Conserving the dignity of teaching through ethics as “Mise en question”. Journal of Philosophy of Education

Castillo, K., Kukkola, J. & Siljander, P. (tulossa) Conserving the dignity of teaching through ethics as “Mise en question”. Journal of Philosophy of Education.

Emmanuel Levinasin eettistä filosofiaa pedagogisessa suhteessa käsitteellistävän artikkelin ytimessä tutkitaan opettajan ja kasvavan yksilön välistä eettisesti jännitteistä vuorovaikutusta. Artikkelissa tarkastellaan ensin käsitteellisellä tasolla Levinasin käyttämää termiä ”mise en question”, eli kysymykseen asettamista. Käsitteellisen tarkastelun jälkeen artikkelissa avataan kysymykseen asettumisen merkitystä sekä opettajalle että kasvavalle subjektille. Kasvatuksessa opettaja kasvavan lapsen ’toisena’ haastaa oppilasta vastuullisuuteen, jolloin lapsen olemus haastetaan asettumaan kysymykseen. Toisaalta lapsen kysymykset kutsuvat opettajaa vastaamaan, jolloin lapsi opettajan ’toisena’ kutsuu opettajan myöskin vastuuseen.

Kasvatusfilosofinen tutkimusartikkeli pyrkii lisäämään ymmärrystä pedagogisen suhteen merkityksestä myös varhaiskasvatuksessa, vaikka tätä ei eksplisiittisesti artikkelissa käsitelläkään. Kasvatuksessa avautuu tilaa eettisyydelle, kun lapsilla on tilaa kysyä kysymyksiä, jotka haastavat aikuisen. Opettajan esittämät kysymykset katsomuksista ovat myös tärkeitä, sillä ne puolestaan kutsuvat lasta muodostamaan omaa suhdettaan katsomusten moninaiseen maailmaan. Katsomuskasvatuksessa on siis läsnä eettinen ulottuvuus, joka haastaa sekä opettajaa että lasta asettumaan avoimeen suhteeseen maailman kanssa.

Tiivistelmä on julkaistu teoksessa:

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa – Opettajan katsomuksellista osaamista kehittämässä. Saila Poulter, Silja Lamminmäki-Vartia, Katja Castillo (toim.) Helsingin yliopisto 2021.
Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto.