Elise Garritzen: Tutkijan persoona. Näköala historiantutkijoiden olemukseen ennen ja nyt

Mikäli 1800-luvun jälkipuolen englantilaisia kirja-arvioita on uskominen, historiantutkijan tuli olla tarkka, huolellinen, hillitty, puolueeton (detached), työteliäs, kunniallinen ja siivokäytöksinen. Historioitsijalta edellytettiin siis täsmällisesti määritettyjä taitoja, hyveitä, tunteita ja käytöstä, joita pidettiin edellytyksenä luotettavan historiallisen tiedon tuottamiselle. Lukemattomat kirja-arviot arvostetuissa kulttuurilehdissä, tieteellisissä aikakauskirjoissa sekä sanomalehdissä – niin The Time’ssa kuin maaseudun paikallislehdissä – osoittavatkin kiistatta, kuinka vahvasti luotettava tieto ja tiedontuottajien ominaisuudet linkitettiin toisiinsa. Sekä tutkijat että heidän yleisönsä jakoivat tämän näkemyksen ja tunnustivat avoimesti, kuinka tutkijan oli mahdotonta sulkea persoonaansa, aatteitaan ja tunteitaan tutkimustyön ulkopuolelle. Olennaista oli, että historioitsijat tunnistivat sen, miten nämä eri tekijät vaikuttivat heidän tulkintoihinsa menneisyydestä. Tässä valossa Hayden Whiten ja kumppanien väitteet 1800-luvun historioitsijoiden lapsellisesta uskosta itsensä sammuttamiseen ja naivista objektiivisuudesta näyttäytyvät varsin kyseenalaisilta. Tieteen historiassa tapahtunut ns. kulttuurinen käänne onkin inspiroinut tutkijoita tarkastelemaan mielikuvia tutkijoiden luotettavuudesta ja kollektiivisen tutkijan tyypin, tutkijan persoonan, rakentamista eri aikoina ja eri tieteenaloilla.

Käsitteenä tutkijan persoona (scholarly persona) viittaa nimenomaan kollektiiviseen ihanteeseen, joka Lorraine Dastonin ja Otto Sibumin klassisen määritelmän mukaan sijoittuu yksilön persoonallisuuden ja identiteetin sekä makrotason ”tutkija”-käsitteen väliin. Persoona kertoo siis siitä, mitä tarkoittaa olla ”historioitsija”, ”kemisti” tai vaikkapa ”lingvisti” ja miten nämä määritelmät ovat muuttuneet eri aikoina. Herman Paul, joka on paneutunut 1800-luvun saksalaisten historiantutkijoiden persoonaan, on eritellyt taitojen, hyveiden ja ominaisuuksien konstellaatioita ja kilpailevien persoonamallien hyödyntäistä tieteenalan sisäisiä hierarkioita luotaessa. Mineke Bosch ja Kirsti Niskanen ovat selvittäneet, miten yksittäiset tutkijat omaksuvat, haastavat, ja muovaavat persoonaa ja Kaat Wils ja Pieter Huistra ovat puolestaan tarkastelleet erilaisten instituutioiden kuten tutkimusta rahoittaneen Commission for Relief in Belgiumin roolia hyväksyttävän persoonan määrittäjinä. Suomalaiseen oppihistorian kontekstiin käsitettä ovat soveltaneet Julia Dahlberg ja Heini Hakosalo. Juuri ilmestyneessä tutkimuksessani Reimagining the Historian in Victorian England pureudun tutkijan persoonan merkitykseen 1800-luvun jälkipuolen Englannissa historioitsijoiden sementoidessa historian aseman itsenäisenä tieteenalana sekä osoitan, kuinka historiankirjoihin liitetyt paratekstit kuten otsikot ja viitteet tarjosivat tilan keskustella persoonasta ja kuinka kirjan materiaalisuus ja muut paratekstit toimivat myös persoonan performanssina.

Book cover

Elise Garritzenin teos Reimagining the Historian in Victorian England analysoi tutkijan persoonan merkitystä 1800-luvun jälkipuolen Englannissa. Kirjan tiedot linkistä: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-28461-8

