Kirjat Helsinki

Laakkonen, Simo: Vesiensuojelun synty, Helsingin ja sen merialueen ympäristöhistoriaa 1878-1928. Gaudeamus/Hanki ja Jää 2001, 309 s.

Vesiensuojelun synty on ensimmäinen kaupunkien ympäristöhistoriaan ja vesiensuojelun historiaan paneutuva väitöskirja Suomessa. Helsinki on vesiensuojelun saralla edelläkävijä Suomessa niin hyvässä kuin pahassa. Vesien pilaantuminen synnytti laajan liikehdinnän suojelutoimien puolesta: pyykkäreistä kaupungin hienostorouviin ja insinööreihin. Vuonna 1928 Helsingissä tehtiin jo päätös, että kaikki kaupungin jätevedet on puhdistettava 100-prosenttisesti.
linkki kirjaan. Kysy kirjasta simo.laakkonen(at)helsinki.fi.

Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan – Kaupungin ja ympäristön muutos 1800- ja 1900-luvulla

Toim. Simo Laakkonen, Sari Laurila, Pekka Kansanen, Harry Schulman
Helsingin kaupungin tietokeskus, Edita 2001

Kirjan artikkelit kuvaavat kaupungin ympäristön pääsektoreiden merkittävimpiä muutoksia. Kirjoittajat ovat historioitsijoita, arkkitehtejä, insinöörejä ja luonnontieteilijöitä. Käytetty lähdeaineisto ulottuu luonnon arkistoista, pohjasedimenteistä historiallisiin fysikaalis-kemiallisiin, biologisiin ja kemiallisiin tutkimuksiin, hallinnon- ja päätöksenteon arkistomateriaaliin sekä ympäristöaiheiseen muistitietoon. Artikkelit keskittyvät alueellisesti kantakaupungin alueelle, mutta myös vuoden 1946 suuressa alueliitoksessa syntyneiden kaupunginosien historiaa on pyritty selvittämään. Suurin osa artikkeleista kuvaa aikaa 1870-luvulta 2000-luvulle, pääasiassa 1900-lukua. Kirja jakautuu kolmeen osioon, joista ensimmäinen on rakennettu ympäristö, toinen kaupunkilaiset ja luonto ja kolmas ympäristöongelmat. Kirjan toimitustyötä veti Simo Laakkonen. Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan on alansa edelläkävijä Euroopassa. Se on ensimmäinen kirja, joka esittelee monitieteisesti ja kattavasti yhden eurooppalaisen kaupungin ympäristöhistoriaa.
linkki kirjan artikkeleihin
linkki kirjoittajien esittelyyn

Nokea ja pilvenhattaroita – Helsinkiläisten ympäristö 1900-luvun vaihteessa

Toim. Simo Laakkonen, Sari Laurila, Marjatta Rahikainen
Helsingin kaupunginmuseo, Narinkka 1999

Kirjan taustalla on Helsingin ympäristöhistoria -projekti, joka toimii sateenvarjona eri tieteenalojen tutkijoille, jotka ovat perehtyneet Helsingin ympäristön historiaan tutkimuksissaan. Käytännön työtä on koordinoinut Simo Laakkonen, Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitokselta. Kirja tarkastelee tavallisten helsinkiläisten näkökulmasta millainen oli arjen ja vapaa-ajan ympäristö 1900-luvun alun Helsingissä. Kirja on pääosin suomeksi, tiivistelmät artikkeleista ruotsiksi.
linkki kirjan artikkeleihin