Liikennettä koskevien päätösten vaikutukset ovat moninaisia

Kuva: Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys.

Nykyään monet yritykset haluavat siirtää ja osin myös joutuvat siirtämään kuljetuksiaan rautateille ympäristösyistä ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla monet kuluttajatkin suosivat vähäpäästöisempiä junamatkoja automatkojen sijaan. Rautatiekuljetusten ja junaliikenteen voidaan siis katsoa olevan suosiossa.

Samaan aikaan pohditaan olemassa olevien ratojen kuten Suupohjan radan sulkemista. Aihe herättääkin erilaisia reaktioita puolesta ja vastaan, eikä syyttä, sillä liittyyhän siihen hyvin erilaisia ulottuvuuksia ja keskinäisriippuvuuksia.

Jos lähdetään liikkeelle sulku-uhan alla olevan Suupohjan radan tarjoamista hyödyistä ja mahdollisuuksista, niin ympäristö- ja päästöhyötyjen lisäksi huomioitavana on monia muitakin positiivisia asioita. Tuoreessa Suupohjan rataa koskevassa raportissamme tulee esiin, että rata voisi saavuttaa kannattavana pidetyn liikennemäärän ilman Kaskisiin suunniteltua taivekartonkitehdastakin. Erityisen tärkeä Suupohjan rata on alueen metsätaloudelle.

Lisäksi tarkastelu toi esiin henkilöliikenteen potentiaalin Suupohjan radalla. Henkilöliikenne voisi parantaa alueen houkuttelevuutta ja pitovoimaa sekä sen kautta jopa alueen väestökehitystä. Samalla radan liikennemäärien kehittyminen voisi houkutella alueelle uusia yrityksiä ja mahdollistaa nykyisten kasvun.

Toisaalta Suupohjan rata on huonossa kunnossa useiden vuosien korjausvelan kerryttyä, joten se vaatii kunnostusta. Nykyisessä taloustilanteessa monesta asiasta joudutaan karsimaan rahoitusta, joten päättäjien täytyy tarkkaan harkita, minne rahoja kohdistetaan. Päätökset eivät ole helppoja. Samalla täytyisi muistaa huomioida myös päätösten pitkän aikavälin vaikutukset, koska päätökset liikenneratkaisuista eivät lopulta koske vain liikennettä.

Päätökset esimerkiksi Suupohjan radan kohtalosta vaikuttavat erilaisten kytkösten ja keskinäisriippuvuuksien kautta paljon laajemmin rataa ympäröivään alueeseen kuin vain liikennemahdollisuuksiin. Päätös heijastuu laajemmin esimerkiksi alueen kehitykseen ja houkuttelevuuteen, metsätalouden ja metsäteollisuuden kannattavuuteen ja mahdollisuuksiin alueella, huoltovarmuuteen ja mahdollisesti pitkällä aikavälillä myös alueen väestönkehitykseen.

Liikennettä koskevia päätöksiä tehtäessä olisikin tärkeää huomioida laajasti ja pitkäjänteisesti päätösten moninaiset vaikutukset alueeseen. Tätä varten tarvitaan päätöksentekoa tukevaa tietoa erilaisten ratkaisujen vaikutuksista, niin määrillisillä kuin laadullisillakin mittareilla tarkasteltuna. Päätösten vaikutukset kun voivat olla myös lopullisia. Esimerkiksi Suupohjan rata on nyt olemassa, mutta jos se joskus päätettäisiin purkaa, ei sitä todennäköisesti koskaan enää rakennettaisi uudelleen.

Susanna Kujala, tutkijatohtori, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Outi Hakala, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Kirjoittajat toteuttavat Suupohjan rata investointisuunnitelmien ja aluetalouden näkökulmasta -hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Suupohjan radan liikennemäärän oletetun kehityksen kokonaisvaikutuksista. Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Leader Suupohjan kautta.

Aluekehitys geopoliittisen murroksen aikana

Sami Moisio.

Ruralia-instituutissa tehdään arvokasta tutkimusta koskien Suomen aluekehitystä ja ylipäätään epätasaista aluekehitystä. Kansainvälisessä tieteellisessä keskustelussa alueellisista eroista on tullut viime vuosien aikana jälleen kuuma teema.

