Biologian didaktiikan tutkimus Suomessa

TUTKIMUS YLIOPISTOISSA

Suomalaisissa yliopistoissa tehdään paljon opetuksen ja oppimisen tutkimusta. On kuitenkin huomattava, että suuri osa tehtävästä tutkimuksesta on suhteellisen laaja-alaista ja keskittyy esimerkiksi luonnontieteisiin. Monesti näihin aihepiireihin kuitenkin liittyy myös biologian opetuksen ja oppimisen tutkimus.

Oheiseen listaan on kerätty suomalaisten yliopistojen tutkimuskohteita, jotka liittyvät biologian ja ympäristöopin opetuksen ja oppimisen tutkimukseen. Ympäristöpedagogiikan alalla myös toimii Pohjoismainen ympäristökasvatuksen verkosto, johon osallistuu useita pohjoismaisia yliopistoja. Löydät lisätietoa Oulun yliopistosta sekä Åbo Akademista.

Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan muun muassa:

 • biologian, ympäristöopin ja kestävän kehityksen didaktiikkaa
 • biodiversiteettikasvatus ja lajintuntemuksen edistäminen
 • sähköisiä oppimisympäristöjä (LuontoPortti)

Helsingin yliopistossa tehdään biologian opetuksen tutkimusta myös bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa, jossa tutkimuskohteina ovat esimerkiksi:

 • yliopistopedagogiikka
 • sulautuvan opetuksen ja tohtorikoulutuksen tutkimus
 • perinnöllisyystieteen, evoluution ja lajintuntemuksen oppiminen

Jyväskylän yliopistossa tutkimuskohteita ovat esimerkiksi:

 • luokkahuonevuorovaikutus ja tutkiva oppiminen
 • biologian ja ekologian opettaminen
 • ilmastonmuutoksen pedagogiikka

Jyväskylän yliopistossa toimii myös Koulutuksen tutkimuslaitos, jonka vastuulla on mm. Suomen PISA– ja PIAAC-tutkimus.

Åbo Akademissa tutkimuskohteita ovat muun muassa:

 • ympäristökasvatus ja kestävä kehitys
 • biologian didaktiikka, lajintuntemus ja ympäristökasvatus
 • ulkona oppiminen sekä kokemuksellinen ja elämyksellinen oppiminen
 • biologian perustietojen osaaminen
 • luontosuhde ja luonnossa viihtyminen
 • genetiikan opetus ja osaaminen
 • ekologinen lukutaito ja evolutiikan osaaminen

Oulun yliopistossa on tutkittu esimerkiksi:

 • opetussuunnitelmatutkimus
 • opetusstrategiat
 • opetus-opiskelu-oppimisprosessit
 • opetusmateriaalit ja opetusmetodit

Turun yliopistossa tehdään myös biologian opetukseen liittyvää tutkimusta. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi:

 • luokanopettajien osaaminen
 • biodiversiteetin tietojen ja taitojen oppiminen
 • biodiversiteetn ymmärrys ja lajintuntemus
 • ympäristöasenteet ja näkemykset ympäristötoimijoista

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SEKÄ OPETUSHALLITUS

Yliopistojen lisäksi biologian didaktiikan tutkimusta ja kehittämistä tehdään etenkin Opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä Opetushallituksessa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että suuri osa viranomaisten julkaisuista ei ole vertaisarvioituja tutkimuksia, vaikka ne perustuisivat tieteelliseen työhön.

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto, jonka pääasiallinen tehtävä on vastata julkisen sektorin tarjoaman koulutuksen kehittämisestä. Opetushallitus mm. laatii opetussuunnitelmat, koordinoi tietoverkkoja, arvioi koulutusta sekä julkaisee oppaita ja oppimteriaaleja. Opetushallituksessa tehdään kuitenkin myös koulutustutkimusta, etenkin koulutuksen arviointiin liittyen, sekä hyödynnetään tutkimustietoa koulutuksen kehittämisessä. Opetushallituksen asioakirjoihin ja julkaisuihin voit tutustua esimerkiksi Opetushallituksen verkkosivujen kautta.Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisut löydät myös pääosin OKM:n internet-sivuilta.

Koulutuksen arvioinnista löydät lisätietoa myös Kansallisesta koulutuksen arviointivirasto KARVI:sta.

KOLMAS SEKTORI

Biologian oppimiseen ja ympäristökasvatukseen liittyvää tutkimusta tehdään Suomessa myös yhteistyössä Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston eli LYKE-verkoston kanssa. LYKE-verkoston tavoitteena on tukea luonto- ja ympäristökasvatusta sekä edistää kestävän elämäntavan oppimista. Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkostoon liittyviä tutkimuksia löydät LYKE-verkoston internet-sivuilta.

Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL ry) julkaisee Natura-lehtiä, jossa julkaistaan esimerkiksi biologian ja maantieteen oppimiseen ja opetukseen liittyviä yleisartikkeleita. Toisinaan Natura julkaiseen myös vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita. Lisätietoa Natura-lehdestä löydät BMOL ry:n verkkosivuilta. Jos olet BMOL ry:n jäsen, voit myös lukea Natura-lehteä sähköisenä versiona.