Mötesinformation

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf.
Månadsmöte 5/2024
måndag 22.5.2024, kl. 18:00
Plats: Zoom

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
a. Faktura för halarmärken
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Nya medlemmar
10. Ekonomi
a. Elli nylle hyra
11. Qwaque
a. allt työn alla
12. Feedback
13. Biosfären
a. Biosfären gulispass
14. Studie- och intressebevakningsärenden
a. Campusgruppens möte
15. Klubben
16. Pupu
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program
a. Habitus evenemang på hösten
b. sork-appro hösten
c. Gulis evenemang
19. Övriga ärenden
a. LOIMU samarbete på hösten
20. Mötets avslutande

 

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf.
Månadsmöte 4/2024
måndag 22.4.2024, kl. 18:00
Plats: Klubben

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
a. styrelsen godkänner betalningen av räkning (?)
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Nya medlemmar
a. En ny medlem
10. Ekonomi
a. Hossukka pengar för påskägg
b. eva ska laskuttaa loimu
c. medlemsavgifter ut
11. Qwaque
a. allt työn alla
b. Anna vill avgå som redaktionschef
12. Feedback
13. Biosfären
a. halko 19.3
b. ölorientering med i biosfärens vappupassi
14. Studie- och intressebevakningsärenden
a. Campusgruppens möte 22.4, Onni deltog
15. Klubben
16. Pupu
17. Hänt sedan sist
a. 20.3 badminton
b. 25.3 påskäggjakt
c. Svnk x tlk sitz
d. 5.4 spex excu
e. 11.4 cartoon sitz
f. 19.4 svnk x biologica
g. 21.4 vårfest
18. Kommande program
a. 27.4 ölorientering
b. 28.4 ?
c. 29.4 chill/spelkväll sponsored by loimu
d. 30.4 vappenbrunsch + vappenfirande sponsored by loimu
e. 1.5 vappenpiknik
f. 11.5 ?
19. Övriga ärenden
a. ändring av svnk band regler
20. Mötets avslutande

 

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf.
Månadsmöte 3/2024
måndag 18.3.2024, kl. 18:00
Plats: Zoom
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
a. Inbjudan till Nylands Nation årsfest
b. Nylle stipendium 1000€ för excu
7. Post
8. Post till Sorken
9. Nya medlemmar
10. Ekonomi
a. Eva fortsätter bakrättighetsprocessen, väntar på banken
b. Fanny trattsits x2
c.
11. Qwaque
a. allt työn alla
b. januari 2025 stipendiepost
12. Feedback
13. Biosfären
14. Studie- och intressebevakningsärenden
a. Campusgruppens möte 22.4, Onni deltar
15. Klubben
16. Pupu
a. Biosfären lagar Pupu-kluster nya regler
17. Hänt sedan sist
a. Trattsits 1.4,
b. Ingå-excu 9-10.3, 5 deltagare
c. Ost- coh vinkväll 16.3, 17 deltagare
18. Kommande program
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf.
Årsmöte
onsdag 21.2.2024, kl. 18:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors samt via Zoom vid behov

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2024
7. Fastställandet av budget för verksamhetsåret 2024
8. Fastställande av Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsberättelse och verksamhetskalender för år 2023
9. Svenska Naturvetarklubbens bokslut för år 2023
10. Verksamhetsgranskningsberättelse för år 2023
11. Val av nya verksamhetsgranskare
12. Beslut om godkännande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet åt den
avgående styrelsen
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 9/2023
Tisdag 28.11.2023, kl. 18:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Feedback
12. Biosfären
13. Studie- och intressebevakningsärenden
14. Klubben
15. Pupu
16. Hänt sedan sist
17. Kommande program
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

 

MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Valmöte 2023
Torsdag 16.11.2022, kl. 18:00
Plats:  Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av medlemsavgift för det inkommande verksamhetsåret
7. Fastställande av förslag för verksamhetsplan 2024
8. Fastställande av förslag för budget för 2024
9. Fastställande av de institutioner och avdelningar på vilka Svenska Naturvetarklubbens anslag om möteskallelse ska finnas år 2024
10. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt högst fyra övriga styrelsemedlemmar för år 2024
11. Val av föreningens övriga funktionärer för år 2024
12. Val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för det inkommande året
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 8/2023
Tisdag 24.10.2023, kl. 18:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Brons-medaljer
16. Hänt sedan sist
17. Kommande program
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

 

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 7/2023
Tisdag 26.09.2023, kl. 19:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Brons-medaljer
16. Hänt sedan sist
17. Kommande program
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 6/2023
Tisdag 31.08.2023, kl. 19:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Feedback
14. Klubben
15. Pupu
16. Brons-medaljer
17. SvNK Nakenkalender
18. Hänt sedan sist
19. Kommande program
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 5/2023
Tisdag 03.05.2023, kl. 19:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Brons-medaljer
16. SvNK Nakenkalender
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 4/2023
Måndag 03.04.2023, kl. 18:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Brons-medaljer
16. Stockholmsexku
17. SvNK Nakenkalender
18. Excu
19. Hänt sedan sist
20. Kommande program
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 3/2023
Tisdag 7.3.2023, kl. 19:15 (OBS!)
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Bronsmedaljer
16. BiTA
17. Stockholmsexcu
18. SvNK Nakenkalender
19. Hänt sedan sist
20. Kommande program
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Årsmöte
Torsdag 16.2.2023, kl. 19:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors samt via Zoom vid behov

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023
7. Fastställandet av budget för verksamhetsåret 2023
8. Fastställande av Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsberättelse och verksamhetskalender för år 2022
9. Svenska Naturvetarklubbens bokslut för år 2022
10. Verksamhetsgranskningsberättelse för år 2022
11. Beslut om godkännande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
12. Övriga ärenden
13. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 2/2023
Tisdag 7.2.2023, kl. 19:00 (OBS!)
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Brons-medaljer
16. BiTa
17. Stockholmsexku
18. SvNK Nakenkalender
19. Hänt sedan sist
20. Kommande program
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 1/2023
Tisdag 17.1.2023, kl. 18:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Brons-medaljer
16. BiTa
17. Stockholmsexku
18. Hänt sedan sist
19. Kommande program
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Styrelsemöte 1/2023
Torsdag 12.1.2023, kl. 09:00
Plats: Zoom
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. Konstaterande av styrelsens sammansättning
6. Rätt att teckna föreningens namn
7. Beslut om rätt att använda föreningens bankkonton
8. Pupu
9. Kommande program
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande


MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 9/2022
Onsdag 07.12.2022, kl. 18:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Brons-medaljer
16. Stockholmsexku
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Valmöte 2022
Tisdag 29.11.2022, kl. 18:00
Plats:  Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors 
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av medlemsavgift för det inkommande verksamhetsåret
7. Fastställande av förslag för verksamhetsplan 2023
8. Fastställande av förslag för budget för 2023
9. Fastställande av de institutioner och avdelningar på vilka Svenska Naturvetarklubbens anslag om möteskallelse ska finnas år 2023
10. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt högst fyra övriga styrelsemedlemmar för år 2023
11. Val av föreningens övriga funktionärer för år 2023
12. Val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för det inkommande året
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 8/2022
Tisdag 01.11.2022, kl. 18:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors samt via Zoom vid behov
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Godkännande av nya medlemmar
16. Brons-medaljer
17. Stockholmsexku
18. Hänt sedan sist
19. Kommande program
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 7/2022
Tisdag 04.10.2022, kl. 18:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors samt via Zoom vid behov
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Loimu
16. Godkännande av nya medlemmar
17. Brons-medaljer
18. Hänt sedan sist
19. Kommande program
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 6/2022
Onsdag 07.09.2022, kl. 18:00
Plats: Infokeskus rum K1041, Viikinkaari 11 samt via Zoom vid behov
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Hänt sedan sist
16. Kommande program
17. Övriga ärenden
18. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Styrelsemöte 3/2022
Måndag 22.08.2022, kl. 17:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Ekonomi
8. Hänt sedan sist
9. Kommande program
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 5/2022
Måndag 16.05.2022, kl. 18:00
Plats: Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors samt via Zoom vid behov
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Årsfest
16. Beslut om införande av förtjänsttecken i brons och eventuella riktlinjer för det
17. Alumn-verksamhet
18. Hänt sedan sist
19. Kommande program
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 4/2022
Onsdag 13.04.2022, kl. 18:00
Plats: Kajsahuset rum 6005, Fabiansgatan 30, Helsingfors samt via Zoom vid behov
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. BiTa
13. Studie- och intressebevakningsärenden
14. Klubben
15. Pupu
16. Årsfest
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Extraordinarie föreningsmöte 1/2022
Onsdag 13.04.2022, kl. 17.30
Kajsahuset rum 6005, Fabiansgatan 30, Helsingfors samt via Zoom vid behov
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Beslut om mottagare av förtjänsttecken i silver
7. Beslut om mottagare av förtjänsttecken i guld
8. Utnämnande av hedersmedlemmar
9. Beslut om förlängning av Stockmann-aktiernas försäljningsperiod
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 3/2022
Onsdag 15.03.2022, kl. 18:00
Kajsahuset rum 6005, Fabiansgatan 30, Helsingfors samt Zoom-möte vid behov
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. BiTa
13. Studie- och intressebevakningsärenden
14. Klubben
15. Pupu
16. Årsfest
17. Godkännande av nya medlemmar
18. Hänt sedan sist
19. Kommande program
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Årsmöte 2022
Tisdag 22.02.2022, kl. 18:00
Plats: Infocenter rum K1036, Viksbågen 11, Vik samt via Zoom vid behov. 
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022
7. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022
8. Fastställande av Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsberättelse och verksamhetskalender för år 2021
9. Svenska Naturvetarklubbens bokslut för år 2021
10. Verksamhetsgranskningsberättelse för år 2021
11. Beslut om godkännande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
12. Övriga ärenden
13. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 2/2022
Onsdag 16.02.2022, kl. 18:00
Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors samt Zoom-möte vid behov
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. BiTa
13. Studie- och intressebevakningsärenden
14. Klubben
15. Pupu
16. Årsfest
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Styrelsemöte 2/2022
Måndag 31.01.2022, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. Ekonomi
6. Övriga ärenden
7. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 1/2022
Onsdag 19.01.2022, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Årsfest
16. BiTa
17. Feedback för verksamhetsåret 2021
18. Hänt sedan sist
19. Kommande program
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Styrelsemöte 1/2022
Måndag 03.01.2022, kl. 13:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. Konstaterande av styrelsens sammansättning
6. Rätt att teckna föreningens namn
7. Beslut om rätt att använda föreningens bankkonton
8. Pupu
9. E-beslut
10. Kommande program
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Styrelsemöte 3/2021
Tisdag 28.12.2021, kl. 13:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. Ekonomi
6. Övriga ärenden
7. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 9/2021
Tisdag 14.12.2021, kl. 18:00
Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors 
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Årsfest
16. Hänt sedan sist
17. Kommande program
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Valmöte 2021
Måndag 22.11.2021, kl. 18:00
Plats:  Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors samt via Zoom vid behov.
Deltagande i valmötet på plats görs endast om man är frisk. Vill man delta i mötet via  Zoom ska man meddela ordförande (susan.lindgren@helsinki.fi) om det före 22.11.21  kl. 17.00. Länk till Zoom-mötet skickas sedan per e-post till den adress man uppgett.
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av medlemsavgift för det inkommande verksamhetsåret
7. Fastställande av förslag för verksamhetsplan 2022
8. Fastställande av förslag för budget för 2022
9. Fastställande av de institutioner och avdelningar på vilka Svenska Naturvetarklubbens anslag om möteskallelse ska finnas år 2022
10. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt högst fyra övriga styrelsemedlemmar för år 2022
11. Val av föreningens övriga funktionärer för år 2022
12. Val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för det inkommande året
13. Val av medlemmar till förtjänstteckenskommitté
14. Beslut om försäljning av Svenska Naturvetarklubbens Stockmann-aktier
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 8/2021
Onsdag 03.11.2021, kl. 18:00
Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors samt Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Godkännande av nya medlemmar
10. Ekonomi
11. Qwaque
12. Biosfären
13. Studie- och intressebevakningsärenden
14. Loimu
15. Klubben
16. Pupu
17. Årsfest
18. SvNK Nakenkalender
19. Hänt sedan sist
20. Kommande program
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 7/2021
Måndag 11.10.2021, kl. 18:00
Klubben, Kyrkogatan 10, Helsingfors samt Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Godkännande av nya medlemmar
