että järjestelmä on kirjannut sinut ulos.

Urkund-raportin tarkastus kuuluu tiedekunnan linjauksen mukaan päätarkastajalle, joka varmistaa, ettei työssä näy Urkund-järjestelmälle ilmeisiä jälkiä plagioinnista.

Linkki E-thesis- ja Urkund-koulutusten ohjemateriaaliin

 

Gradun arviointikriteerit

Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, tutkielman aihepiirin tuntemusta sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Pro gradu -tutkielman ohjeellinen pituus on 60 – 100 sivua. Tiedekunta hyväksyy tai hylkää tutkielman tarkastajien lausuntojen perusteella. (Ks. Teologisen tiedekunnan pysyväismääräykset, luku III 8 §).

Tutkimuksen on oltava tieteellisesti rehellistä. Sen on täytettävä tutkimuseettiset normit dokumentoinnissa, viittauksissa, suhteessa muihin tutkimuksiin ja mahdollisissa koeasetelmissa. (ks. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002).

Alla kuvattujen arviointikriteerin merkitystä tutkielman arvosanan kannalta voidaan painottaa eri tavoin tutkielman ja oppiaineen ominaispiirteistä riippuen.

Arviointikriteerit

1. Tutkimustehtävän muotoilu ja käsittely

– Tutkimusaiheen ja/tai näkökulman ja rajauksen mielekkyys

– Tutkimustehtävän esittely ja perustelut

– Tutkimustehtävän kannalta olennaisiin asioihin keskittyminen työssä

2. Lähteiden käyttö

– Aineiston laatu, relevanssi ja riittävyys aiheen ja tutkimusongelman kannalta

– Lähteiden ymmärtäminen ja käyttö

3. Tutkimuskirjallisuuden tuntemus, käyttö ja arviointi

– Tutkimuksen suhteuttaminen mielekkäästi aiempaan tutkimukseen

– Aiemman tutkimuksen, teorioiden, menetelmien ja aineiston itsenäinen ja kriittinen

käsittely katsotaan lisäansioksi

4. Analyyttisyys ja menetelmän hallinta

– Tutkimusmenetelmien valinta ja perustelut

– Valittujen tutkimusmenetelmien hallinta

– Argumentaation selkeys

5. Itsenäiset havainnot ja päätelmät

– Tutkimustehtävän toteutuminen ja tulosten raportointi

– Johtopäätösten perustelut ja luotettavuus

– Tieteenalan ja/tai yhteiskunnan kannalta mielenkiintoiset havainnot ja päätelmät

katsotaan lisäansioksi

6. Tutkielman rakenne ja luettavuus

– Tutkielman rakenteen johdonmukaisuus ja selkeys

– Kappaleiden ja lukujen väliset siirtymät ja tekstin sujuva eteneminen

– Kieliasun selkeys ja oikeinkirjoitus

– Noottien ja kirjallisuusluettelon muotoilu sekä tutkimuksen ulkoasu

 

Teologisessa tiedekunnassa hyväksyttävien pro gradu -tutkielmien arvostelu perustuu seuraavassa esitettyihin arvosanojen kuvauksiin. Arviointikriteerien soveltamisessa otetaan huomioon oppiaineen ja tutkielman ominaispiirteet.

Arvosteluasteikko (improbatur, approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur)

Improbatur

Suomennettuna ”hylätty”. Työ ei täytä pro gradu -tutkielmille määriteltyjä tavoitteita ja arviointikriteerejä ja/tai eettisiä normeja hyväksyttävällä tavalla.

Approbatur

Suomennettuna ”hyväksytään”. Työ täyttää sekä tiedekunnan määritelmän pro gradu -tutkielmille että eettiset normit, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lubenter approbatur

Suomennettuna ”mielihyvin hyväksytään”. Työ täyttää sekä tiedekunnan määritelmän pro gradu -tutkielmille että eettiset normit, mutta siinä on arviointikriteerien valossa useita puutteita ilman riittävästi kompensoivia erityisansioita.

Non sine laude approbatur

Suomennettuna ”ei ilman kiitosta hyväksytään.” Työ täyttää sekä tiedekunnan määritelmän pro gradu -tutkielmille että eettiset normit. Tutkielmassa on arviointikriteerien valossa tyydyttäviä osuuksia, mutta ne eivät riitä kompensoimaan työn puutteita.

Cum laude approbatur

Suomennettuna ”kiitoksin hyväksytään”. Työ on arviointikriteerien valossa hyvä suoritus ja täyttää eettiset normit. Työ on käsitteellisesti ja kielellisesti selkeä. Sen tutkimusongelma, metodit ja lopputulokset ovat perusteltuja ja se perustuu relevanttiin aineistoon. Työssä voi olla erityisansioita, jotka kompensoivat joidenkin arviointikriteerien valossa ilmenneitä puutteita.

Magna cum laude approbatur

Suomennettuna ”suurin kiitoksin hyväksytään”. Työssä on arviointikriteerien valossa selviä ansioita ilman tutkielman laatua merkittävästi heikentäviä puutteita. Työ täyttää eettiset normit.

Eximia cum laude approbatur

Suomennettuna ”erityisin kiitoksin hyväksytään”. Tutkielmassa on arvioinnin kannalta keskeisten arviointikriteerien valossa huomattavia ansioita ilman tutkielman laatua merkittävästi heikentäviä puutteita. Työ täyttää eettiset normit.

Laudatur

Suomennettuna (ylistäen) ”kiitetään”. Työ on kaikkien arviointikriteerien valossa erityisen ansiokas. Teksti on tieteellisesti korkeatasoista, ja osia siitä voisi julkaista pienin muutoksin esimerkiksi tieteellisinä artikkeleina. Työ täyttää eettiset normit.

 

Lähde: flamma
Teologinen tiedekunta