Tiedepoliittinen keskustelu aiheesta: ETENEEKÖ YHDENVERTAISUUS JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO YLIOPISTOISSA?

Helsingin tutkijanaiset järjesti yhdessä Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen kanssa 13.3.2024 keskustelutilaisuuden yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta yliopistomaailmassa. Puheenjohtaja Eija Tuominen ja professori Marjut Jyrkinen avasivat tilaisuuden nostamalla esiin muun muassa muutamia numeroita. Esimerkiksi professorikunta on edelleen miesvoittoista, vaikka muutosta tasaisempaan sukupuolijakoon on tapahtunut.

Helsingin yliopiston päärakennuksen vastaremontoiduissa tiloissa teologisen tiedekuntasali oli täynnä osanottajia. Keskustelijoiksi olivat lupautuneet professori Liisa Husu, jolla on vuosikymmenten vankka kokemus aihepiiristä, Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom, Suomen Akatemiasta johtaja Katja Majamaa ja johtava tiedeasiantuntija Milja Saari sekä opetusneuvos Saara Vihko opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Viimeksi mainittu joutui viime hetkellä perumaan tulonsa, mutta hän toimitti ystävällisesti materiaalinsa meille tutustuttavaksi.

Liisa Husu nosti esiin OKMn teettämän selvityksen KOTAMOn tuloksia ja suosituksia. Täältä löytyy lisätietoa selvityksestä. Osanottajien toiveena on, että suositukset otetaan vakavasti ja niihin pyritään reagoimaan käytännön toimissa jatkuvasti. Tässä esimerkki ensimmäisestä suosituksesta, jonka toteutus lienee tällä hetkellä epävarma:

Suositus 1: Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu koolle ja rahoittaa korkeakoulukentän tasa-arvotyötä tukevan itsenäisen, poikkihallinnollisen yhteistyöryhmän

Katja Majamaa ja Milja Saari toivat esiin useita konkreettisia tapoja, joilla sukupuolten välistä tasa-arvoa pyritään edistämään esimerkiksi tutkimushankkeiden ohjeistuksen ja periaatteiden avulla. Käytännössä tällä on ollut valtava vaikutus. Useat alat, jotka ovat perinteisesti olleet hyvin “yksisukupuolisia” ovat alkaneet ottaa monipuolisemman otteen todesta. Miljan ja Katjan esittämät kalvot löytyvät täältä SA.

Keskustelussa nousi esiin, että Suomen Akatemia tilastoi jatkuvasti erittäin hyvin monia tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyviä seikkoja, tässä voidaan tosin edelleen tulla monipuolisemmiksi. Itse ajattelin, että on upeaa että meillä on erittäin asiantuntevia henkilöitä töissä Suomen Akatemiassa ja heille tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat eivät ole välttämättömyyksiä, vaan pikemminkin itsestään selvyyksiä. Tämä ei ole tila kaikilla hallinnon aloilla.

Rehtori Sari Lindblom kertoi miten hän on entisestään pyrkinyt vahvistamaan ammattimaista ja läpinäkyvää johtamista Helsingin yliopistossa. Tiedolla johtaminen oli yksi keskeisistä periaatteista. Monella osanottajalla oli mielessä vielä kriittisiä kohtia, joihin ei päästä käsiksi esimerkiksi professorien palkkaamisessa. Rekrytointiryhmien valinta sekä dekaanin rooli on tasapuolisen rekrytoinnin kannalta äärettömän tärkeää. Muistan jonkun rehtorin sanoneen, että dekaanin tärkeimmät kolme tehtävää ovat rekrytointi, rekrytointi ja rekrytointi. Ajatuksena oli, että kullakin dekaanilla on parhaiten tietämys ja visio siitä, mihin suuntaan tiedekuntaa tulisi kehittää. Valmisteluasiakirjat ovat nykyään korkealaatuisia ja monipuolisia, rehtori totesi.

Osanottajilla olisi ollut kysymyksiä Saara Vihkolle, ehkä saamme hänet toiseen tilaisuuteen mukaan. Tässä kuitenkin Saaran kalvot, joista löytyy perustietoja ja -periaatteita opetus- ja kulttuuriministeriön linjoista. OKM_Vihko

Keskustelussa muistutettiin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon olevan paljon muutakin kuin sukupuolten välinen asia. KOTAMO-hankkeessa otettiin vahvasti huomioon myös muun muassa ulkomaalaistaustaisten tutkijoiden asema ja urakehitys. Itse olin mukana parissa workshopissa KOTAMO-hankkeeseen liittyen ja mieleeni jäi Suomeen muuttaneen tutkijan toive: puhukaa meille suomea, jotta saamme kielen paremmin haltuumme ja sen myötä urakehitys paranee.