10. Ekonomi
11. Qwaque
12. Biosfären
13. Studie- och intressebevakningsärenden
14. Klubben
15. Pupu
16. Årsfest
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 6/2021
Onsdag 08.09.2021, kl. 18:00
Opastinsilta 2B 052, Helsingfors samt Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Årsfest
16. Hänt sedan sist
17. Kommande program
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Styrelsemöte 2/2021
Tisdag 24.08.2021, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Ekonomi
8. Hänt sedan sist
9. Kommande program
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 5/2021
Onsdag 19.05.2021, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Hänt sedan sist
16. Kommande program
17. Övriga ärenden
18. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 4/2021
Torsdag 15.04.2021, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Loimu
14. Klubben
15. Pupu
16. Historik
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 3/2021
Onsdag 17.03.2021, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Loimu
8. Post
9. Post till Sorken
10. Ekonomi
11. Qwaque
12. Biosfären
13. Studie- och intressebevakningsärenden
14. Klubben
15. Pupu
16. Historik
17. Årsfest
18. Hänt sedan sist
19. Kommande program
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Årsmöte 2021
Onsdag 24.02.2021, kl. 18:00
Plats: Rautalampivägen 3B samt via Zoom.
Deltagande via Zoom rekommenderas starkt. Förhandsanmälan till mötet krävs. Anmäl dig via följande länk senast 24.02.2021 kl. 17:00: https://forms.gle/k5k4M1KGuwurXCjC7. Länk till Zoom-mötet fås senare per e-post till den adress du uppgett.
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021
7. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021
8. Fastställande av Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsberättelse och verksamhetskalender för år 2020
9. Svenska Naturvetarklubbens bokslut för år 2020
10. Verksamhetsgranskningsberättelse för år 2020
11. Beslut om godkännande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
12. Övriga ärenden
13. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 2/2021
Onsdag 17.02.2021, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Hänt sedan sist
16. Kommande program
17. Övriga ärenden
18. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 1/2021
Torsdag 21.01.2021, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. SvNK discord
16. Hänt sedan sist
17. Kommande program
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Styrelsemöte 1/2021
Måndag 04.01.2021, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. Konstaterande av styrelsens sammansättning
6. Rätt att teckna föreningens namn
7. Beslut om rätt att använda föreningens bankkonton
8. Pupu
9. E-beslut
10. Kommande program
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 9/2020
Onsdag 09.12.2020, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Historik
15. Hänt sedan sist
16. Kommande program
17. Övriga ärenden
18. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Valmöte 2020
Tisdag 24.11.2020, kl. 18:00
Plats: Romgatan 5C samt via Zoom.
Deltagande via Zoom rekommenderas starkt. Förhandsanmälan till mötet krävs. Anmäl dig via följande länk senast 24.11.2020 kl. 17:00: https://forms.gle/Cc3FLAjMSsV9R4gh8. Länk till Zoom-mötet fås senare per e-post till den adress du uppgett.
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av medlemsavgift för det inkommande verksamhetsåret
7. Fastställande av förslag för verksamhetsplan 2021
8. Fastställande av förslag för budget för 2021
9. Fastställande av de institutioner och avdelningar på vilka Svenska Naturvetarklubbens anslag om möteskallelse ska finnas år 2021
10. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt högst fyra övriga styrelsemedlemmar för år 2021
11. Val av föreningens övriga funktionärer för år 2021
12. Val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för det inkommande året
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 8/2020
Onsdag 04.11.2020, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Historik
16. Hänt sedan sist
17. Kommande program
a. Valmöte 24.11
b. December månadsmöte xx.12
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande
 –
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 7/2020
Måndag 05.10.2020, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Historik
16. Möjligt samarbete med Loimu
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 6/2020
Onsdag 02.09.2020, kl. 18:30
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Sångbok och historik
16. Årsfest (inhiberad)
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program och säkerhetsåtgärder för dessa
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Styrelsemöte 2/2020
Onsdag 15.07.2020, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. HUS lokalfördelning
11. Studie- och intressebevakningsärenden
12. Historik
13. Årsfest
14. Kommande program och försiktighetsåtgärder för dessa
15. Biosfärens gulispass
16. Försäljning av SvNK-produkter
17. Övriga ärenden
18. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 5/2020
Tisdag 05.05.2020, kl. 18:00
Zoom-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. SvNK-produkter
14. Årsfest
15. Byte av namn på föreningens Instagram-konto
16. Principer för en tryggare miljö
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 4/2020
06.04.2020, kl. 18:30
Skype-möte
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Lokaler
14. Sångbok och historik
15. SvNK-produkter
16. Årsfest
17. Hänt sedan sist
18. Kommande program
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Månadsmöte 3/2020
10.03.2020, kl. 18:00
Kyrkogatan 10, Helsingfors
 –
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Post till Sorken
9. Ekonomi
10. Qwaque
11. Biosfären
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Sångbok och historik
16. BiTa
17. Årsfest
18. Hänt sedan sist
19. Kommande program
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben rf
Extraordinarie föreningsmöte 1/2020
04.03.2020, kl. 18:00
Kyrkogatan 10, Helsingfors
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020
7. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2020
8. Övriga ärenden
9. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben r.f.
Ordinarie årsmöte
27.02.2020, kl. 18:00
Kyrkogatan 10, Helsingfors
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsberättelse och verksamhetskalender för år 2019
7. Godkännande av Svenska Naturvetarklubbens bokslut för år 2019
8. Verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2019
9. Beslut om godkännande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
10. Val av medlemmar till förtjänstteckenskommitté
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben r.f.
Månadsmöte 2/2020
Tisdag 11.02.2020 kl. 18:00
Kyrkogatan 10, Helsingfors
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Ekonomi
9. Qwaque
10. Biosfären
11. Studie- och intressebevakningsärenden
12. Klubben
13. Pupu
14. Sångbok och historik
15. BiTa 03-05.04
16. Årsfest
17. Hänt sedan sist
– Styrelseskifte 25.01
– Barnkalassits 01.02
18. Kommande program
– Valentinsits med Spektrum 14.02
– Klubben 50-vecka 17-23.02
– Sykväll 24.02
– Årsmöte 27.02
– Trattsits 06.03
– Mars måmö xx.03
– Filmkväll xx.03
– Årsfestvecka (-veckor) 03-19.04
– Valborgsfirande 30.04
– Första maj 01.05
– Kotipizzasits 15.05
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

