FOR-007 (Y131)

FOR-007 Tilastollisia malleja: Yleistettyjen lineaaristen mallien perusteet (5 op)

  • Periodi 3, suositellaan suoritettavaksi 3-5 opintovuonna.
  • Edeltävät opinnot: Suositellaan edeltävinä opintoina opintojaksoja ME-004 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet ja ME-005 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suorittaa laaja-alaisesti tilastollista päättelyä lineaaristen mallien tilanteessa. Opiskelija lisäksi ymmärtää lineaarisen sekamallin perusteet. Opiskelija osaa suorittaa tilastollista mallinnusta gamma regression, logistisen regressioanalyysin ja Poissonin log-lineaaristen mallien avulla. Opiskelija osaa käyttää sopivaa tilastollista ohjelmistoa estimointien ja testausten tekemiseen. Opiskelija ymmärtää koesuunnittelun periaatteet ja osaa yhdistää koesuunnittelun tilastolliseen mallinnukseen.

Sisältö

Lineaarinen regressioanalyysi, varianssianalyysi, lineaarinen sekamalli, gamma regressio, logistinen regressioanalyysi, Poissonin log-lineaariset mallit, koesuunnittelun periaatteet.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Opintojakson Moodle-alueelta saatavissa olevat luentomonisteet ja oppaat.

Oheislukemistona:

Isotalo (2012). Johdatus yleistettyihin lineaarisiin malleihin. Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikön raportteja 8/12.

Agresti (2015). Foundations of linear and generalized linear models. John Wiley & Sons.

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan osallistumalla opintojakson kontaktiopetukseen ja seuraamalla aktiivisesti opintojakson luentovideoita. Opintojakson suoritukseen sisältyy harjoitustehtävien itsenäistä ratkomista ja kurssin lopulla tenttiin osallistuminen.

21 h luentoja/luentovideoita, 9 h laskuharjoituksia ja 105 h omatoimista opiskelua sisältäen vapaaehtoisen osallistumisen tukiopetustilaisuuksiin.

Arviointi

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu tenttiin (80 %) ja harjoitustehtäviin (20 %). Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Jarkko Isotalo.

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117449338