Humanistinen tiedekunta – pro gradu

Virallinen tarkastus

Opiskelija jättää gradunsa viralliseen tarkastukseen sähköisenä pdf-muodossa E-Thesis -järjestelmään. E-Thesiksen ohjeet tarkastajille löytyvät palvelun verkkosivuilta.

Tarkastukseen jätetyt gradut käyvät läpi Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmän. Järjestelmä vertaa opiskelijan tuottamaa tekstiä internetin materiaaliin, julkaisuihin ja muihin opiskelijatöihin ja raportoi mahdollisista yhteneväisyyksistä gradun tarkastajille. Lisätietoja Urkund-järjestelmästä löydät muun muassa Älä kopsaa -sivustolta.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (tai suoraan maisterivaiheeseen valitulla opiskelijalla aiempi korkeakoulututkinto) tulee olla suoritettuna ennen pro gradu -tutkielman jättämistä viralliseen tarkastukseen.

Koulutusohjelman johtaja määrää pro gradu -tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joiden tulee olla professoreja tai tohtorintutkinnon suorittaneita henkilöitä. Koulutusohjelman johtaja voi erityisistä syistä poiketa tästä säännöstä.

Opetusperiodien aikana tutkielman tarkastajilla on kolme viikkoa aikaa antaa arvolause-ehdotus, mikäli pro gradu -tutkielma on jätetty viralliseen tarkastukseen ennalta ilmoitettuna päivänä. Opiskelija saa tiedon arvolause-ehdotuksesta ja kirjallisen lausunnon sähköisenä viimeistään seitsemän päivää ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa arvostelusta on tarkoitus päättää.

Mikäli nimetyt kaksi tarkastajaa eivät pääse yhteisymmärrykseen ehdotettavasta arvolauseesta, koulutusohjelman johtaja määrää työlle kolmannen tarkastajan. Kolmannen tarkastajan annettua kirjallisesti perustellun arvolause-ehdotuksen arvosteluasia viedään tiedekuntaneuvoston päätettäväksi.

Pro gradu -tutkielmien arvolauseet ovat nähtävissä tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen tiedekunnan käytännön mukaisesti.

Tarkastusaikataulu

Tarkastusaikataulut löytyvät Opiskelijan ohjeiden sivulta Tutkielma ja kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa (valitse sivun yläosan alasvetolaatikosta humanistisen tiedekunnan maisteriohjelma, jotta näet sinulle kohdennetut sisällöt).

Tavoitteet ja arvostelu

Hyväksytty gradu arvostellaan seitsenportaisella latinankielisellä arvosteluasteikolla laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur tai approbatur. Lisäksi gradu voidaan hylätä (improbatur).

Kahden aineen yhteisgraduna tehdyn sivuaineen tutkielman arvosana muodostuu seuraavan kaavan mukaisesti: laudatur = 5, eximia = 5, magna = 4, cum laude = 3, non sine = 2, lubenter = 2, approbatur = 1.

Gradun tavoite on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen.

Tutkielman tarkoituksena on osoittaa, että opiskelijalla on seuraavat taidot:

 • kyky rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa
 • omassa työssään tarvitsemiensa teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallinta
 • perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen
 • kyky tieteelliseen viestintään
 • valmius työskennellä pitkäjänteisesti ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia

Arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin pääasioihin:

 • tutkielman tavoitteet ja aiheen rajaus
 • käytetyt metodit ja aineisto
 • teoriatausta, sen hyödyntäminen ja arviointi
 • työn jäsentely ja aiheen käsittely
 • kieliasu, tyyli ja esitystapa
 • tulokset ja niiden arviointi
 • innovatiivisuus

Arvosanoittain kuvatut piirteet ovat kuvatun tasoiselle gradulle tyypillisiä, mutta kaikkien luonnehdinnassa esiintyvien piirteiden ei edellytetä esiintyvän samassa gradussa. Hyväksytyltä gradulta edellytetään, että kyseessä on ainakin jossain määrin toimiva tutkimuksellinen kokonaisuus.

Arvosanojen tarkemmat kuvaukset löydät arviointimatriisista.

Pro gradu -tutkielma rekisteröidään Oodiin Metsätalon opiskelijapalveluissa.