 

MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben r.f.
Månadsmöte 1/2020
Onsdag 15.01.2020 kl. 18:00
Klubben (Kyrkogatan 10, Helsingfors)

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. Konstaterande av styrelsens sammansättning
6. Rätt att teckna föreningens namn
7. E-beslut
8. Anmälningsärenden
9. Post
10. Kontotäckningsrätt åt kassören
11. Ekonomi
12. Qwaque
13. Biosfären
14. Studie- och intressebevakningsärenden
15. Klubben
16. Pupu
17. Sångbok och historik
18. Klubben 50-vecka
19. Årsfest
20. Hänt sedan sist
21. Kommande program
22. Övriga ärenden
23. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben r.f.
Månadsmöte 9/2019
Torsdagen den 5.12.2019 kl. 18.00
Kyrkogatan 10
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Ekonomi
– Godkännande av räkningar
9. Qwaque
10. Biosfären
11.Samarbete med andra föreningar
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. pupu
15. Förtjänsttecken
16. Årsfest
17. Sångbok och historik
18. Stadgeändring
19. Arbetsliv
20. Hänt sedan sist
– 8.11Myy x SvNK sits
– 19.11 valmöte
– 20.11 spelkväll 14
– 26.11 Vintasting 6
– 28.11 exku till glöggrundan
– 3.11 Tvex julfest
– 4.12 styrelsens julpyssel
21. Kommande program
– 6.12 fackeltåg
– 9.12 julfest
– måmö xx.1
– stysseskifte xx.1
– 17.-23.2.2020 Klubben 50 vecka
– 18.4.2020 Årsfest
– 19.4. sillis
22. Övriga ärenden
23. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben r.f.
Valmöte 2019
19.11.2019
Kyrkogatan 10, kl. 18:00
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Ändring av föreningens stadgar, andra behandlingen
7. Fastställande av verksamhetsplan för år 2020
8. Fastställande av medlemsavgift för det inkommande verksamhetsåret
9. Fastställande av budget för år 2020
10. Val av ordförande viceordförande, sekreterare, kassör samt högst fyra övriga styrelsemedlemmar för år 2020
11. Val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för det inkommande året
12. Val av föreningens övriga funktionärer för år 2020
13. Fastställande av de institutioner och avdelningar på vilka Svenska Naturvetarklubbens anslag om möteskallelse skall finnas år 2020
14. Övriga ärenden
15. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben r.f.
Månadsmöte 8/2019
Torsdagen den 7.11.2019 kl. 18.00
Kyrkogatan 10
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Ekonomi
– Godkännande av räkningar
9. Qwaque
10. Biosfären
11.Samarbete med andra föreningar
Sits med myy, Finlands svenska ungdomsförbund
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
– Klubben 50 fest 17.-23-2.2020
– Klubben 50 halarmärke?
14. Pupu
15. Sångbok och historik
16. Förtjänsttecken
– silvermedaljer
– bronsmedaljer/pinser?
17. Årsfest
18. Stadgeändring
19. Hänt sedan sist
– 4.10 SvNK:s punkt på Biodiversitetsspelen
– 08.10 TvEx filmkväll
– 11.10 Latino sits
– 11-13.10. Höstfågelexku
– 10.10 Extraordinärt föreningsmöte
– 15.10 Gulisplättkväll
– 22.10 Campussits
– 1.11 exku till Heureka
– 5.10 Badminton
20. Kommande program
– 08.11 Sits med Myy
– 12.11 Allas kuutamouinti
– Rush?
– xx.11 Vintasting
– 19.11 Höstmöte på Klubben
– 26.11 Minisits
– 28.11 exku till glöggrundan
– xx.12 Månadsmöte
– 09. 12 Julfest med Spektrum
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben r.f.
Extraordinärt föreningsmöte 2/19
Torsdagen den 10.10.2019 kl. 16.30
Infocentret Korona, grupprum 136, Viksbågen 11
Föredragningslista
1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
4. Ändring av föreningens stadgar, första behandlingen
5. Övriga ärenden
6. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben r.f.
Månadsmöte 7/2019
Torsdagen den 3.10.2019 kl. 18:15
Klubben, Kyrkogatan 10
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Ekonomi
– Godkännande av räkningar
9. Qwaque
10. Biosfären
11. Samarbete med andra föreningar
12. Studie- och intressebevakningsärenden
– HUS
-snäf
– Höstfågelexkursion, svampexkursion, mångfaldsexkursion
13. Klubben
14. Pupu
15. Årsfest
-möte 25.9
16. Sångbok
17. historik
18. Stadgeändring
19. Hänt sedan sist
– 6.-8.9 Mångfaldsexku
– 10.9 Gulisintagning
-13.9 Kräftis med Spektrum
– 14.9 Gulissits
– 17.9 Tvex spelkväll
– 20.9 Inledande sits
– 23.9 volleyboll
– 2.10 merkkimarkkinat
20. Kommande program
– 4.10 SvNK:s punkt i Biodiversitetsspelet
– 8.10 Tvex filmkväll
– 11.10 Latino sits
– 11.-13.10 Höstfågelexku
– 15.10 Gulis plättkväll
– 12.10 Campussits
– 30.10 Badminton
– xx.11 Månadsmöte
– xx.11 Höstmöte
– 5.11 Heureka
– 8.11 sits med Myy
– 12.11 Allas Kuutamouinti?
– 18.11 Vintasting
– 9./12.12 Julfest med Spektrum
– 26.11. minisits
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande
MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben r.f.
Månadsmöte 6/2019
Tisdagen den 3.9.2019 kl. 17:30
Kaserngatan 8 B 21
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Ekonomi
– Godkännande av räkningar
9. Qwaque
10. Biosfären
11. Samarbete med andra föreningar
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Klubben
14. Pupu
15. Årsfest
16. Sångbok
17. historik
18. Stadgeändring
19. Hänt sedan sist
– 13.5. gratis inträde appro
– 13.5. Kotipizza sits
– 9.5 fotboll med Spektrum
– 10-12.5 Vårfågelexkursion
– 19.-21.7 sommarträff
– 22.8 suppande i Tölöviken
– 24.8 Pre-orienterande dagen på Sveaborg
– 29.8 fuksi-Kaski
– 2.9 öppningskarnevalen
20. Kommande program
– 10.9 Gulisintagning
– 14.9 Gulissits
– 20.9 Inledande sits
– xx.9 programkväll
– xx.9 sportevenemang
– xx.x Kräftis med Spektrum?
– 12.10Biodiversitetsspelet
– xx.10 sits med Myy/Symbioosi/Helix
– 22.10 campussits
– 9.-15.12? Julfest
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben r.f.
Extraordinarie möte 1/2019
Onsdagen den 8.5.2019 kl. 18:00
Klubben (Kyrkogatan 10)

