Opintokokonaisuudet

Metsien ekologian ja käytön opintosuunta (kanditaso)

ME-305 Metsävarojen hallinta ja käyttö 20 op

Valitse vähintään 20 op seuraavista kursseista: op ajankohta
ME-230 Geoinformatiikka 2 5 periodi III
ME-232 Kaukokartoitus 1 5 IV
ME-233 Metsävarojen inventointi 5 III-IV (parittomat vuodet)
ME-235 Metsäteollisuuden puuhuolto 5 II-III
ME-236 Metsätyötiede ja metsäkoneoppi 5 II (parilliset vuodet)
ME-237 Puuraaka-aineen mittaus 5 III
ME-238 Puutuoteteollisuus 5 II
ME-239 Puun kemiallinen jalostus ja tuotteet 5 I
ME-241 Monitavoitteisen metsäsuunnittelun menetelmät 5 III
ME-244 Bioenergia 5 III (parittomat vuodet)

ME-309 Metsävarojen hallinnan ja käytön menetelmät 15 op

Valitse vähintään 15 op seuraavista kursseista: op ajankohta
ME-234 Metsätieteiden laskentamenetelmät 5 periodit III-IV
ME-240 Operaatiotutkimuksen perusteet 5 III (parilliset vuodet)
FOR-017 R-basic course 5 I
TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet 5 luentokurssi I ja III, verkkokurssi

Maisteriohjelman moduuli (maisteritaso)

FOR-208 Metsävarojen hallinta ja geoinformatiikka 25 op

 

Valitse vähintään 25 op seuraavista kursseista: op ajankohta
FOR-254 Metsävarojen inventointi- ja suunnitteluprojekti 10 periodit III-IV (parilliset vuodet)
FOR-256 Metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan vaihtuvasisältöiset erikoistumisopinnot 1-5 I-II
 FOR-258 GIS-analyysi ja mallinnus 5 IV (parilliset vuodet)
FOR-260 Advanced 3D remote sensing of forests 5 I (parittomat vuodet)
FOR-263 Operations research in forest resource management 5 IV (parilliset vuodet)
FOR-283 Open GIS 5 verkkokurssi
FOR-286 Simulation of forest growth 5 II
Suositeltuja kursseja: op  ajankohta 
FOR-007 Tilastollisia malleja: Yleistettyjen lineaaristen mallien perusteet 5 periodi III
FOR-008 Tilastollinen ennustaminen ja otanta 5 IV (parilliset vuodet)
FOR-009 Tilastollinen mallintaminen R-ohjelmistolla 5 IV (parittomat vuodet)

Geoinformatiikan opintokokonaisuus metsätieteiden koulutusohjelmien ulkopuolisille opiskelijoille