Tiivistelmä (kypsyysnäyte)

Graduun tulee liittää työn sisältöä kuvaava tiivistelmä. Tiivistelmä on samalla maisterintutkinnon kypsyysnäyte, joka toisin kuin kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte tarkastetaan vain sisällön osalta. Tiivistelmän tarkastaa toinen gradun tarkastajista. Poikkeustapauksissa, joissa opiskelijan kypsyysnäytettä ei ole tarkastettu kielen puolesta aiemman tutkinnon yhteydessä (esim. ulkomailla suoritetun kandidaatintutkinnon), tarkastetaan gradun tiivistelmä sekä kielen että sisällön osalta. Siinä vaiheessa, kun opiskelija jättää gradun viralliseen tarkastukseen, tulee hänen ilmoittaa seminaarin opettajalle, jos tiivistelmä vaatii kielentarkastuksen. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittavilla tutkintoon kuuluvien äidinkielen opintojen (YY11/HUM-TIKI ja YY12/KK-PUVU1OP) tulee olla suoritettuina ennen tätä. Uusiin tutkintovaatimuksiin siirtyviä opiskelijoita koskevat ohjeet äidinkielen taidon osoittamisesta löytyvät Opiskelijan ohjeista.

Perussääntö on, että tiivistelmässä ei esitetä muuta kuin sellaista, minkä voi löytää sen pohjana olevasta tutkielmasta; se on ikään kuin tuoteseloste tutkielmasta. Sen pääaikamuoto on preesens: se selostaa olemassa olevaa tekstiä, ei niinkään sitä prosessia, joka tuon tekstin on tuottanut. Tutkijaan viitataan johdonmukaisesti passiivilla tai minä-pronominilla.

Tiivistelmästä tulee selvitä tutkielman tavoite ja teoriatausta, käytetty aineisto (millaista, kuinka paljon), keskeiset tulokset sekä se, millaisia tutkimusmenetelmiä (esimerkiksi haastattelut, tilastot) on käytetty. Tiivistelmän lopussa esitetään vielä lyhyesti tulosten perusteella tutkimuksessa tehdyt päätelmät, sovellukset tai yleistykset. Lähdeluetteloa tai havainnollistavia kaavioita, taulukoita ei tiivistelmään mahdu.

Tiivistelmän on oltava itsenäisesti toimiva teksti, joka avautuu lukijalle ilman tutkielmaan tutustumista. Siksi siinä ei voi käyttää lyhenteitä tai termejä, jotka voi ymmärtää vain tutkielman perusteella. Oman alan yleistä terminologiaa voi kuitenkin käyttää, koska lukijan oletetaan tuntevan alaa.

Tiivistelmä on aina julkinen ja muotoiltava siten, että mahdollisia salassa pidettäviä tietoja ei mainita. Tiivistelmä kirjoitetaan tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle ja liitetään gradun pdf-versioon kansilehden jälkeiseksi sivuksi.

Tiivistelmän tulee mahtua yhdelle sivulle (fontti Calibri, Arial tai Times New Roman 10–12, riviväli 1). Tiivistelmän kieli on opiskelijan koulusivistyksen (suomi tai ruotsi, niin sanottu yleiskieli). Jos opiskelijan koulusivistys on muu kieli kuin suomi tai ruotsi, tiivistelmän kieli on sama kuin tutkielman kieli.

Tiivistelmälomakkeen Avainsanat-kohtaan merkitään keskeiset asiasanat kirjaston tietokantahakuja varten. Tutkielman säilytyspaikaksi merkitään Keskustakampuksen kirjasto.

Tiivistelmän tarkastaa toinen gradun tarkastajista. Tarkastajan on edustettava opiskelijan pääainetta. Tiivistelmä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Jos tiivistelmä (kypsyysnäyte) hylätään, opiskelijalle tulee antaa mahdollisuus kirjoittaa uusi tiivistelmä viivytyksettä.

Gradu hyväksytään vasta sen jälkeen, kun tiivistelmä on hyväksytty. Tarkastajan tulee ilmoittaa tiivistelmän hyväksymisestä/hylkäämisestä samanaikaisesti pro gradu -tutkielmasta annettavan arvolause-ehdotuksen kanssa.