Föredragningslista
1. Mötest öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet,
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet,
4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet,
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av underhyreskontraktet och reglementet för Klubben
7. Övriga ärenden
8. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE

Svenska Naturvetarklubben r.f.
Månadsmöte 5/2019
Onsdagen den 8.5.2019 kl. 18:15
Klubben (Kyrkogatan 10)

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärende
7. Post
8. Ekonomi
– godkännande av räkningar
9. Klubben
10. Biosfären
11. Samarbete med andra föreningar
12. Studie- och intressebevakningsärenden
13. Pupu
14. Årsfest
– lokalen
– sponsorer
15. Sångbok och historik
16. Qwaque
17. Whatsapp-grupp för SvNK
18.Gulisevenemang på hösten
– gulisintagning
– gulissits
19. Hänt sedan sist
– 3.4 Viikki GP
– 5.4 Helsingfors klimatstrejk
– 6.4 Klimatmarsch
– 7.4 klättring med Myy
– 8.4 Vårfest
– 12.4. Tradbörs
– 24.4 bastukväll
– 15.4 sykväll på klubben
– 30.4 Valborgsfirandet på klubben
– 1.5 Första maj picknik i Kajsaniemiparken
20. Kommande program
– 9.5 fotboll med Spektrum
– 10-12.5 Vårfågelexkursion
– 13.5 gratis inträde -appro
– 13.5 sits
– xx.6 blodgivningsexku
– xx.xx sommarträff
– xx.8 sommarevenemang
– 10-13?9 gulisintagning
– 14.9? gulissits
– 22.10 campussits
21. Övriga ärenden
22. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben r.f.
Månadsmöte 4/2019
Måndagen den 1.4.2019 kl. 18:00
Klubben (Kyrkogatan 10)

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Ekonomi
– godkännande av räkningar
9. Klubben
klubbenmöte 9.4
10. Biosfären
11. Samarbete med andra föreningar
– Tradbörs 12.4
– Campussits 22.10
– Viikki GP 3.4
12. Studie- och intressebevakningsärenden
– HUS
– Snäf
– Kandiseminariekurs
– studera i Helsingfors
13. Arbetsliv
14. Pupu
15. Årsfest
– lokalen
– sponsorer
16 Sångbok och historik
17. Qwaque
18. Hänt sedan sist
– 15.3. Trattsits
– 20.3 exku till Viikki-speksi
– 22.3 exku till Viikki-speksi
– 26.3 öltasting
– 29–31.3 Uggle-exkursion
19. Kommande program
– 5.4 Helsingfors klimatstrejk
– 7.4 klättring med Myy
– 8.4 Vårfest
– 12.4. Tradbörs
– 24.4 bastukväll
– xx.4 vappenvecka
– 30.4 Valborgsfirandet på klubben
– 1.5 Första maj picknik i Kajsaniemiparken
– xx.5 Månadsmöte
– 10.5 Gratis inträde -appro
– 10.5. sits
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

MÖTESKALLELSE
Svenska Naturvetarklubben r.f.
Månadsmöte
tisdagen den 12.3.2019 kl. 18:00
Klubben (Kyrkogatan 10

Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två protokolljusterare för mötet
5. E-beslut
6. Anmälningsärenden
7. Post
8. Ekonomi
– godkännande av räkningar
– medlemsavgifter
– verksamhetsbidrag
9. Klubben
10. Biosfären
11. Samarbete med andra föreningar
-Tradbörs 12.4
– klättring med Myy?
– Campussits
– Suomi Night på hösten
– Viikki GP 3.4
12. Studie- och intressebevakningsärenden
– HUS
– Snäf
– Kandiseminariekurs
– studera i Helsingfors
– Helsingfors klimatstrejk 5.4
13. Arbetsliv
14. Pupu
15. Årsfest
– lokalen
– sponsorer
16 Sångbok och historik
17. Qwaque
18. Hänt sedan sist
– 26.2 chillkväll
– 25.2 Blodgivningsexku
– 27.2 årsmöte
– 5.3 Fastlagsfirande på Klubben
19. Kommande program
– xx.3 sportexku
– 15.3. Trattsits
– 20?.3 exku till Viikki-speksi
– 20.3 Merkkimarkkinat
– xx. exku till Thorax spex?
– xx.3 programkväll
– 29–31.3 Uggle-exkursion
– xx.4 Månadsmöte
– 5.4 klimatstrejk?
– 8.4 Vårfest
– 12.4. Tradbörs
– 30.4 Valborgsfirandet på klubben
– 1.5 Första maj picknik i Kajsaniemiparken
– xx.4/5 tema?sits
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