Uudenalainen tieteellinen historia, joka omaksuttiin Englannissa 1860-luvulla, tarvitsi uudenlaisen edustajan, tieteellisen historioitsijan ja sille sopivan persoonan. Tieteellistä historiaa edustaneiden tutkijoiden harmiksi laaja lukeva yleisö ei tyytynyt vain lukemaan historiaa, vaan halusi myös osallistua tutkijan persoonan määrittelyyn. Tutkimukseni osoittaakin, kuinka persoonan rakentaminen ei ollut vain pienen tiedeyhteisön tai siihen linkittyneiden instituutioiden etuoikeus, vaan keskustelussa olivat mukana niin kustantajat, lukijat kuin maaseutulehdistön kriitikotkin. Tämä moniäänisyys oli haaste historioitsijoille, mutta koherentin persoonan muokkaamista ja sen esittämistä vaikeutti myös se, että historioitsijoiden tehtäviin kuului tutkimuksen lisäksi pedagogiset velvollisuudet sekä omien tutkimusten myynti ja markkinointi. Eri velvollisuudet vaativat historioitsijoilta erilaisten taitojen, hyveiden ja ominaisuuksien harjaannuttamista ja usein nämä saattoivat olla keskenään hyvinkin ristiriitaisia. Jos tutkijalta edellytettiin äärimmäistä tarkkuutta ja rehellisyyttä, niin modernisoituvilla kirjamarkkinoilla näitä hyveitä ei arvostettu samalla tavalla, koska kirjamainokset eivät olleet rehellisyyden perikuvia. Tutkimuksessani valotankin sitä, miten toisaalta kirjamarkkinat ja kustannusala vaikuttivat persoonaan ja historioitsijoiden mahdollisuuksiin sen esittämiseen ja miten toisaalta persoonasta käyty keskustelu oli jatkuvaa sovittelua ja priorisointia eri komponenttien välillä.

Hstorioitsija William Stubbsia esittävä maalaus

Oxfordin yliopiston professori William Stubbs’ia pidettiin sankarillisen historiantutkijan ruumiillistumana ja esimerkkinä persoonasta, joka historioitsijoiden olisi pitänyt omaksua. Kuva Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Stubbs#/media/File:Portrait_of_William_Stubbs_by_Hubert_von_Herkomer.jpeg

Viimeaikaiset tutkijan persoonaa käsittelevät tutkimukset ovat osoittaneet käsiteen hedelmällisyyden, sillä se tarjoaa kaivattuja apuvälineitä historiallisesti hankalien kansallisten ja tieteealojen välisten rajojen ylittämiseen. Se on myös innostanut haastamaan kyseenalaisen raja-aidan tieteen historian ja humanististen alojen historian välillä ja pohtimaan mm. tietoa ja sen tuottajia uudenlaisesta näkökulmasta. Persoona ei ole kuitenkaan vain käsitteellinen apuväline historiantutkijoille, vaan se auttaa ymmärtämään myös nykyistä akateemista maailmaa, missä brändit, profilointi ja markkinointi ovat arkipäiväistyneet. Käsitykset hyväksytystä persoonasta ja siitä, ketkä persoonaa edustavat vaikuttavat myös tutkijoiden uranäkymiin ja julkaisumahdollisuuksiin. Persoona on lisäksi usein implisiittisesti läsnä luentosaleissa ja seminaarihuoneissa, kun tarjoamme opiskelijoille esikuvia ja malleja hyvästä historiantutkijasta. Se, millaisia malleja suosimme ja mistä vaikenemme, vaikuttaa suoraan tulevien historioitsijoiden käsityksiin hyvästä historiantutkijasta ja -tutkimuksesta. Vaikka viktoriaanisen ajan moraalinen paatos, joka persoonasta käytyihin keskusteluihin liittyi, saattaa tuntua kaukaiselta 2020-luvun akateemisessa maailmassa, niin sekä suoraan että epäsuoraan ilmaistut käsitykset kollektiivisesta historiantutkijan ihannetyypistä eivät ole menettäneet merkitystään.

Kirjallisuutta

Daston, Lorraine ja H. Otto Sibum. “Introduction: Scientific Personae and Their Histories.” Science in Context 16, no. 1–2 (2003): 1–8.

Garritzen, Elise. Reimagining the Historian in Victorian England: Books, the Literary Marketplace, and the Scholarly Persona. Cham: Palgrave Macmillan, 2023.

Niskanen, Kirsti ja Michel J. Barany (toim.). Gender, Embodiment, and the History of the Scholarly Persona: Incarnations and Contestations. Cham: Palgrave Macmillan, 2021.

Paul, Herman (toim.). How to Be a Historian?: Scholarly Personae in Historical Studies, 1800–2000. Manchester: Manchester University Press, 2019.

———————————————

Elise Garritzen on yleisen historian dosentti ja Akatemiatutkija Helsingin yliopiston historian oppiaineessa.  https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/elise-garritzen

Elise Garritzen: Neljä miestä Pjongjangista – historian laitos kansainvälisten kohtaamisten areenana

Jo 1800-luvulla historian professorit Helsingin yliopistossa rohkaisivat opiskelijoitaan kansainvälisyyteen ja näyttivät mallia luomalla laajat verkostot ympäri Eurooppaa. Sama perinne on jatkunut myöhemminkin – tästä yhtenä todisteena on jokin aika sitten toimistotarvikekaapista löytynyt historian laitoksen vieraskirja vuodesta 1978 eteenpäin. Etenkin 1980-luvulla ahkerasti täytetty vieraskirja kertoo tasaisesta ulkomaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden virrasta Helsinkiin. Kirjaan jätetyt viestit huokuvat monikulttuurisuutta, sillä suurin osa vieraista on jättänyt tervehdyksensä omalla äidinkielellään. Onneksi vieraskirjasta aikanaan vastannut henkilö on kuitenkin lisännyt siihen muutamia selventäviä huomioita, kuten ”4 henkilöä, miehiä (Pjong-Jangin ylipisto)”.