Keskustelussa nousi esiin myös yksinkertaiselta kuulostavat käytännön asiat. Seksuaalinen häirintä ei suinkaan ole suitsittua, vaan sitä esiintyy yhä. Yksinkertainen anonyymi ilmoituskanava olisi tarpeen yliopistoissa, nyt ne joita häiritään jättävät ilmoitukset usein tekemättä. Syynä on usein haavoittuva asema, esimerkiksi pitkäaikainen pätkätyöläisyys. Toinen tärkeä teema joka pilkahti keskustelussa on opiskelijoiden rooli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä. Jälkipuinnissa pilkahti esiin tärkeä seikka: he ovat tulevaisuuden päättäjiä ja opettajien työn yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huoli, että opiskelijoista kasvaa eettisesti ja kriittisesti korkeatasoisia ajattelijoita ja toimijoita. Helsingin ylipiston opettajien akatemiaan on juuri perustettu tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työryhmä. Yksi sen tavoite on pitää tätä seikkaa esillä opetuksen ja oppimisen yhteyksissä.

Itselleni jäi päällimmäiseksi mieleen seuraavat asiat:

KOTAMO-hankkeen suositusten seuranta ja toteutuminen ovat tärkeitä, opetus- ja kulttuuriministeriö, korkeakoulut ja tutkimusrahoittajat ovat avainpaikoilla. Jokainen voi eri yhteyksissä pyrkiä pitämään tästä huolen. Tässä vielä tiivistetysti suositukset: KOTAMO suositukset

Toiseksi nousi esiin itsestään selvältä kuulostava ajatus, että yliopistossa olisi vallalla ammattimainen ote — on sitten kyse opetuksesta tai tutkimuksesta. Tämä liittyy johtamiseen ja yleensä ihmisten kohtaamiseen. On yksinkertaisesti epäammattimaista esimerkiksi käyttää asemaansa väärin ja ahdistella verbaalisesti tai fyysisesti opiskelijoita tai hierarkiassa alemmalla tasolla olevia työntekijöitä. Sama koskee toki vertaisiakin.

Kolmas seikka liittyy kommunikaatioon hyvin laajassa merkityksessä. Kommunikaation selkeys, saavutettavuus, monipuolisuus, erilaisten kommunikaatioväylien kehittäminen ovat elintärkeitä toimivalle yhteisölle. Tähän liittyy myös tavoite mahdollisimman toimivasta ja läpinäkyvästä johtamisesta.

Lopuksi tekee mieli muistuttaa, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden pinta on vielä erittäin ohut ja se kuluu nopeasti pois. Näistä asioista huolenpitäminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja valppautta.

Yksin ja yhdessä

Osa akateemisen uran rakentamista opettajana ja tutkijana on yhtäältä sitkeää yksin yrittämistä ja toisaalta sitkeää yhdessä tekemistä ja verkostojen hyödyntämistä. Tänä vuonna yhdistyksemme jäsenet  ovat jälleen toimineet monella taholla ja tässä joulutoivotuksessa haluan nostaa muutaman fantastisen esimerkin siitä, mitä työ käytännössä voi olla.

Varapuheenjohtajamme Eija Tuominen valittiin tänä vuonna EPWSn hallituksen jäseneksi. Kyse on kansainvälisestä verkostosta European Platform for Women Scientists, joka käsittää yli sata verkostoa 40 maassa ja se edustaa yli 12000 tutkijanaista. Tämä oli myös yksi tämän vuoden tavoitteemme. Yhdessä toimien järjestö edistää tutkijanaisten asiaa esimerkiksi EU-tasolla.Tietoa EPWSn toiminnasta.

Toinen esimerkki yhdessä toimimisesta on Liisa Husu, joka on mukana UniSAFE – Ending gender-based violence -EU-projektissa. Hänen sitkeän työnsä ansiosta hankkeen 2022 toteutettavassa kyselyssä on myös suomalaisia yliopistoja mukana, esimerkiksi Helsingin yliopisto. Enemmän projektista täällä.

