Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Uusissa 1.8.2017 alkaneissa koulutusohjelmissa noudatetaan 5-portaista arviointimatriisia.

Maisteritutkielman (30 op) arvostelu 1.8.2017 ja sen jälkeen alkaneissa koulutusohjelmissa 
Maisteritutkielman arvostelu tapahtuu E-thesis -järjestelmässä. Tutkielma arvostellaan asteikolla 0-5. Arvioitavien osa-alueiden otsikot ovat E-thesis –järjestelmän arviointilomakkeella. Tarkemmat sovellusohjeet osa-alueiden arviointiin (arviointikriteerit) ovat tiedekuntaneuvoston hyväksymässä arviointimatriisissa.

Maisteritutkielman tarkastajat arvioivat lausunnoissaan arviointimatriisin osa-alueiden kohdat 1-6 ja ohjaaja arvioi kohdan 7.

Vastuuhenkilö ja ohjaaja
Koulutusohjelmilla on yksi tai useampi maisteritutkielmien ja niiden arvioinnin vastuuhenkilö.
Ennen maisterintutkielman aloittamista opiskelija laatii erillisen, kirjallisen tutkielman suunnitelman Suunnitelmalomake. Maisterintutkielman suunnitelmassa vastuuhenkilö hyväksyy työn ohjaajan tai ohjaajat.


Maisterintutkielman tarkastajat
Kun opiskelija on tallentanut maisteritutkielmansa E-thesikseen arviointia varten, koulutusohjelman vastuuhenkilölle lähetetään pyyntö nimetä tutkielmalle kaksi tarkastajaa. Toinen tarkastaja tulee osastolta ja toinen pääsääntöisesti osaston ulkopuolelta. On suositeltavaa, että vastuuprofessori itse toimii toisena tarkastajana. Tarkastajien tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita tai vastaavan tasoisia henkilöitä. Lisäksi tutkielman tarkastajien esteellisyydestä on säädetty hallintolaissa. Mm. arvosteluasteikon yhdenmukaisemman soveltamisen vuoksi on suositeltavaa, että tarkastajista vähintään toinen on opiskelijan omasta tiedekunnasta tai koulutusohjelmasta. Tarkastajat saavat viestin järjestelmästä, jossa on suora linkki arviointilomakkeelle.

Maisterintutkielmasta annettavan lausunnon kieli ja aikataulu
Numeraalisen arviointinsa lisäksi tarkastajat kirjoittavat sanallisen arvion suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Mikäli maisteritutkielman tekijä ei ole äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielinen, tarkastajien tulee kirjoittaa arvionsa englanniksi. Arviota kirjoitettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että arvion sisältö ja tutkielmasta ehdotettava arvosana vastaavat toisiaan. Arviot suoritetaan E-thesis -järjestelmässä kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastajille on lähetetty pyyntö arvioida tutkielmaa.

Tarkastajien suorittaessa arviointiaan E-thesis -järjestelmässä, järjestelmä lähettää automaattisesti viestejä arvioinnin ja arviointiprosessin etenemisestä ja seuraavista vaiheista.


Tutkielman hyväksyminen ja arvosanan myöntäminen
Tiedekuntaneuvosto päättää maisterintutkielmien hyväksymisestä ja niistä annettavista arvosanoista. Kun tarkastajat ovat yhdessä hyväksyneet arvosanaehdotuksen järjestelmässä, E-thesis -järjestelmä lähettää opiskelijalle tiedon arvosanaehdotuksesta.

Perustellusta syystä opiskelija voi vielä keskeyttää tutkielmansa arvostelun ennen tiedekuntaneuvoston kokousta.

Tiedekuntaneuvoston kokousajat

 

Tutkielman säilyttäminen ja julkaiseminen

Opinnäytetyö on aina julkinen asiakirja. Tutkielman hyväksymisen jälkeen opiskelija saa E-thesis järjestelmästä verkkojulkaisulupaa koskevan viestin. Suositus on, että opiskelija antaa tutkielmallensa avoimen julkaisuluvan, jolloin se  saa pysyvän julkaisupaikan ja verkko-osoitteen. Hakukoneet nostavat julkaisuarkistossa olevan aineiston korkealle hakutuloksissa. Mikäli opiskelija ei anna verkkojulkaisulupaa, tulee tutkielma nähtäville ainoastaan Helsingin yliopiston kirjaston kirjastokioskeille. Embargoaikana (viivästetty julkaisu) opinnäytetyö ei ole nähtävillä missään. Huomaa, että hyväksytyn tutkielman tiivistelmä julkaistaan aina Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa.

Säädökset

Maisterintutkielmaa ja kypsyysnäytettä koskevat määräykset ja linjaukset