Kasvatus eettisenä kohtaamisena: lapsen toiseus on ensisijaista

Castillo, Katja (2021) Kasvatus eettisenä kohtaamisena: lapsen toiseus on ensisijaista. Teoksessa Lapsenkokoinen katsomuskasvatus. Poulter, S., Ubani, M., Laine, M., Kallioniemi, A. (toim.) Lasten Keskus. Helsinki.

Tiivistelmä

Yhteiskunnallisen lapsuudentutkimuksen viitekehyksestä käsin tarkasteltuna lasten katsomukselliset kysymykset ja pohdinnat kutsuvat sekä lasta että kasvattajaa jatkuvasti muokkaamaan omaa maailmankuvaansa suhteessa katsomusten moninaiseen maailmaan. Artikkelissa kuvataan kasvatusta eettisten kohtaamisten mahdollistumistilana, jonka turvaaminen vaatii arvopohdintaa sekä kasvatusten päämäärien uudelleen määrittelyä. Uudelleenmäärittelyssä katsomuskasvatuksella on oma merkittävä tehtävänsä, sillä se antaa tilaa lapsen katsomukselliselle pohdinnalle. Mikäli kasvattaja tunnistaa ja tunnustaa lapsen muotoilemia ideaaleja, lapsen katsomus pääsee hahmottumaan vuoropuhelussa lapselle merkittävien toisten kanssa.

Lapsen toiseus haastaa varhaiskasvattajaa asettumaan kasvatuksellisessa vuorovaikutussuhteessa jännitteiseen tilaan. Lapsen kysymykset ja pohdinnat ovat siis kutsu yhteiseen keskusteluun ja siten arvokas haaste kasvattajalleen. Ranskanjuutalaisen filosofin Emmanuel Levinasin mukaan eettisyys tiivistyy itsen kyseenalaistamiseen, mikä puskee itsen liikkeeseen ja muutokseen. Varhaiskasvatuksen kontekstissa kyseenalaistaminen koskee lapsen maailmankuvan lisäksi erityisesti kasvattajan ammatillisuutta. Lapsi asettaa kasvattajansa kyseenalaiseksi, ja vaatii kasvattajaa jatkuvasti kasvamaan vastuussaan lapselle.

Tällainen lähestymistapa kasvatukseen asettaa haasteita erityisesti kasvattajalle. Kenen tehtäväksi jää tilan antaminen lapsen ihmettelylle? Entäpä keiden kanssa lapsi saa pohtia itselleen merkittäviä elämänkysymyksiä? Millaiset kysymykset askarruttavat lapsia, ja miten ne haastavat yhteiskuntaa? Lapsen katsomukselliset kysymykset ovat haaste yksittäiselle kasvattajalle ja kasvatusinstituutioille. Eettisessä kohtaamisessa kasvattaja tervehtii lapsen kysymyksiä ja näkee niiden kautta mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen muutokseen. Tällä tavoin kasvatus jatkuvasti muotoutuu etsimään vastauksia muuttuvan yhteiskunnan eettisiin haasteisiin.

Tiivistelmä on julkaistu teoksessa:

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa – Opettajan katsomuksellista osaamista kehittämässä. Saila Poulter, Silja Lamminmäki-Vartia, Katja Castillo (toim.) Helsingin yliopisto 2021.
Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto.

Lue artikkeli täältä:
KasvatusEettisenäKohtaamisena_Castillo_2021

Lapsenkokoinen katsomuskasvatus (2021) kirja on monipuolinen sukellus siihen, miten varhaiskasvatuksen tulisi huomioida erilaiset katsomukset lapsen näkökulmasta. Kirja tarjoaa näkökulmia katsomuskasvatuksen mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksen kehittyvänä tiedonalana. Teoksen kirjoittakunta koostuu monipuolisesta joukosta kasvatuksen, teologian ja uskonnondidaktiikan asiantuntijoita.