Kolmas esimerkkini on Marjut Jyrkinen, joka on johtanut strategisen neuvoston hanketta WeAll, jonka keskiössä on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä. Marjutin tänä syksynä vahvistettu professuuri on määritelty seuraavasti: sukupuolentutkimus, erityisesti työelämän tasa-arvon tutkimus. Hän ja hänen tutkimusryhmänsä keskittyvät uuden tiedon tuottamiseen aiheista, jotka ovat kiinteästi myös Helsingin tutkijanaistenkin toiminnan kiinnostuksen kohteina. Marjutin professoriluennon voi katsoa täältä.

Neljäs esimerkkini on Hanna Vehkamäki. Hän on huippututkija (useita ERC-rahoituksia), joka vetää seuraavat kahdeksan vuotta Suoman Akatemian huippuyksikköä nimeltä Virtuaalinen laboratorio ilmakehän molekyylitason reaktioille ja faasimuutoksille.Lue huippuyksiköstä täältä.

Mutta ei tässä vielä kaikki. Helsingin tutkijanaiset on äärettömän iloinen siitä, että Hanna on valittu myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaaniksi, joka vastaa kestävästä kehityksestä, kansainvälisyydestä, hyvinvoinnista, yhdenvertaisuudesta ja tilankäyttöperiaatteista. Hanna on jo vuosia tehnyt työtä yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin eteen paitsi omassa yksikössään niin myös Helsingin tutkijanaisten kanssa tavoitteena parantaa koko yliopiston hyvinvointia. Nyt tähän on vielä niin sanotusti virallinen hyväksyntä. On äärettömän tärkeää, että yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia tuetaan myös vahvemmin legitimoiden. Se nostaa niiden merkityksen huomaamista ja nopeuttaa tarpeen mukaan asioihin puuttumista.Lue dekanaatista täältä.

Olemme kiitollisia kaikista näistä huipputyypeistä, jotka sitkeästi ja usein oman toimen ohella ovat jo vuosia edistäneet tasa-arvon ja hyvinvoinnin toteutumista yliopistoissa.


Alone and Together

Everybody knows that having a career in Academia means hard work. Characteristic for it today is that it also means collaborating with many people and networks. No-one can succeed alone.

Four of our members serve as fantastic examples of these capacities:

Eija Tuominen, our vice-chair, who was elected to the board of EPWS, European Platform for Women Scientists. It represents over hundred networks from 40 countries and over 12000 women scientists. It is truly great to have Eija in the board.

Another example is Liisa Husu, who has done pioneering work concerning equality matters in Academia. She is along in EU-project UniSAFE – Ending Gender Based Violence. Liisa worked hard to get some Finnish universities to take part in the project.

Third example is Marjut Jyrkinen who has led Social and Economic Sustainability of Future Working Life -project and will now as professor continue to research and teach about gender equality in working life.

My fourth example is Hanna Vehkamäki, who will lead the next eigth years Center of Exellency funded by the Academy of Finland. This is fantastic but this is not the only thing to congratulate Hanna: She will also act as vice-dean in the Faculty of Science being in charge of sustainable development, international issues, wellbeing, equality, and principles for facility use. Already as professor she has worked hard for the issues of equality and wellbeing but now this even more legitimate and hopefully this will serve as an example for the whole university.


(see links above in the Finnish part)

Eija Tuominen EPWSn hallituksen jäseneksi – Eija Tuominen Member of the Board of EPWS

Eija Tuominen, järjestömme pitkäaikainen aktiivi ja varapuheenjohtaja valittiin European Platform of Women Scientist -järjestön hallitukseen. Lämpimät onnittelut!

Kyseessä on noin 15 vuoden ajan toiminut verkosto, jonka tavoitteena on edustaa tieteentekijänaisten intressejä, tarpeita, toiveita ja huolenaiheita Euroopassa.  Hallituksen jäsenten esittelyt BoA.

Enemmän tietoa verkostosta löytyy sivulta EPWS today

Kuva kesäkuun kokouksesta.

European Platform of Women Scientists was established some 15 years ago. It has more than 100 member networks in 40 countries. Altogether they represent more than 12000 women researchers. More about the platform see, EPWS today

In June 2021, new board of administration was elected and we are extremely happy of the new Finnish member, Eija Tuominen. 

See the introductions of the new board members BoA.

UniSAFE – Ending gender-based violence. New EU -project

There is a new, EU funded project, which mission is to provide fresh data about gender-based violence. The issue of gender-based harassment and violence is not only complex but also persistent in many organizations. The pandemic proportions adds another layer to the complexity.

The main research questions are:

  • How large is the prevalence of gender-based violence in European research performing organisations?
  • How is it affected by specific organisational structures and hierarchies of power?
  • Do EU States have the adequate legal or policy frameworks to bring institutional change?

There will be 45 institutions involved, three from Finland (still under development).

More information: see UNISafe

Member of HELWOR, Professor Liisa Husu (Örebro University) is one of the leading researchers.

Osallistu Gender Scan 2021 tutkimukseen!

Tutkijoina tiedämme, että luotettava tieto on tärkeää minkä tahansa asian edistämisessä. Niinpä me Helsingin tutkijanaiset olemme yhdessä Suomen fyysikkoseuran monimuotoisuustyöryhmän (FinDiP) kanssa partnerina maailmanlaajuisessa Gender Scan 2021 tutkimuksessa. Tässä kerätään tietoa sukupuolen merkityksestä erityisesti STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) –tieteenaloilla. Tervetuloa osallistumaan – mitä sukupuolta, ammattia, uravaihetta tai tieteenalaa edustatkin! Kysely löytyy täältä.

Gender Scan 2021 järjestäjänä on ranskalainen Global Contact, joka on aiemminkin tehnyt Gender Scan -selvityksiä. Gender Scan 2019 keräsi noin 15000 vastausta noin 130 maasta kaikkialta maailmasta (ranskankielinen 2019 raportti täällä). Gender Scan 2016 tulokset on myös julkaistu kirjassa: Schmuck, Claudine. Women in STEM Disciplines. Springer, 2017. Rahoitus tutkimukseen tulee useilta yksityisiltä yrityksiltä (esim. Orange).  Me suomalaiset olemme nyt ensi kertaa mukana Gender Scan –tutkimuksen yhteistyökumppanina.

Kyselyn alussa kohdassa “Describe yourself” onkin kysymys: “Are you answering to this survey following the suggestion of a partner of Gender Scan”. Tähän voi valita ”Diversity in Physics Finland with Helsinki Association of Women Researchers”. Toisena suomalaisena yhteistyökumppanina on Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry. Luottamuksellisuuden turvaamiseksi me yhteistyökumppanit saamme tarkempaa tietoa vain niistä osioista, joissa vastauksia on yhteensä vähintään 200. Gender Scan 2021 online-kyselylomake koostuu useasta erillisestä osasta, ja riippuen siitä, kuinka moneen kyselyyn valitsee vastata, aikaa menee noin 10–40 minuuttia. Kysely toimii erinomaisesti ainakin Chromessa, oletettavasti myös Firefoxissa ja Explorerissa.

Muistathan osallistua!

Linkki kyselyyn vielä: https://global.genderscan.org/?lg=2.

 

 

 

Tukikortit – Konkreettista apua työhyvinvointiryhmien vapaaehtoisille tukihenkilöille

Helsingin tutkijanaiset ry teki kyselyn akateemisen maailman sisällä koetusta seksuaalisesta häirinnästä ja yksi suurin puute, mikä kävi ilmi, oli lähitason tuen puute. Kutsumme sitä ruohonjuuritason tueksi ja tarkoitamme sillä sitä, että lähellä opiskelijaa, opettajaa, henkilökunnan jäsentä, joka miettii mistä oikein jossain epämukavassa kokemuksessa oli kyse, olisi tukihenkilö, jonka kanssa voisi helposti pohtia asiaa. HELWOR developed the so-called Support cards for the well-being group volunteer contact persons after the survey concerning sexual harassment in the Academia. The main reason was that there appeared to be a great need for so-called grassroot level contact people for people who had had uncomfortable experiences and needed to find out what to do. 

Kumpulan kampuksella henkilöstö ja opiskelijat ovat kehittäneet työhyvinvointia pitkäjänteisesti. Esittelen tässä vuosikokouksessamme esillä olleet tukikortit. Ne kehitettiin yhdessä Helsingin yliopiston hallinnon ja Helsingin tutkijanaisten kanssa. Ne perustuvat käytännöstä nousseisiin kokemuksiin ja tarpeisiin. Ideana on, että vapaaehtoinen tukihenkilö saa näistä tukea nopeasti ja helposti.

