Jäsenet / Members

Elina Räsänen    Sofia Lahti    Katri Vuola    Saila Leskinen


ELINA RÄSÄNEN

Kuva: Veikko Somerpuro

Olen esinetutkimukseen erikoistunut taidehistorioitsija ja dosentti (HY ja ÅA). Toimin Helsingin yliopistossa taidehistorian vanhempana yliopistonlehtorina.

Tutkimustoimintani ytimessä ovat keskiajan taide ja materiaalinen kulttuuri, erityisesti puuveistokset ja alttarikaapit. Tutkimusmateriaalini sijaitsee pääasiassa Suomessa, ja käytän Pohjoismaissa sekä Itämeren alueella olevia teoksia vertailumateriaalina.

Julkaisuissani olen tarkastellut esimerkiksi veistosten kokemuksellista vastaanottoa pyhimysten ruumiillistumina ja alttarikaappien monivaiheista elinkaarta myös katolisen ajan jälkeen. Kalannin alttarikaappia (n. 1435, nykyään Suomen kansallismuseossa) koskevassa tutkimushankkeessani paneuduin myös teoksen juutalaisvastaiseen ikonografiaan sekä sen vastaanottoon 1800-luvulla.

Kiinnostukseni kohdistuu ikonoklasmiin, fragmentaarisuuteen, rikkoutumiseen ja teosten transformaatioon. Tutkin Suomessa olevien keskiajan veistosten ja alttarikaappien rikkomista sekä muokkaamista luterilaiseen käyttöön. Kuvien kalskahduksiin keskittymällä pyrin selventämään ennen ohitettuja vaiheita teoksen elinkaaressa ja samalla – antamalla teoksille itselleen niiden ansaitseman roolin historiankirjoituksessa – monipuolistamaan käsityksiä uuden ajan alun kulttuurihistoriasta.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

My research focuses on late medieval art of Northern Europe, particularly around the Baltic Sea region. The material consists of altarpieces with sculptures and panel paintings, effigies and various objects of material culture in general. Issues of corporeal and material aspects of art as well as of iconography are emphasized in my research. My recent scholarly interest is in the ’second life’ of medieval sculptures: what happened to them after their active use as part of the Catholic liturgy? What kind of iconoclasm took place in Finland after the Reformation and in the following centuries? Related to this, I am interested in fragmentation and breakage.

I hold the title of Academic Docent granted by the Univeristy of Helsinki and by the Åbo Akademi University, and work as Senior Lecturer in Art History at the University of Helsinki.

University of Helsinki Research Portal

SOFIA LAHTI

Kuva: José Filipe Silva

Olen taidehistorian tutkija, ja minua kiinnostavat erityisesti keskiajan pyhimyskulttiin liittyvät esineet. Esineiden itsensä lisäksi keskityn siihen, miten niitä kuvaillaan tai miten niihin viitataan keskiajan teksteissä ja kuvissa. Vuonna 2019 valmistuneessa väitöskirjassani tutkin Pohjoismaissa säilyneitä ja kadonneita relikvaarioita.

Vuosina 2022-23 toimin postdoc-tutkijana Fragmentaarisuus ja kuvakalske keskiajan ja uuden ajan alun esineissä -hankkeessa. Siinä tutkin, millaisissa tilanteissa relikvaariot keskiajalla ja keskiajan jälkeen rikkoutuivat tai joutuivat erilleen alkuperäiskontekstistaan ja miten niitä silloin kohdeltiin, esimerkiksi korjattiin tai käytettiin uudella tavalla, ja miten niiden merkitys tuolloin muuttui. Seuraan relikvaarioiden fragmentoitumisen historiaa nykyhetkeen asti tutkimalla, miten relikvaarioita ja niiden osia on tulkittu, luokiteltu ja käsitelty pohjoismaisissa museokokoelmissa.

Toinen erikoisalani on valokuva, jonka eri ilmiöiden parissa työskentelen Suomen valokuvataiteen museossa.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

I’m an art historian interested in objects related to the medieval cult of saints. Beyond the objects themselves, I focus on how they were described or represented in medieval texts or images. In my doctoral dissertation, finished in 2019, I studied existing and lost reliquaries in the Nordic countries.

My other main field of expertise is in the research, curation and maintenance of photographic collections.

In the project Fragmentation and Iconoclashes in Medieval and Early Modern Objects, I will study the varied contexts for the fragmentation or destruction of Nordic reliquaries during the Middle Ages and how they were consequently mended, transformed or repurposed. I will follow the history of their fragmentation up till today by investigating their contemporary classifications and interpretations in Nordic museum collections.