TykkääNäytä lisää reaktioita
 1. MöteskallelseSvenska Naturvetarklubben rf
  Ordinarie årsmöte
  27.2.2019 kl. 17.30
  Klubben, Kyrkogatan 10, HelsingforsFöredragningslista
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  5. Godkännande av föredragningslistan
  6. Fastställande av Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsberättelse och verksamhetskalender för år 2018
  7. Godkännande av Svenska Naturvetarklubbens bokslut för år 2018
  8. Verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2018
  9. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
  10. Övriga ärenden
  11. Mötets avslutandeMöteskallelseSvenska Naturvetarklubben r.f.
  Månadsmöte 2/2019
  tisdagen den 12 februari, kl. 18:00
  Klubben (Kyrkogatan 10)Föredragningslista:1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – godkännande av räkningar
  9. Klubben
  10. Biosfären
  11. Samarbete med andra föreningar
  12. Studie- och intressebevakningsärenden
  13. Arbetsliv
  14. Pupu
  15. Årsfest
  16 Sångbok och historik
  17. Qwaque
  18. Hänt sedan sist
  – Exku till Contact forum 24.1
  -Sits 25.1
  – Tvex-sits 1.2
  – sykväll 4.2
  19. Kommande program
  – sportexku
  – Valentinsits 15.2
  – Programkväll xx.2
  – Blodgivningsexku 25/28.2
  – årsmöte 27.2
  – Fastlag 5.3
  – Månadsmöte xx.3
  – sits med Myy 12.3?
  – Trattsits 15.3.
  – Vårfest 8.4
  – Valborgsfirandet på klubben 30.4
  – Första maj picknik i Kajsaniemiparken 1.5
  – sits xx.4/5
  20. Övriga ärenden
  21. Mötets avslutandeMöteskallelseSvenska Naturvetarklubben r.f.
  Månadsmöte 1/2019
  Måndagen den 21.1 kl. 17.30
  Kyrkogatan 10Föredragningslista1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. Konstaterande av styrelsens sammansättning
  6. Rätt att teckna föreningens namn
  7. E-beslut
  8. Anmälningsärenden
  9. Post
  10. Ekonomi
  11. Kontotäcknings rätt åt kassören
  12. Klubben
  13. Biosfären
  14. Samarbete med andra föreningar
  – Tradbörs
  – Sits med Myy
  15. Studie- och intressebevakningsärenden
  16. Pupu
  17 Årsfest
  18 Sångbok och historik
  19. Qwaque
  20. Hänt sedan sist
  – Styrelseskifte 19.1
  21. Kommande program
  – Sits 25.1
  – Programkväll xx.1
  – Exku till Contact forum 24.1?
  – Tvex-sits 1.2
  – Månadsmöte xx.2
  – Programkväll xx.2
  – sportexku
  – Valentinsits 15.2?
  – Blodgivningsexku xx.2
  – Trattsits xx.3.
  – sits med Myy xx.3
  – Vårfest 8.4
  – Valborgsfirandet på klubben 30.4
  – Första maj picknik i Kajsaniemiparken 1.5
  – sits xx.4/5
  22. Övriga ärenden
  23. Mötets avslutandeMöteskallelse Svenska Naturvetarklubben r.f.
  Månadsmöte 10/2018
  Onsdagen den 12.12.2018 kl. 18.00
  (Edit. 5.12) Byholmsgränden 7 B 91Föredragningslista
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  9. Qwaque
  10. Biosfären
  11. Studie- och intressebevakningsärenden
  12. Klubben
  13. Ulrika i Domus Gaudium/Hedda Gabler
  14. Årsfest
  15. Sångbok och historik
  16. Benämningen av värdinneposten
  17. Hänt sedan sist
  – höstmöte 15.11.
  – Pampas sits 16.11
  – kertsisitsit 17.11 4
  – rush 28.11.
  – självständighetsdagens festtåg 6.12
  – julmys 10.12
  – julfest 11.12
  18. Kommande program
  – måmö xx.1
  – stysseskifte xx.1
  -vårfest 8.4
  19. Övriga ärenden
  20. Mötets avslutandeMÖTESKALLELSESvenska Naturvetarklubbens ordinarie valmöte
  15.11.2018 kl. 17:30
  Klubben, Kyrkogatan 10, HelsingforsFöredragningslista
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  5. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt högst fyra övriga styrelsemedlemmar för år 2019
  6. Val av föreningens övriga funktionärer för år 2019
  7. Val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för år 2019
  8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2019
  9. Fastställande av medlemsavgift för år 2019
  10. Fastställande av budget för år 2019
  11. Fastställande av de institutioner och avdelningar på vilka Svenska Naturvetarklubbens anslag om möteskallelse skall finnas år 2019
  12. Mötets avslutandeMöteskallelse

  Svenska Naturvetarklubben r.f.
  Månadsmöte 9/2018
  Onsdagen den 7.11.2018 kl. 18.00
  Kyrkogatan 10

  Föredragningslista
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  9. Qwaque
  10. Biosfären
  11. Studie- och intressebevakningsärenden
  12. Klubben
  13. Ulrika i Domus Gaudium
  14. Sångbok och historik
  15. Blodgrupp
  16. Hänt sedan sist
  – gulisplättkväll 4.10
  – höstfågelexkursionen 5.-7.10
  – sähly 8.10 och 22.10
  – biodiversiteettipeli 12.10
  – campussits 17.10
  – kräftis med Helix 21.10
  – blodgivning 25.10
  – nakkifest 1.11
  – exku till StudOrgs spex 5.11
  17. Kommande program
  – månadsmöte xx.12
  – höstmöte 15.11
  – programkväll xx.11
  – sport/kultur xx.11
  – julfest 11.12
  18. Övriga ärenden
  19. Mötets avslutande

   

  Möteskallelse

  Svenska Naturvetarklubben r.f.
  Månadsmöte 8/2018
  Tisdagen den 2.9.2018 kl. 18.00
  Kyrkogatan 10

  Föredragningslista
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  9. Qwaque
  10. Biosfären
  11. Studie- och intressebevakningsärenden
  – Höstfågelexkursion
  12. Klubben
  13. Ulrika i Domus Gaudium
  14. Sångbok och historik
  15. Hänt sedan sist
  – fotboll 7.9
  – gulisintagning 11.9
  – gulissits 14.9.
  – inledande sits 21.9.
  – spektrums filmkväll
  – kräftis med Spektrum 26.9.
  16. Kommande program
  – månadsmöte xx.10
  – gulisplättkväll 4.10
  – höstfågelexkursionen 5.-7.10
  – sähly 8.10
  – biodiversitetsspel 12.10
  – campussits 17.10
  – kräftis med Helix 21.10
  – blodgivning?
  – höstmöte xx.11
  – programkväll xx.11
  – sport/kultur xx.11
  – temasits 16.11
  – julfest 11.12
  17. Övriga ärenden
  18. Mötets avslutande

   

  Möteskallelse

  Svenska Naturvetarklubben r.f.
  Månadsmöte 7/2018
  Onsdagen den 5.9.2018 kl. 17:30
  Byholmsgränden 7 B 91

  Föredragningslista
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  9. Qwaque
  10. Biosfären
  11. Matlu
  12. Studie- och intressebevakningsärenden
  -Exkursion till Lammi, Höstfågelexkursion, svampexkursion, uggle-exkursion och vårfågelexkursion.
  -Svenskspråkig service i Vik
  13. Klubben
  14. Ulrika i Domus Gaudium
  – nya föreningslokalen
  15. Sångbok och historik
  16. Hänt sedan sist
  – fotboll med spektrum 17.5.
  – Storsits 24.5.
  -suppande i Tölöviken 23.8.
  -infotorget 29.8.
  -fuksi-Kaski 29.8.
  -Pre-orienterande dagen på Sveaborg 24.8.
  -öppningskarnevalen 3.9.
  -Tvex-spelkväll 4.9
  17. Kommande program
  -fotboll 7.9
  – Gulisintagning 11.9
  – Gulissits 14.9.
  – Inledande sits 21.9.
  – programkväll xx.9
  –höstfågelexkursion 5.-7.10
  –Kräftis med Helix 21.10
  –Kräftis med Spektrum
  – SvNK:s punkt i Biodiversitetsspelet 12.10
  – campussits 17.10
  – Sits xx.11
  – Julfest 11.12?
  18. Övriga ärenden
  19. Mötets avslutande

