TUTKIMUSVISIO/RESEARCH

Hankkeen alaisuudessa toteutuu kolme keskenään eri tyyppistä tutkimustapausta, jotka yhdessä selvittävät monikatsomuksellisen katsomuskasvatuksen pedagogiikan rakentumisen keskeisiä osatekijöitä.

Helsingin osahankkeessa tutkitaan katsomuskasvatuksen nivoitumista opettajan ammatillisuuden rakentumisen prosessiin niin varhaiskasvatuksen opiskelijan kuin jo pitkään ammatissa työskennelleen opettajan näkökulmasta. Toimintatutkimuksellinen ote luo hankkeen tutkimusperustaisuudelle luontevan lähtökohdan, sillä tutkimus yhdistyy osaksi tiedekunnan antamaa varhaiskasvatuksen opetusta ja kehittämistä. Yhteistyötä kehitetään myös paikallisten katsomusyhteisöjen kanssa.

Oulun osahankkeessa etsimme toimintatutkimuksellisesti keinoja tukea varhaiskasvatuksen opettajien ammatillista kehittymistä katsomuskasvatuksen toteuttajina huomioiden Pohjois-Suomen erityispiirteet: pitkät välimatkat sekä päiväkotien katsomuksellisen moninaisuuden vaihtelevuus. Hankkeessa vahvistamme varhaiskasvattajien ammatillisuutta katsomuskasvattajina kehittämällä monikatsomuksellisia pedagogisen dokumentoinnin menetelmiä. Etsimme keinoja, joilla varhaiskasvattajien olisi helpompi tunnistaa ja tukea lasten uteliaisuutta erilaisiin katsomuksiin. Oulun hankkeessa laaditaan tutkimusperustaista katsomuskasvatuksen arviointimallia, jonka avulla varhaiskasvattajat voivat tarkastella ja kehittää oman päiväkotinsa käytäntöjä monikatsomukselliseen suuntaan.

Itä-Suomen yliopiston osahankkeessa tarkastellaan ja pyritään ymmärtämään katsomuskasvatukseen liittyvää opettajan ajattelun ja ammatillisuuden haasteita ja opettajan pedagogista toimintaympäristöä osana sitä. Tutkimuksessa huomioidaan Itä-Suomen alueelliset erityispiirteet tarkastellen ortodoksisuutta vähemmistöuskontona Suomessa ja katsomuksellista moninaisuutta ortodoksisuuden näkökulmasta. Hankeosuudessa hyödynnetään Collaborative team teaching –mallia, jossa varhaiskasvatuksen opiskelijat ja opettajat muodostavat työskentely-yhteisön ja kehittävät katsomuskasvatukseen liittyvää ymmärrystä yhteisöllisesti.

* * * * * *

The project is an umbrella for three unique case-studies which all explore the critical elements of making diverse worldview education pedagogy.

The research vision in the study carried out in the University of Helsinki  is anchored in the Critical Participatory Action Research approach, which aims at developing pedagogical practices and thinking together with the teachers and teacher-students.

The essential part of a teacher’s professional sensitivity towards worldviews is to develop the awareness of her own position of values or beliefs, whether they are secular or religious.