KATRI VUOLA

Kenttätöissä Hattulan Pyhän Ristin kirkossa / Field work in the Hattula Holy Cross Church. Kuva/Photo: Liisa Koskelainen

Olen keskiajan taiteeseen ja esineellisen kulttuuriin perehtynyt taidehistorioitsija. Kiinnostukseni kohdistuu erityisesti sakraaliveistosten alkuperä- ja ajoituskysymyksiin, mutta tutkin myös veistosten merkityksiä ja käyttöä katolisen kirkon rituaaleissa ja hartauselämässä. Työskentelen tällä hetkellä tutkijana Fragmentaarisuus ja kuvakalske keskiajan ja uuden ajan alun esineissä -hankkeessa. Työpisteeni sijaitsee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla Helsingissä. Lähiaikoina Helsingin yliopistossa valmistuvassa väitöskirjassani käsittelen erityisesti 1300-luvun kirkollista kuvanveistoa Turun hiippakunnan alueella.

Tutkimusurani aikana olen edistänyt keskiajan taiteen monitieteisestä tutkimusta yhdessä arkeologien, konservaattorien, biologien ja fyysikoiden kanssa. Tiivis yhteistyö seurakuntien ja museoiden kanssa on ollut tämän taiteen materiaalisuuteen pureutuvan tutkimuksen edellytys.

Tässä tutkimushankkeessa suuntaan katseeni museokokoelmien ulkopuolelle jääneisiin, usein huonokuntoisiin, fragmentaarisiin ja siksi marginalisoituneisiin esineisiin, joista ei juuri ole saatavissa tuoretta tutkimustietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi autiokirkkojen ja kotiseutumuseoiden keskiaikaiset veistokset ja alttarikaapit tai niiden jäänteet. Toisaalta myös voimakkaasti restauroidut ja muokatut esineet aktiivikäytössä olevissa kirkkotiloissa kuuluvat näihin usein sivuutettuihin esineisiin. Tutkin esineiden lisäksi niitä asenteita ja ilmiöitä, jotka ovat vaikuttaneet esineiden säilymiseen, muuntumiseen ja tuhoutumiseen 1800-luvulta tähän päivään.

Kirjoituksiani keskiaikaisista puuveistoksista voit lukea henkilökohtaiselta blogisivustoltani Kuvanveistoksia ja muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran blogeista:

Navigointitaitoja, uskoa ja vähän taikaakin – keskiaikaista esineistöä ulkosaaristossa
Vähäisiä lisiä (SKS) 31.8.2018

Löytämisen iloa ja muistamisen kamppailua
Vähäisiä lisiä (SKS) 20.5.2016

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

I am a researcher and Ph.D. student in Art History at the University of Helsinki. At the moment I am working in a research project Fragmentation and Iconoclashes in Medieval and Early Modern Objects (2020–2023), funded by the Kone Foundation and affiliated at the University of Helsinki.

My research interests are in the areas of art historical study of medieval wood sculptures, scientific analysis applied to research of medieval art, medieval archaeology and historiography of sculpture studies. In my recent research I have focused on the wood species and wood use in the ecclesiastical sculpture and on the iconography of the polychromy of 14th century Crucifixes. In the ongoing project I will research the fragmentation, transformation and display of the medieval sculpture in the church space from the 18th century to our days.

University of Helsinki Research Portal

SAILA LESKINEN

Kuva: Juha-Matti Tamminen

Olen valmistunut taidehistorioitsijaksi Helsingin yliopistosta 2021, ja työskennellyt jo opiskeluaikanani Fragmentaarisuus ja kuvakalskeen jäljet keskiajan ja uuden ajan alun esineissä -hankkeessa tutkimusavustajana. Olen erikoistunut esinelähtöiseen tutkimukseen ja esineiden elinkaariin, mikä kumpuaa osittain myös taustastani huonekalujen restauroinnin ja konservoinnin parissa.

Maisterintutkielmani käsitteli Siuntion kirkon 1600-luvun alttarilaitetta ja siihen liittyviä puuveistoksia. Kuvakalske-hankkeessa tehty tutkimus kävi läpi fragmentoituneen esineen eri osien erilaisia vaiheita keskittyen alkuperäisen kokonaisuuden ajoitukseen ja tekijäattribuutioon. Kirkollisten esineiden muuttuvat kontekstit ovat olleet tutkimuskohteenani jo aiemmin suomalaisen hautajaisesineistön parissa. Tällä hetkellä valmistelen väitöskirjaa kuolemaan liittyvistä esineistä uuden ajan alussa.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

I’m an aspiring art historian and doctoral researcher working as research assistant in the project Fragmentation and Iconoclashes in Medieval and Early Modern Objects. I specialize in cross-disciplinary artefact studies. Having a background in furniture restoration and conservation, my approach is profoundly material and object-led. In addition to Early Modern period, my current research interests are biographies and agencies of ecclesiastical, death-related and funerary objects.

I did my MA under the project Iconoclash on a fragmented 17th century altarpiece and its attribution and biography. My previous studies have also involved ecclesiastical objects, such as funeral biers. I am currently working towards my PhD on death-related objects in Early Modern Finland.