Globalisaation edellinen vaihe, joka alkoi 1980-luvulla ja on alkanut asteittain muuntua Yhdysvaltain ja Kiinan teknologiakiistojen, COVID19-pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, tuotti ja kasasi satumaisia rikkauksia, mutta myös kasvatti sosioekonomisia ja alueellisia eroja.

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana erot menestyvien ja vähemmän menestyvien paikkojen ja alueiden välillä ovat tulleet esille myös Suomessa. Vasta Venäjän hyökkäyssota ja Suomen itärajan sulkeutuminen kuitenkin nostivat aluekehityksen poliittisen keskustelumme yhdeksi keskeisteemaksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuoden 2022 helmikuussa on johtanut perinteisen geopolitiikan paluuseen aluepoliittiseen keskusteluun. Globalisaation edellisen vaiheen suurkaupunkien merkitystä valtioiden taloudellisen menestyksen tuottamisessa korostanut sekä monenlaisia maaseutuja kovasti kurittanut ”Piilaakso-geopolitiikka” ei ole tietenkään kadonnut mihinkään. Mutta Venäjän sotilaallisen uhan korostaminen on tuonut Suomen aluekehitystä koskevaan keskusteluun uudenlaisen turvallisuuspoliittisen vireen.

Jonkinlaista uutta aluekehittämisideointia saattaakin olla kehittymässä. Noiden ideoiden kääntyminen aluekehitykseen aidosti vaikuttaviksi toimenpiteiksi vaatisi kuitenkin laajoja ja pitkäkestoisia julkisia ja yksityisiä investointeja. Julkisia investointeja tarvitaan, jotta yksityinen pääoma kanavoituu Suomen alueille.

Joskus globaalin geopolitiikan heijastumat hämmästyttävät. En olisi itse uskonut kymmenen vuotta sitten, että Euroopassa ja Suomessa aletaan keskustella uudelleen teollisuuspolitiikasta tai teollisen tuotannon palauttamisesta näille alueille. Juuri nyt on kuitenkin käynnissä siirtymä, jossa tuotantoketjuja pidentäneen talousglobalisaation monikymmenvuotinen jakso on tulossa päätökseen.

Euroopassa todistetaan alueellisen teollisuuspolitiikan uutta tulemista. Esimerkiksi Saksa ja Ranska investoivat voimakkaasti vihreän siirtymän teollisuuteen. Samaan aikaan EU rakentelee eri tuotannonaloille teollisuusstrategioita – enemmän taikka vähemmän Yhdysvaltoja mukaillen.

Myös Suomessa on herätty tähän kehitykseen. Kestävän tuotannon houkuttelemiseksi on alettu suunnitella investointeja ja verohuojennuksia. Olen itsekin ehdottanut, että Suomeen pitäisi saada aikaiseksi kestävyyssiirtymään liittyvä teollisuuspoliittinen kokonaisohjelma, joka pitäisi sisällään alueelliset teollisuusstrategiat. Näin myös maamme pienet ja keskisuuret keskukset ja niitä ympäröivät maaseutualueet voisivat päästä mukaan uuteen valtiolliseen teollisuuspolitiikkaan.

Suomessa maailman nopeaan muutokseen on liittynyt jonkinlaista hajataittoa. Hallitus haluaa houkutella Suomeen uusia teollisia investointeja, mutta samaan ollaan kiinni globalisaation edellisessä vaiheessa ja vastustetaan yhteisten EU-vetoisten teollisuuspoliittisten rahastojen luomista. Näitä kuitenkin tullaan nähdäkseni lähivuosina tarvitsemaan, jotta uutta teollisuutta saadaan Suomeenkin rakennettua.

Esimerkiksi Saksan ja Ranskan massiivisen valtiontukipolitiikan vastustaminen on täysin ymmärrettävää pääomien vähyydestä kärsivän ja EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta korostavan pienvaltion näkökulmasta. Mutta EU-rahastot on mahdollista saada toimimaan myös järkevällä tavalla. Niistä voisi parhaimmillaan tulla Suomen ja sen alueiden kehitystä tukeva voima.

Sami Moisio

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston aluesuunnittelun ja -politiikan professori. Hän toimii matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaanina ja Ruralia-instituutin johtokunnan varapuheenjohtajana.

Kolumni on julkaistu myös Ruralia-lehdessä 1/2024 (PDF).

Strategioilla voidaan ohjata julkisia hankintoja kohti kestäviä innovaatioita, mutta tehdäänkö sitä?

Kuva: Canva

Marinin hallitusohjelman tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Julkiset hankinnat ovat merkittävässä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta. Julkisten hankintojen kautta julkinen ja yksityinen sektori tekevät suurimman osan niiden välisestä yhteistyöstä. Tämän yhteistyön tavoite on tuottaa molempien tahojen yhteisellä panostuksella palveluita kolmannelle osapuolelle eli loppukäyttäjälle.

Lue loppuun

Näin naapurin naapurissa – Valko-Venäjän maaseutu kolhoosien katveessa

Leo Granberg Minusinskissa, Siperiassa.

Suomella on kovin erilaisia naapureita ja mitä maaseutuun tulee, ehkä merkillisin niistä on Valko-Venäjä, valtio vajaan 900 kilometrin päässä Suomen Etelä-rannikolta. Siellä maatalous perustuu edelleen Neuvostoliiton perinteiden mukaisiin kolhooseihin, vaikka maa on muuten siirtynyt varovasti markkinatalouden suuntaan. Viime vuonna ilmestyi kuitenkin mielenkiintoinen tutkimus Valko-Venäjän maaseudusta. Bordeaux’lainen sosiologi Ronan Hervouet (2021) julkaisi tutkimuksen, jota hän kutsuu ”poliittiseksi etnografiaksi” Valko-Venäjän arkielämästä.

Lue loppuun

Sata vuotta monipaikkaisen asumisen kehittämistä!

Manu Rantanen

Ajatus monipaikkaisten asukkaiden taloudellisten ja sosiaalisten resurssien merkityksestä aluekehitykselle kuulostaa sellaiselta, jonka voisi kuvitella syntyneen 1980-luvun lopulla maaseutupolitiikan nähdessä päivänvalon. Historialliset sanomalehtiartikkelit osoittavat, että asia oli kuitenkin esillä Mikkelin seudulla jo 1920-luvun alussa.

Lue loppuun

Maaseudulle uutta roolia etsimässä

Kirjoittajat Susanna Kujala (vas.) ja Outi Hakala

Maailma muuttuu, niin myös maaseutu. Koska toimintaympäristöt kehittyvät, on myös maaseutualueiden uudistuttava menestyäkseen. Tässä uudistumisprosessissa etenkin kunkin maaseutualueen omien mahdollisuuksien ja vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää. Yksi vaihtoehtoinen lähestymistapa maaseutualueiden uudistamiseen on etsiä maaseudulle ”uutta roolia” nykyisten rinnalle. Tämä onkin keskeinen tavoite Kase Mauro – Maaseudun uusi rooli -hankkeessa, jossa olemme mukana. Hankkeen tavoitteena on rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti maaseudun uutta roolia Kaustisen seutukunnan alueella. Lue loppuun

Asiakas ja asukas – resurssi vai hyödyke?

Kun viisi-kuusivuotiaana nassikkana sain ensimmäisen oman pankkitilini ja sen todistukseksi pankkikirjan, kokemus oli sen verran omanarvontuntoa nostattava, että muistan sen edelleen. Asiakassuhde sai hyvän alun, kun pankin tätikin puheli mukavia lasta huomioiden. Kun myöhemmin ajattelen 1970-luvun lapsuuttani, oli se nykymittapuulla taloudellisesti tiukkaa aikaa. Mummun tekemä takki taisi palvella koko alakoulun ajan ja kirpputorilta hankitut luistimet eivät paljon nilkkaa tukeneet. Lauantaimakkara maistui leivällä hyvältä. Samanaikaisesti Postilla oli varaa lähettää Kultapossukerho-lehteä ja pankissa oli tervetullut olo jatkossakin. Lue loppuun

Taipuuko hanketyö tuottamaan nopealla aikataululla todellisia muutoksia?

Suupohjan radasta vahvistuva kehityskäytävä -hankkeen viimeiset vaiheet ovat käynnistymässä, ja on hyvä hetki katsoa hieman taaksepäin. Näyttääkö kehityskäytävä vahventuneen hankejakson aikana? Toisin sanoen onko hanketyö edesauttanut todellisten muutosten toteutumista näinkin nopealla aikataululla? Lue loppuun