Oikeustieteellinen tiedekunta

Tutkielman tarkastaminen ja hyväksyminen

Tutkielma on tarkastettava kohtuullisessa ajassa siten, ettei valmistuminen tarpeettomasti viivästy.

Syventävien opintojen tutkielman tarkastaa kaksi opettajaa, joista toisen on oltava tohtorin tutkinnon suorittanut ja toisen vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut.

Tarkastajien tulee laatia E-Thesis-järjestelmän kautta tutkielmasta tiedekuntaneuvostolle kirjallinen lausunto sekä ehdottaa joko tutkielman hyväksymistä ja arvolausetta tai tutkielman hylkäämistä. Kaikki tutkielmat arvioidaan järjestelmässä olevan yhteisen lomakkeen sisältämien kriteerien pohjalta. Ohje tutkielman pituuden osalta (60-80 sivua).

-Uuden OTM-koulutusohjelman mukaan tutkintoaan suorittavan tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5, jossa 5=erinomainen, 4 =kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä ja 0=hylätty. Tarkemmin arviointia on linjannut Helsingin yliopiston opintoasiainneuvouvosto.

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan syventävien opintojen tutkielmat hyväksyy tiedekuntaneuvosto. Opiskelija voi ennen tiedekuntaneuvostossa tapahtuvaa arvostelua pyytää kirjallisesti, että opintosuo­rituksen ar­vostelu keskeytetään. Tällöin ar­vos­telumenettely raukeaa. Mikäli tarkastajat ehdottavat, että tutkielma hylätään, on tutkielman tekijälle varattava tilaisuus antaa vastine ennen asian ratkaisemista tiedekuntaneuvostossa.