ME-205

ME-205 Metsäsuunnittelu (5 op)

    • Periodi I, suositellaan ensisijaisesti metsätieteiden toisen vuoden opiskelijoille.
    • Esitiedot: ME-011, ME-004, ME-005.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee metsäsuunnittelun keskeistä käsitteistöä ja osaa soveltaa sen keskeisimpiä menetelmiä. Kurssin painopiste on erityisesti yksityismetsien suunnittelussa.

Sisältö

Kestävyyden, kiertoajan ja hakkuukypsyyden käsitteet, hakkuulaskelmat, simulointi ja optimointi, suunnittelujärjestelmät, yksityismetsien suunnittelu, monitavoitteinen suunnittelu.

Oppimateriaalit

    1. Pukkala, T. 2007. Metsäsuunnittelun menetelmät. Joensuu. 208 s. (luvut 1-5).
    2. Opintojaksolla osoitettu muu materiaali.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen (luennot ja harjoitukset).

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikko 0-5 luentokuulustelun ja harjoituspisteiden perusteella.

Vastuuhenkilö

Tutkijatohtori Mikko Niemi.

Lisätiedot

Opetus suomeksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-fd61b21b-66cf-4f3b-acbf-47c23172139b/brochure