Löydät kortit alla olevasta linkistä. Tutustu niihin ja sovella niitä vapaasti omassa yhteisössäsi!

The staff and students on the Kumpula Campus have been developing well-being persistently. Here you can find the Support-Cards, which are meant as a quick support and checklist for a volunteer contact person. They contain a lot of information that is based on experience. Creating these cards were people from Kumpula, Helwor and administrative people from HR from the University of Helsinki. 

Please, read them and feel free to apply them on your own unit!

Support_cards_for_well_being_volunteer_contacts

Webinar: Learn about tools that support gender equality in marine science and beyond!

Welcome to join EU project Baltic Gender Final Conference on 18 June 2020 11:00–13:15 (Finnish time).

Learn about selected products of the Project – initiatives and tools – that support equal chances and gender awareness in environmental science.

How can gender awareness change the way we design and perform our projects? GenderWave is a digitool to integrate gender perspectives into (marine) research project planning. Which measures and activities support structural changes?

We are delighted to announce our final conference, which will be in the format of an online webinar.

Who is it for?

Researchers, lecturers, technicians and administrative staff in marine science and STEM
Gender equality and equal opportunity officers
Gender equality plans core team members
Decision-makers and leaders in higher education
Cruise leaders and participants
Anyone who is interested

Learn and join in the discussion!

We use Zoom as a tool to support the Baltic Gender Webinar.

Register and read more

Agenda:

18 June 2020, BALTIC GENDER Final Conference

We will present four Baltic Gender products which can be used to reduce gender inequalities and support structural changes in marine science. These products are:

  • Brochure on structural changes in marine science (Dr Ines Weber, Christian-Albrechts-University Kiel, Germany)
  •  Brochure on gender sensitive teaching methods (Kiel University of Applied Sciences, Germany)
  •  GenderWave: a digitool for integration of gender perspectives into marine research and innovation (Dr Helena Valve, Finnish Environment Institute, Finland)
  • Measures to prevent sexual harassment or sexualised violence at sea (Nikole Lorenz, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Germany)
  • The presentations will be followed by an open discussion led by Prof. Susan Buckingham.

 

 

 

 

Helsingin tutkijanaiset –HELWOR vuosikokous – Annual meeting 22.4.2020

Helsingin tutkijanaisten vuosikokous 22.4.2020 kello 15.00–16.00 ja sen yhteydessä pidetään vuosikokousesitelmänä tukikorttien esittely. Ne on tarkoitettu vapaaehtoisille työhyvinvointiyhdyshenkilöille tueksi, kun kohtaamiset liittyvät erityisesti seksuaaliseen häirintään liittyviin kysymyksiin.

Paikkana on Zoom linkki:

Virtual place in zoom:

The Annual meeting  will be  held on Wednesday 22 April at 15.00–16.00. We will introduce Support cards (they are in English) for the well-being group volunteer contact persons

Vuosikokous alkaa kello 15.00 ja siinä käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnan-tarkastajien lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

9) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat

 

#Metoo, valta, tasa-arvo ja työhyvinvointi. Miten käytännön muutos tehdään?

Think Loungessa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskustelimme 10.12.2019 miten käytännössä parantaa yliopistoa työ- ja opiskelupaikkana. Taustalla on Helsingin tutkijanaisten kysely seksuaaliesta häirinnästä akateemisessa maailmassa 2018 ja tilannekatsaus missä mennään tällä hetkellä. Cuporesta (Kulttuuripoliittinen tutkimuskeskus) mukana olivat Sari Karttunen ja Anna Anttila ja Kumpulan kampukselta Eija Tuominen ja Hanna Vehkamäki sekä keskustakampukselta Päivi Salmesvuori

Sari esitteli taiteen ja kulttuurin barometrin tuloksia tasa-arvon näkökulmista.

Linkki barometriin.

 

Anna esitteli Cuporen julkaisua “Tyttöhän soittaa kuin mies! Kuinka vahvistaa taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia?”.  Linkki julkaisuun.

Anna pohti muun muassa mikä taide- ja kulttuurialalla ylläpitää ja mikä vähentää ongelmia sekä mitä on tehtävissä tilanteen seurannan järjestämiseksi.  Katse kohdistettiin vallitsevaan sukupuolijärjestel-mään ja su­kupuoliperinteeseen sekä rakenteelliseen tai systeemiseen syrjintään.

