Lapsi sakraalitilassa: kokemus katsomuskasvatuksen ytimessä

Saila Poulter, Dani Lahtinen, Kaarina Lyhykäinen & Sanna Yli-Koski-Mustonen (2021) Lapsi sakraalitilassa:kokemus katsomuskasvatuksen ytimessa. Teoksessa Poulter, S. & Ubani, M. & Laine, M. & Kallioniemi, A. (toim.) Lapsenkokoinen katsommuskasvatus. Lasten Keskus. Helsinki.

Tiivistelmä

Artikkelissa selvitämme kokemuksellisuutta katsomuskasvatuksessa tapahtuvan oppimisen ja kasvun ytimessä. Erityisenä näkökulmana tarkastelemme tilallisuutta ja yhteistyötä eri katsomusyhteisöjen kanssa sellaisten varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen rakentamisessa, jotka tukevat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaista yleissivistävää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvä kasvua ja oppimista.

Katsomuskasvatusta määrittää tällä hetkellä lapsen kokemusmaailmasta irrallaan oleva pedagoginen lähestymistapa, eikä lapsia auteta tutkimaan katsomuksia kokonaisvaltaisesti. Kasvatus, joka ei luo siltaa lapsen arkikokemuksiin ja -havaintoihin ei tue lapsen oppimista ja kokonaisvaltaisen kasvun ajatusta.

Artikkelissa tarkastellaan erityisesti sakraalitilan pedagogiikkaa, tilan käsitettä ja tilayhteistyötä katsomuskasvatuksessa. Fenomenologisesta näkökulmasta tutkimuksessa lähestytään kokemusta oppimisen ytimessä. Kokemusta tarkastellaan John Deweyn esittämän kolmen kriteerin – kokemuksellisen jatkuvuuden, interaktion ja situaation – näkökulmasta. Holistiseen ihmis- ja kasvatusnäkemykseen liittyy kysymys oppimisesta ja kasvusta mahdollisimman avarassa merkityksessä.

Esitämme, että kokemuksen tulisi olla katsomuskasvatuksen teoreettisena ja pedagogisena näkökulmana nykyistä vahvemmin edustettuna varhaiskasvatuksessa.

Lue artikkeli tästä:
LapsiSakraatitilassa_PoulterLahtinenLyhykäinenYlikoskimustonen_2021

Lapsenkokoinen katsomuskasvatus (2021) kirja on monipuolinen sukellus siihen, miten varhaiskasvatuksen tulisi huomioida erilaiset katsomukset lapsen näkökulmasta. Kirja tarjoaa näkökulmia katsomuskasvatuksen mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksen kehittyvänä tiedonalana. Teoksen kirjoittakunta koostuu monipuolisesta joukosta kasvatuksen, teologian ja uskonnondidaktiikan asiantuntijoita.