FOR-007

FOR-007 Tilastollisia malleja: Yleistettyjen lineaaristen mallien perusteet (5 op)

    • Periodi III, suositellaan suoritettavaksi 3-5 opintovuonna.
    • Esitiedot: Opintojaksojen ME-004 Tilastotiede I ja ME-005 Tilastotiede II sisältö tai vastaava osaaminen tilastollisesta päättelystä ja testaamisesta sekä SPSS:n tai vastaavan tilasto-ohjelman ja oman tietokoneen peruskäytön hallinta. Peruslaskutaidot lukiomatematiikan tai opintojakson ME-003 Matematiikka I tasolla edistävät kurssilla opiskeltavien menetelmien omaksumista. Englannin kielitaitoa tarvitaan tehtävien ratkaisemiseen ja oppimateriaalin ymmärtämiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa sovittaa, vertailla ja arvioida normaaleja ja yleistettyjä lineaarisia malleja monipuolisissa tilastotieteen sovelluksissa.

Asiasisältö

Tilastollista mallinnusta, normaaleja lineaarisia malleja, regressio-, varianssi- ja kovarianssianalyysia, muuttujien tilastollista vakiointia, kurvikkaita lineaarisia malleja, satunnaisvaikutuksia, sekamalleja, logistista regressioanalyysia, yleistettyjen lineaaristen mallien sovelluksia, mallien sovituksen arviointia ja vertailua.

Oppimateriaalit

Opintojakson Moodle-alueella jaettava materiaali.
Kirjallisuutta: Agresti, A. (2015). Foundations of Linear and Generalized Linear Models. Wiley.

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan viikkotehtävillä, joista vähintään puolet tulee olla oikein ratkaistuna ja ajoissa palautettuna. 28 h luentoja ja 107 h tehtävien ratkomista sisältäen vapaaehtoisen osallistumisen keskusteluun.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu opiskelijan itse oikein ratkaisemien ja ajoissa palauttamien tehtävien määrään.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Teppo Mattsson.

Lisätiedot

Luentojen opetus suomeksi. Kirjallisuus, viikkotehtävät ja kurssisivu englanniksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-8e4617fe-0e5b-41fd-bc18-8c31f3af6bcf/brochure