Erilliset opiskelijat

HAKEMINEN

Hakuaika erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on vuosittain tammi-helmikuussa. Lisätietoa hausta löytyy kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilta.

OPINTO-OIKEUDEN VOIMASSAOLO

Jos opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytty tutkinto-opiskelija valmistuu maisteriksi ennen kuin opettajan pedagogisten opintojen opintokokonaisuus on suoritettu valmiiksi, tulee hänen hakea kasvatustieteelliseltä tiedekunnalta opinto-oikeuden muuttamista erilliseksi opinto-oikeudeksi e-lomakkeella.

Hakemus tulee tehdä vuoden kuluessa maisterin tutkinnon suorittamisesta. Tämän jälkeen tutkinto-opiskelijana saatua sivuaineoikeutta ei voi enää muuttaa erilliseksi opinto-oikeudeksi. Jos henkilö haluaa suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, tulee hänen hakea erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin uudelleen.

VASTAAVUUSTODISTUS

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta voi antaa vastaavuustodistuksia biologian opinnoista. Muista opetettavista aineista haetaan erillinen vastaavuustodistus opetettavan aineen opintoja järjestävältä tiedekunnalta.

Vastaavuustodistusta varten vaaditaan yleisbiologian perus- ja aineopintojen suorittamista. Vastaavuustodistuksen siitä, että opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia 60 opintopisteen laajuisia biologian opetettavan aineen opintoja voi saada, kun on suorittanut biologian perus- ja aineopinnot muille aineenopettajille kuin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille (25 + 35 op) tai vastaavat korvaavat opinnot. Vastaavuustodistuksen siitä, että opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia 120 opintopisteen laajuisia biologian opetettavan aineen opintoja voi saada, jos on yleisbiologian perus- ja aineopintojen (60 op) lisäksi suorittanut luonnontieteellisisti suuntautuneet syventävät opinnot (60 op) jossakin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmassa.

Huom! lukiossa yhdessä opetettavassa aineessa tulee olla vähintään 120 opintopistettä, muissa aineissa voi olla 60 opintopistettä, ks. kelpoisuuksista tarkemmin kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Vastaavuustodistusta tarvitsevat henkilöt, jotka ovat FM-tutkinnon suorittamisen jälkeen suorittaneet erilliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot, tai henkilöt, jotka suorittavat opetettavan aineen opinnot erillisinä opintoina. Vastaavuustodistusta tarvitaan mm. perusopetuksen ja/tai lukion opettajan virkoja haettaessa.

Mikäli haluat itsellesi vastaavuustodistuksen, jätä pyyntö vastaavuustodistuksesta Yliopistopalveluiden biologian aineenopettajakoulutuksesta vastaavalle koulutussuunnittelijalle (Jukka T. Lehtonen). Todistusta tulee pyytää kirjallisesti. Pyynnöstä tulee ilmetä todistusta hakevan nimi ja henkilötunnus tai opiskelijanumero. Mikäli olet suorittanut tutkintosi/opintojasi jossain toisessa yliopistossa, tulee lisäksi toimittaa kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusote.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta perii hakijalta vastaavuustodistuksesta 126 euroa. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen n:o 1082/2009 yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista.

Opintojen selvittämisessä voi mennä aikaa, joten vastaavuustodistusta on hyvä pyytää hyvissä ajoin. Vastaavuustodistuksia ei kirjoiteta yleensä kesällä juhannuksen ja heinäkuun lopun välillä. Myös joulunaikaan todistusten kirjoittamisessa voi olla katkoksia.