Pienryhmäiset uskonnot varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa

Elisa Balčin, Pekka Metso, Sari Havu-Nuutinen & Martin Ubani (2021) Pienryhmäiset uskonnot varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa. Teoksessa Poulter, S. & Ubani, M. & Laine, M. & Kallioniemi, A. (toim.) Lapsenkokoinen katsommuskasvatus. Lasten Keskus. Helsinki.

Tiivistelmä

Tutkimusartikkelissa tarkastellaan pienryhmäisiä uskontoja ja vähemmistönäkökulmaa varhais-kasvatuksen katsomuskasvatuksessa. Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksel-lisesti moninaisessa maailmassa. Monet lapsista elävät useamman katsomuksen ja uskonnon perheissä. Varhaiskasvatus on myös yhä enenevässä määrin kulttuurisesti moninaista ja moni-katsomuksellista. Lapsi tarvitsee aikuisen tuen sekä kotona että järjestetyssä institutionaalisessa kasvatuksessa, jotta hän pystyy rakentamaan omaa identiteettiään ja osallisuuttaan itselleen tär-keisiin yhteisöihin. Artikkelissa keskitytään pienryhmäisistä uskonnoista etenkin ortodoksisuuteen ja ortodoksitaustaisten lasten identiteetin tukemiseen varhaiskasvatuksessa.

Tutkimusartikkelissa tuodaan esille, kuinka lasten kulttuurillisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninainen maailma ja laaja-alainen kasvun tukeminen ovat synnyttäneet tarpeen kehittää var-haiskasvatuksen ja esiopetuksen käytänteitä. Yhteiskunnan antama varhaiskasvatuksen katso-muskasvatus perustuu lapsen kasvatuksessa ja opetuksessa mukana olevien tahojen kuten päi-väkodin, uskonnollisten yhteisöjen ja kotien avoimelle ja arvostavalle yhteistyölle. Yhteisöllisessä kasvatusotteessa voidaan nähdä keskeiseksi se, että yhteistyössä sitoudutaan katsomuskasva-tusta ohjaavien asiakirjojen kuten varhaiskasvatussuunnitelmien perusteissa ilmaistuihin periaat-teisiin ja lähtökohtiin, ja sovitaan kunkin tahon roolista.

Artikkeli nostaa esiin sen, että katsomuksellinen moninaisuus ja pienryhmäisten katsomusten ja uskontojen sisäiset tarpeet tulisi huomioida entistä paremmin osana varhaiskasvatuksen ja esi-opetuksen arkea. Artikkelissa todetaan, että varhaiskasvatuksen tueksi on tarpeen tuottaa pien-ryhmäisiä uskontoja ja katsomuksia käsittelevää materiaalia, jossa niitä käsitellään monipuolisesti ja ymmärtävästi. Lisäksi katsomuskasvatuksen pedagogiikkaa tulisi kehittää: katsomuskasvatus tarjoaa oivallisen mahdollisuuden oppia esimerkiksi leikin ja pelien kautta. Katsomusten ja uskon-tojen moninaisuuden näkyväksi tekeminen päiväkodin ja esiopetuksen arjessa tukee erilaisista uskonnollisista ja katsomuksellisista taustoista olevien lasten kasvua ja identiteettiä sekä kulttuu-risesti kestävää kasvua ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentumista.

Tiivistelmä on julkaistu teoksessa:

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa – Opettajan katsomuksellista osaamista kehittämässä. Saila Poulter, Silja Lamminmäki-Vartia, Katja Castillo (toim.) Helsingin yliopisto 2021.
Tallennuspaikka: Avointen oppimateriaalien kirjasto.

Lue artikkeli tästä:
Pienryhmäiset uskonnot varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa_Balcin_et.al.2021

Lapsenkokoinen katsomuskasvatus (2021) kirja on monipuolinen sukellus siihen, miten varhaiskasvatuksen tulisi huomioida erilaiset katsomukset lapsen näkökulmasta. Kirja tarjoaa näkökulmia katsomuskasvatuksen mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksen kehittyvänä tiedonalana. Teoksen kirjoittakunta koostuu monipuolisesta joukosta kasvatuksen, teologian ja uskonnondidaktiikan asiantuntijoita.