ME-203 (GIS101A)

ME-203 Geoinformatiikka 1 (5 op)

  • Koodi: ME-203
  • Ajoitus: II periodi, Suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2. lukuvuoden syksyllä
  • Edeltävät opinnot: –
  • Korvaa aiemman opintojakson 87440 (GIS101A) Geoinformatiikka 1, 5 op.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on perehtyä paikkatiedon hankinnan ja hallinnan perusteisiin metsätieteellisissä sovelluksissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kerätä itsenäisesti paikkatietoaineistoja ja tehdä karttoja.

Sisältää

KÄSITELTÄVÄT AIHEPIIRIT / LUENNOT:

Luento 1. Johdanto geoinformatiikkaan
Luento 2. Paikkatietoaineiston hankinta, Koordinaatistot ja projektiot, satelliittipaikannukset periaatteet
Luento 3. Kaukokartoitus
Luento 4. Paikkatietoanalyysit ja metadata
Luento 5. Satelliittipaikannus, sen virhelähteet ja koordinaattijärjestelmät
Luento 6. GPS ja GIS maataloudessa
Luento 7. Paikkatiedon hyödyntäminen Metsähallituksen metsätietojärjestelmissä

KÄSITELTÄVÄT AIHEPIIRIT / HARJOITUKSET:

Harjoitus 1. ArcGIS-ohjelmiston perusteet
Harjoitus 2. GPS-mittausten tekeminen maastossa ja datan käsittely
Harjoitus 3. Itse kerätyn GPS-tiedon käsittely ArcMapissa
Harjoitus 4. ArcCatalog, Karttatasojen luonti, Digitointi, Tekstitiedoston tuominen, Attribuuttitaulun muokkaus, Liitokset, GIS-analyysin perusteita
Harjoitus 5. Kyselyt ja GIS-analyysit Kurssin tarjoamat ohjelmistotaidot: ArcGIS:n käytön perusteet, GPS-pisteiden kerääminen TerraSync:iä (Trimble) käyttäen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

  • Tokola T., Soimasuo, J., Turkia, A., Talkkari, A., Store, R. & Uuttera, J. 2000. Metsät paikkatietojärjestelmissä. Silva Carelica 33. sivut 1-51.
  • Poutanen, M. 2000. GPS-paikanmääritys. Tähtitieteellinen yhdistys URSA. Sivut 11-30, 51-92, 197-218.
  • Muu luennoilla ilmoitettava kirjallisuus.

Suoritustavat

K 20 – H 50 – R20 – 1 45

Arviointi (arvioinnin perusteet)

Tentti (30 p) 75% + 5 pakollista harjoitusta (10 p) 25 %, kokonaisuus arvioidaan asteikolla 0–5.

Vastuuhenkilö

prof. Markus Holopainen

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117436731