Historian laitoksen vieraskirjamerkintä vuosikymmenten takaa. Kuva: Elise Garritzen.

Laitoksella vieraili 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla tutkijoita kirjaimellisesti ympäri maailmaa aina Australiaa ja Intiaa myöten. Yllättävää ei ole, että laitoksella vieraili säännöllisesti vieraita Neuvostoliitosta ja Virosta. Eniten tutkijoita saapui kuitenkin Yhdysvalloista. Joukossa oli muun muassa kaksi Pulitzer-palkinnon voittajaa – Michael Kammen Cornellista ja Leon Litwack Berkleystä – sekä useita muita Yhdysvaltain huippuylipistoissa merkittävän uran tehneitä historioitsijoita. Myös saksalaiset, niin idästä kuin lännestäkin, olivat tuttu näky laitoksella ja esimerkiksi Thomas Nipperley ja Jürgen Kocka ovat jättäneet vieraskirjaan todisteen käynnistään Helsingissä.

Vieraskirjan sivut kertovat ulkomaisten vieraiden arvostuksesta 1980-luvun Helsingissä. Useampikin amerikkalaistutkija saapui Helsinkiin pidemmäksi aikaa ja heille sekä heidän perheenjäsenilleen tarjottiin vierailun aluksi ”tervetuliaiskahvit” ja ennen kotiinpaluuta ”läksiäiskahvit”. Duke Universityssä uransa tehnyt William H. Chafe (Helsingissä syksyllä 1979) oli otettu hänen ja hänen puolisonsa saamasta huomionosoituksesta. Tulijoiden ja menijöiden virta oli vielä sen verran vähäinen, että heidät oli mahdollista huomioida tällä tavoin. Nykyäänhän tervetulleeksi toivottaminen jää lähinnä vierailua isännöivän professorin vastuulle.

Vieraskirjan pitäminen hiipui 1990-luvulle tultaessa, mutta vähäisemmätkin merkinnät paljastavat merkittävän uutuuden laitoksen Eurooppa-suhteissa: Erasmus-sopimukset mahdollistivat nyt opiskelijoille aiempaa selkeämmän väylän kansainvälistymiseen. Niinpä syksyllä 1992 ja keväällä 1993 laitoksella kävi useampienkin yliopistojen delegaatioita perehtymässä täkäläiseen historian opetukseen. Mahdollisia vaihtosopimuksia varten Helsingissä vieraili edustajia ainakin Alcalá de Henaresin, Bilbaon, Gentin, Grazin, Greifswaldin, Groeningenin, Madridin, Rouenin ja Strasbourgin yliopistoista. Jäyhäksi mielletty pohjoisen kansa yllätti ystävällisyydellään ja vieraanvaraisuudellaan ainakin Espanjasta tulleen delegaation, joka päätyi julistamaan kuinka ”etelä löytyy myös Suomesta!” Moni muukin oli tyytyväinen näkemäänsä ja toivoi vilkasta opiskelijavaihtoa Helsingin ja oman yliopistonsa historian laitosten välille.

Kollegojen tervehdyksiä eri puolilta maailmaa. Kuva: Elise Garritzen.

Kansainvälisyys kukoistaa nykyäänkin historian koulutusohjelmassa. Henkilökunnan ohella perustutkinto-opiskelijat, jatko-opiskelijat ja tutkijat vierailevat ahkerasti ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä isännöivät kansainvälisiä vierailijoita oppiaineessamme. Esimerkiksi yleisen historian puolella on viime aikoina useampikin jatko-opiskelija viettänyt lukuvuoden ulkomailla tekemässä tutkimusta oman alansa huippututkijoiden kanssa Cambridgessä sekä Coloradon, Etelä-Carolinan ja Kalifornian yliopistoissa. Tämä moninainen liikkuvuus muistuttaakin siitä, kuinka videopuhelut ja -neuvottelut sekä nopean ja helpon yhteydenpidon mahdollista moderni teknologia ei kuitenkaan täysin kykene korvaamaan niitä hyötyjä, joita vierailuista toisiin akateemisiin kulttuureihin syntyy.

Kirjoittaja on FT ja yleisen historian lehtori, jolla on oma blogi nimeltä Clio’s footnotes ~ Marginal notes about historical research and books.