 

Eija Tuominen (kuvassa vasemmalla) ja Hanna Vehkamäki esittelivät miten käytännössä ruohonjuuritasolla voi edistää kaikenlaisen häirinnän ehkäisemistä, tunnistamista ja käsittelemistä.

Eijan ja Hannan esitys tässä.

Kumpulan kampuksella edistetään työhyvinvointia monella tavalla. Siellä toimii muun muassa vapaaehtoiset häirintäyhdyshenkilöt ja lisäksi Kumpula on rakentanut yhteisen “Code of Conductin”. Linkki menettelyohjeeseen.

Päivi Salmesvuori keskittyi seksuaaliseen häirintään vallankäytön ja etiikan näkökulmista. Seksuaalisten väärinkäytösten taustalla oleva dynamiikka käsittää yleensä aina vallankäytön elementtejä. Lisäksi työyhteisön eettinen ilmapiiri on ratkaiseva asioiden rakentavalle ja tehokkaalle käsittelylle. Eettinen ilmapiiri koostuu työntekijöiden jakamista käsityksistä, jotka liittyvät
työpaikan eettisiin sopimuksiin, käytäntöihin ja toimintamalleihin. Johdon vastuu sen rakentumisessa on suuri. Eettinen ilmapiiri voi olla esimerkiksi rajoittunut tai haalistunut, työntekijöillä voi olla niin sanottua motivoitunutta sokeutta (taipumus olla näkemättä epäeettistä käytöstä silloin kun se sopii heidän omiin tarkoitusperiinsä) tai työyhteisössä ollaan päädytty kaltevalle pinnalle: ei piitata pienistä asioista ja vähitellen yksilön arvomaailma rapautuu. Se voi johtaa vakaviin seksuaalisen häirinnän tapauksiin.

Tässä linkki Päivin esitykseen

Käytännössä työyhteisössä voi tehdä seuraavaa:

• Kehittää käytäntöjä kaikilla yliopiston tasoilla, jotka varmistavat
sukupuolten välistä tasa-arvoa.
• Kehystää seksuaalinen häirintä juridisesta asiasta eettiseksi asiaksi. Vrt.
”kestääkö tapaus lakituvassa -ajattelu”.
• Vähentää eettistä haalistumista koulutuksen avulla.
• Vähentäkää motivoitunutta sokeutta rohkaisemalla sivustaseuraajia
puuttumaan häirintään. Koulutusta myös tähän.
• Välttää kalteva pinta kiinnittämällä järjestelmällisesti huomio
”vähäisempiin” seksuaalisen häirinnän muotoihin.
= todellinen 0-toleranssi

Hannan esityksen viimeinen kuva kiteyttää olennaisen:

 

#Metoo, valta, tasa-arvo ja työhyvinvointi. Miten käytännön muutos tehdään?

Think Lounge, Tiedekulma Yliopistonkatu 4, 2. kerros, tiistaina 10.12. kello 16–18

1) Taide- ja kulttuuriala: asenteista käytäntöjen muuttamiseen – Sari Karttunen ja Anna Anttila (Cupore)

2) Seksuaalinen häirintä aina vallankäyttöä? – Päivi Salmesvuori (Helsingin tutkijanaiset ry)

3) Työhyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen käytännössä Kumpulan kampus:
Code of Conduct – Eija Tuominen (Mat. Lu. Tdk, fysiikka)
Seksuaalisen häirinnän estäminen -koulutus – Hanna Vehkamäki (Mat. Lu. Tdk, INAR)

Helsingin tutkijanaiset ry teki 2018 kyselyn ”Seksuaalinen häirintä akateemisessa maailmassa”. Se osoitti, että häirintä on vakava opiskelu- ja työhyvinvoinnin este akateemisessa maailmassa. CUPORE eli kulttuuripoliittinen tutkimuskeskus julkaisi 2019 selvityksen “Tyttöhän soittaa kuin mies. Kuinka vahvistaa
taide- ja kulttuurialan tasa-arvoa ja työhyvinvointia” (Anna Anttila). Kumpulan kampuksella on ryhdytty aktiivisesti parantamaan tilannetta. Tilaisuudessa tuodaan esiin käytännön toimenpiteitä.

Tervetuloa keskustelemaan miten tehdä työpaikka paremmaksi!