Stadgar

Stadgar för Svenska Naturvetarklubben r.f.

1§ Föreningens namn

Föreningens namn är Svenska Naturvetarklubben rf och i inofficiella sammanhang kan förkortningen SvNK användas.

2§ Föreningens hemort

Föreningens hemort är Helsingfors.

3§ Svenska Naturvetarklubbens ändamål

Svenska Naturvetarklubben är en svenskspråkig sammanslutning, vars mål är att sammanföra av naturvetenskaperna intresserade personer i kamratlig samvaro, samt bland finlandssvenskar väcka kärlek till och förståelse för naturen. Inom Helsingfors universitet verkar Svenska Naturvetarklubben som svenskspråkig ämnesförening för alla studerande vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

4§ Svenska Naturvetarklubbens verksamhet

Svenska Naturvetarklubben verkar för sina syften genom att anordna exkursioner, kurser, möten och fester. Som ämnesförening verkar Svenska Naturvetarklubben för att befrämja medlemmarnas studiemiljö och upprätthålla kontakter till övriga studentorganisationer.

5§ Finansiering

Svenska Naturvetarklubben finansierar sin verksamhet genom understöd, donationer och uppbärande av medlemsavgift. Svenska Naturvetarklubben kan, efter att ha erhållit nödvändiga tillstånd, ordna penninginsamlingar, loppmarknader och lotterier. Svenska Naturvetarklubben äger rätten att motta donationer och testamentariska dispositioner och äga för verksamheten nödvändig fast egendom.

6§ Medlemmar

Till medlem kan antas en person som ansökt om medlemskap och som styrelsen godkänt med enkel majoritet. Emedan Svenska Naturvetarklubben är en medlemsförening i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), bör minst hälften av medlemmarna vara inskrivna i HUS.

Medlemmar är:

a) ordinarie medlemmar vilka erlägger en årlig medlemsavgift, som fastställts av valmötet, till Svenska Naturvetarklubben

b) hedersmedlemmar, vartill Svenska Naturvetarklubben med röstmajoritet vid ett föreningsmöte kan utse personer, som i hög grad har främjat Svenska Naturvetarklubbens syften. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.

7§ Medlemmarnas uteslutande och utträde

Om en medlem försummat sina plikter mot Svenska Naturvetarklubben eller verkat mot Svenska Naturvetarklubbens syften kan två på varandra följande föreningsmöten med enkel majoritet beslutas att utesluta medlemmen ur Svenska Naturvetarklubben. Ärendet bör nämnas i möteskallelserna.

En medlem som önskar utträda ur Svenska Naturvetarklubben skall anmäla det skriftligen till Svenska Naturvetarklubbens styrelse eller dess ordförande eller framställa sin önskan till föreningsmötets protokoll, varefter utträdet blir gällande.

8§ Medlemmars rättigheter i SvNK

Ordinarie medlemmar har:

1) rätt att väljas till funktionärer eller väljas till styrelsen,

2) rösträtt på Svenska Naturvetarklubbens föreningsmöten,

3) rätt att utnyttja klubblokalen och Svenska Naturvetarklubbens bibliotek.

Hedersmedlemmar har:

Närvaro och yttranderätt på Svenska Naturvetarklubbens föreningsmöten

I och med att Svenska Naturvetarklubben är en ämnesförening för svenskspråkiga studerande vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, kan dessa få sin röst hörd och få hjälp i studiepolitiska ärenden via Svenska Naturvetarklubben.

Ifall en person som före denna stadga trätt i kraft, erhållit medlemsrättigheter som inte omnämns här, bör dessa tryggas.

9§ Föreningens verksamhetsorgan

Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsorgan är styrelsen.

10§ Mandatperioder

Alla föreningens mandatperioder är ett år långa. En medlem kan endast inneha en styrelsepost per mandatperiod.

11§ Föreningens möten

Svenska Naturvetarklubben sammanträder till ordinarie föreningsmöte en gång under vårterminen och en gång under höstterminen. I dessa stadgar benämns vårterminens möte årsmöte och höstterminens möte valmöte. Kallelse till ordinarie- och extraordinarie möten sker genom anslag på Svenska Naturvetarklubbens internet-hemsida och på Helsingfors universitets, vid valmötet fastställda avdelningar och institutioner, minst tre (3) arbetsdagar före mötet.

Förekommande frågor avgörs med enkel röstmajoritet, såvida ej annorlunda stadgats. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, utom vid personval då lotten avgör. Vid Svenska Naturvetarklubbens möten avgörs ärenden som ej hör till löpande rutinärenden vilka handhas av styrelsen.