   

  Månadsmöte 5/2018
  Onsdagen den 9 maj, kl. 17.15
  Klubben (Kyrkogatan 10)

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  9. Biosfären, andra föreningar
  – Biosfärens vappenvecka
  – Storsits
  – HUS årsfest, Vik dagen 13.11
  10. Matlu
  11. EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)
  12. Studie- och intressebevakningsärenden
  13. Klubben
  14. Ulrika i Domus Gaudium
  – Ansökan om föreningslokal
  15. Qwaque
  16. Sångbok och historik
  17. Hänt sedan sist
  – Merkkimarkkinat 5.4.
  – Vårfest 13.4.
  – Barkväll med Spektrum 15.4.
  – Utomhusspel med Myy och Loimu 26.4.
  – Vårfågelexkursion 27–29.4
  – Valborgsfirande på Klubben med Spektrum 30.04
  – Första maj picknick i Kajsaniemiparken med Spektrum 1.5
  – Sits med Helix 4.5.
  18. Kommande program
  – Bastukväll med Symbioosi?
  – Maj programkväll
  – Storsits 24.5.
  19. Övriga ärenden
  20. Mötets avslutande

  Månadsmöte 4/2018
  Onsdagen den 4 april, kl. 17.15
  Klubben (Kyrkogatan 10)

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  9. Biosfären, andra föreningar
  10. Matlu
  11. EU:s nya dataskyddsförordningen (GDPR)
  12. Studie- och intressebevakningsärenden
  13. Klubben
  14. Ulrika i Domus Gaudium
  15. Qwaque
  16. Sångbok och historik
  17. Hänt sedan sist
  – Trattsits 16.3.
  – Sea life 21.3.
  – Fula ordens natt 22.3.
  – Uggle-exkursion 30.3.-1.4.
  18. Kommande program
  – April programkväll
  – Merkkimarkkinat 5.4.
  – Vårfest 13.4.
  – Karaokekväll med Spektrum 15.4.
  -Vårfågekexkursion 27.-29.4
  – Valborgsfirande på Klubben 30.4
  – Första maj picknick i Kajsaniemiparken 1.5
  – Sits med Helix 4.5.
  – Suursitsit 24.5.
  19. Övriga ärenden
  20. Mötets avslutande

  Månadsmöte 3/2018
  tisdagen den 6 februari, kl. 18.15
  Klubben (Kyrkogatan 10)

  Föredragningslista:
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  9. Biosfären, andra föreningar
  10. Matlu
  11. Studie- och intressebevakningsärenden
  12. Klubben
  13. Ulrika i Domus Gaudium
  14. Qwaque
  15. Sångbok och historik
  16. Samarbete med Kaski
  17. Hänt sedan sist
  – Sykväll 8.2.
  – Fastlag på Klubben 13.2.
  – Valentinsits med Spektrum 16.2.
  – Tvex-sits med Spektrum 23.2.
  – Vårmöte 27.2.
  18. Kommande program
  – Mars programkväll
  – Trattsits med Agro-forst 16.3.
  – Uggle-exkursion 30.3.-1.4.
  – Vårfest 13.4.
  – Sits med Helix 27.4.
  – vårfågekexkursion 27.-29.4
  – Suursitsit 24.5.
  19. Övriga ärenden
  20. Mötets avslutande

  Vårmöte

  Svenska Naturvetarklubben rf.
  Tisdagen den 27 februari 2018 kl 18.30
  Kaski (Ladugårdsbågen 23)

  Föredragningslista
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  5. Godkännande av föredragningslistan
  6. Fastställande av Svenska Naturvetarklubbens verksamhetsberättelse och verksamhetskalender för år 2017
  7. Godkännande av Svenska Naturvetarklubbens bokslut för år 2017
  8. Verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2017
  9. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
  10. Övriga ärenden
  11. Mötets avslutande

  Månadsmöte 2/2018
  tisdagen den 6 februari, kl. 18:00
  Klubben (Kyrkogatan 10)

  Föredragningslista:
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Loimu
  8. Post
  9. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  10. Samarbete med Kaski
  11. Biosfären, andra föreningar
  12. Studie- och intressebevakningsärenden
  – Campusgruppens möte 19.1.
  – Tutoransökan
  13. Klubben
  – Klubbenkalender
  14. Ulrika i Domus Gaudium
  – Mötet 24.1.
  – Passertillstånd
  15. Gulisar
  16. Qwaque
  17. Epostansvarig
  18. Hänt sedan sist
  – Plättkväll 17.1.
  – Stysseskiftet 20.1.
  – Disney sits 26.1.
  – Simexku 1.2.
  19. Kommande program
  – Sykväll 8.2.
  – Fastlag 13.2.
  – Valentinsits med spektrum 16.2.
  – Tvex-sits med spektrum 23.2.
  – Uggle-exkursion
  – Vårmöte 27.2.
  – Trattsits 16.3.
  – Vårfest 13.4.
  – Vårfågelexkursion
  – Sits med Helix 27.4.
  – Suursitsit 24.5.
  20. Övriga ärenden
  21. Mötets avslutande

  Valmöte
  Svenska Naturvetarklubben rf.
  Tisdagen den 14 november 2017 kl. 18:30
  Klubben (Kyrkogatan 10)

  Föredragningslista

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
  5. Fastställande av verksamhetsplanen för år 2018
  6. Fastställande av medlemsavgift för år 2018
  7. Fastställande av budget för år 2018
  8. Fastställande av de institutioner och avdelningar på vilka Svenska Naturvetarklubbens anslag om möteskallelse skall finnas år 2018
  9. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt högst 4 övriga styrelsemedlemmar för år 2018
  10. Val av föreningens övriga funktionärer för år 2018
  11. Val av två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för år 2018
  12. Mötets avslutande
  Månadsmöte 7/2017
  onsdagen den 4 oktober 2017, kl. 19:00
  Klubben (Kyrkogatan 10)
   
  Föredragningslista:
   
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  9. Biosfären
  10. Studie- och intressebevakningsärenden
  11. Klubben
  12. Ulrika i Domus Gaudium
  13. Qwaque
  14. Exkursion
  15. Hänt sedan sist
  – Programkväll: Svampplockning inför gulissitsen 14.09
  – Gulisintagning 12.09
  – Gulissits 15.09
  – Kräftis 16.09
  – Inledande sits 22.09
  – Höstfågelexkursion 29.9-1.10
  16. Kommande program
  – BD-pelit 6.10
  – Oktober programkväll 10.10
  – Campussits 17.10
  – Temasits 27.10
  – Svenska dagensits 6.11
  – Höstmöte 14.11
  – Sits med Symbioosi 24.11
  – Julfest xx.12
  17. Övriga ärenden
  18. Mötets avslutande

