Peruskoulun ja lukion opettajaksi

Opettajan kelpoisuudet 

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Opettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain. Opettajilta eri kouluasteissa ja oppilaitoksissa vaadituista kelpoisuuksista on koottu tietoja kasvatustieteellisen tiedekunnan verkkosivuille.

Mikäli opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan erillisinä opintoina, on kelpoisuus usein todistettava opetettavien aineiden osalta asianomaisen tiedekunnan antamalla vastaavuustodistuksella. Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta voivat tarvita esim. tutkinnon suorittamisen jälkeen opettajan pedagogiset opinnot tai uusia opetettavia aineita erillisinä opintoina suorittaneet opettajan virkoja haettaessa. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta voi antaa vastaavuustodistuksia biologian opinnoista, ks. lisätietoa biologian vastaavuustodistuksesta.