En medlem som önskar att ett ärende tas upp för behandling på ett möte bör senast 3 dagar innan mötet meddela styrelsen härom.

12§ Valmöte

Svenska Naturvetarklubben sammanträder till valmöte varje höst före utgången av november månad. Vid valmötet skall bl.a. följande ärenden upptas för behandling:

1) konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet,

2) val av ordförande och sekreterare för mötet,

3) val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet,

4) val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt högst fyra övriga styrelsemedlemmar för det inkommande året

5) val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för inkommande år,

6) förslag för verksamhetsplan för det inkommande året,

7) förslag för budget för det inkommande året,

8) fastställande av medlemsavgift för det inkommande verksamhetsåret,

9) fastställande av de institutioner och avdelningar på vilka Svenska Naturvetarklubbens anslag om möteskallelse skall finnas det inkommande året.

13§ Årsmöte

Svenska Naturvetarklubben sammanträder till årsmöte varje år före utgången av februari månad. Vid årsmötet skall bl.a. följande ärenden upptas för behandling:

1) konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet,

2) val av ordförande och sekreterare för mötet,

3) val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet,

4) fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret,

5) fastställande av budget för verksamhetsåret,

6 fastställande av Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsberättelse för det avslutade året,

7) Svenska Naturvetarklubbens bokslut för det avslutade året,

8) verksamhetsgranskningsberättelsen för det avslutade året,

9) beslut om godkännande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

14§ Styrelse

Svenska Naturvetarklubbens verksamhet arrangeras av en styrelse bestående av fyra till åtta (4-8) personer. Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör, samt högst fyra övriga styrelsemedlemmar. Alla styrelsemedlemmar bör vara medlemmar i Svenska Naturvetarklubben. Minst fyra (4) av styrelsemedlemmarna bör höra till Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Styrelsen sköter föreningens löpande ärenden, ansvarar för handhavandet av föreningens egendom, förbereder och sammankallar föreningens möten, övervakar att föreningens stadga följs och i enlighet med föreningsmötets beslut handhar föreningens skötsel.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall av denne av viceordförande. Styrelsen är beslutför då alla styrelsemedlemmar erhållit kallelsen, och ordförande eller viceordförande samt tre (3) styrelsemedlemmar är närvarande. Föreliggande frågor avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, utom vid personval då lotten avgör. Personer utanför styrelsen kan kallas att yttra sig vid styrelsens möten men har inte rösträtt.

15§ Misstroende mot styrelsen

Svenska Naturvetarklubbens styrelse bör åtnjuta föreningens förtroende. Ifall föreningen anser att styrelsen överträtt sina rättigheter, eller styrelsen inte fullgör sina uppgifter kan misstroende mot styrelsen väckas.

Misstroende mot styrelsen kan väckas med ett skriftligt meddelande till föreningen, undertecknat av minst åtta (8) föreningsmedlemmar.

Om misstroende röstas på nästa föreningsmöte som ska hållas inom fjorton (14) dagar.

För misstroende krävs minst trefjärdedelars röstmajoritet. Styrelsen har inte rösträtt vid omröstningen.

Om styrelsen får misstroende ska föreningsmötet bestämma när den nya styrelsen ska väljas och när den ska tillträda. Den avgående styrelsen ska sköta löpande ärenden tills den nya styrelsen tillträtt.

16§ Verksamhetsår och räkenskapsår

Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Bokslutet bör lämnas åt verksamhetsgranskarna minst tre veckor före årsmötet och godkännas av verksamhetsgranskarna.

17§ Verksamhetsgranskare

För varje räkenskapsår väljer valmötet två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa. I valet av verksamhetsgranskare och deras suppleanter får de av samma valmöte valda styrelsemedlemmarna inte delta.

18§ Teckning av föreningens namn

Svenska Naturvetarklubbens namn tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören ensam, eller av viceordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem. Styrelsen kan förordna namnteckningsrätt till annan person.

19§ Ändring av föreningens stadga

Beslut om ändring av föreningens stadga bör fattas på två på varandra följande föreningsmöten, med minst trettio (30) dagar mellan mötena, med tre fjärdedelars majoritet av de avgivna rösterna på vardera möte. På mötet får ej sådant beslut fattas om inte ärendet är i kallelserna särskilt nämnt.

20§ Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av Svenska Naturvetarklubben bör fattas med tre fjärdedelars röstmajoritet av två på varandra följande föreningsmöten med minst 30 dagar mellan mötena. Ärendet bör nämnas i möteskallelserna. Skulle Svenska Naturvetarklubben upplösas bör dess tillgångar komma någon finlandssvensk rättsgiltig organisation med liknande intressen till godo.