  Månadsmöte 6/2017
  tisdagen den 5 september 2017, kl. 19:30
  Romgatan 5 A73
  Föredragningslista:
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  9. Biosfären
  10. Studie- och intressebevakningsärenden
  11. Klubben
  12. Ulrika i Domus Gaudium
  13. Exkursion
  14. Hänt sedan sist
  – Vårfågelexkursion 05-07.05
  – Baklängesstiz 10.5
  – Maj programkväll 13.05, Högholmen
  – Sommarträff i Näpres 8-9.7
  – Öppningskarnevalen 4.9
  15. Kommande program
  – September programkväll xx.09
  – Gulisintagning xx.09
  – Gulissits xx.09
  – Inledande sits xx.09
  – Höstfågelexkursion 29.9-1.10
  – Kräftis xx.xx
  – Campussits 17.10
  16. Övriga ärenden
  – Ny sångbok
  – 100-årshistorik
  17. Mötets avslutande

   

  Månadsmöte 5/2017
  tisdagen den 3 maj 2017, kl. 19:00
  Klubben (Kyrkogatan 10)

  Föredragningslista:

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  – Godkännande av räkningar
  9. Biosfären
  10. Studie- och intressebevakningsärenden
  – Loimu-samarbetet
  – Nya magisterprogrammen
  11. Klubben
  12. Ulrika i Domus Gaudium
  13. Exkursion
  14. Hänt sedan sist
  – Kväll med äggmålning och våfflor 05.04
  – Påsklov! 13-19.04
  – Vårfest 19.04
  – TvEx-spelkväll 24.04.17
  – Valborgsfirande på Klubben 30.04
  – Första maj picknick i Kajsaniemiparken 01.05
  15. Kommande program
  – Maj månadsmöte 03.05
  – Vårfågelexkursion 05-07.05
  – Baklängesstiz 10.5
  – Maj programkväll 13.05
  – Gulisintagning xx.09
  – Gulissits xx.09
  16. Övriga ärenden
  – Ny sångbok
  – 100-årshistorik
  17. Mötets avslutande

   

  Månadsmöte 4/2017
  måndagen den 3 april 2017, kl. 19:00
  Klubben (Kyrkogatan 10)

  Föredragningslista:

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  • Godkännande av räkningar
  9. Biosfären
  10. Studie- och intressebevakningsärenden
  • De nya magisterprogrammen
  • Utbildningsmässa i Grani
  11. Klubben
  12. Ulrika i Domus Gaudium
  13. Exkursion
  14. Hänt sedan sist
  • Bastukväll i Majstranden 14.3
  • 90-talssitz 24.03
  • Viikki GP 30.04
  15. Kommande program
  • Viks märkesmarknad 05.04
  • April programkväll 05.04
  • Påsklov! 13-19.04
  • Vårfest 19.04
  • Valborgsfirande på Klubben 30.04
  • Första maj picknick i Kajsaniemiparken 01.05
  • Vårfågelexkursion 05-07.05
  • Baklängesstiz 10.5
  • Maj månadsmöte xx.05
  • Maj programkväll xx.05
  16. Övriga ärenden
  • 100-årshistorik
  • Ny sångbok
  17. Mötets avslutande

   

  Månadsmöte 3/2017
  måndagen den 13 mars 2017, kl. 19:00
  Klubben (Kyrkogatan 10)

  Föredragningslista:

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  9. Biosfären
  10. Studie- och intressebevakningsärenden
  – Samarbetsavtal med Loimu
  11. Klubben
  12. Ulrika i Domus Gaudium
  13. Exkursion
  14. Hänt sedan sist
  – Skrinning 15.2
  – Vändagssitz med Spektrum 17.02
  – Vårmöte 20.02
  – Sykväll 22.02
  – Fastlagstisdag på Klubben 28.02
  – Uggleexkursion 03.03-05.03
  – Trattsitz 10.03
  15. Kommande program
  – Bastukväll i Majstranden 14.3
  – Temasitz 24.03
  – April programkväll xx.04
  – Vårfest 19.04
  – Första maj picknick i Kajsaniemiparken 01.05
  – Vårfågelexkursion 05-07.05
  – Baklängesstiz 10.5
  16. Övriga ärenden
  17. Mötets avslutande

   

  Månadsmöte 2/2017
  tisdagen den 7 februari 2017, kl. 19:00
  Klubben (Kyrkogatan 10)

  Föredragningslista:

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Val av två protokolljusterare för mötet
  5. E-beslut
  6. Anmälningsärenden
  7. Post
  8. Ekonomi
  9. Biosfären
  10. Studie- och intressebevakningsärenden
  11. Klubben
  12. Kontoteckningsrätt åt kassören
  13. Passertillstånd till Ulrika i Domus Gaudium
  14. Exkursion
  15. Nya hemsidan och Qwaque
  16. Hänt sedan sist
  – Plättkalas 17.01
  – Styrelseskifte 20.01
  – Herrmiddag 27.01
  17. Kommande program
  – Vändagssitz med Spektrum 17.02
  – Vårmöte 20.02
  – Sykväll 22.02
  – Fastlagstisdag 28.02
  – Mars månadsmöte xx.03
  – Trattsitz xx.03
  – Uggleexkursion 03.03-05.03
  – Temasitz 24.03
  – Vårfest 19.04
  – Första maj picknick i Kajsaniemiparken 01.05
  – Baklängesstiz 10.5
  18. Övriga ärenden
  19. Mötets avslutande

   

  Månadsmöte 1/2017
  Tisdagen den 10 januari 2017, kl. 18:00
  Klubben (Kyrkogatan 10)

  Föredragningslista:

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Konstaterande av styrelsens sammansättning
  5. Rätt att teckna föreningens namn
  6. Protokolluppföljning
  7. E-beslut
  8. Anmälningsärenden
  9. Post
  10. Ekonomi
  11. Biosfären
  12. Studie- och intressebevakningsärenden
  13. Exkursion
  14. Nya hemsidan och Qwaque
  15. Hänt sedan sist
  16. Kommande program
  17. Övriga ärenden
  18. Mötets avslutande