ME-203

ME-203 Geoinformatiikka 1 (5 op)

    • Periodi II, suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2. lukuvuoden syksyllä.
    • Ei esitietovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehtyä paikkatiedon hankinnan ja hallinnan perusteisiin metsätieteellisissä sovelluksissa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kerätä itsenäisesti paikkatietoaineistoja ja tehdä karttoja.

Asiasisältö

Luentojen aihepiirit: Johdanto geoinformatiikkaan; paikkatietoaineiston hankinta; koordinaatistot ja projektiot; satelliittipaikannukset periaatteet; kaukokartoitus; paikkatietoanalyysit ja metadata; satelliittipaikannus, sen virhelähteet ja koordinaattijärjestelmät; GNSS ja GIS maataloudessa; paikkatiedon hyödyntäminen eri organisaatioiden metsätietojärjestelmissä.

Harjoitusten aihepiirit: ArcGIS-ohjelmiston perusteet; GNSS-mittausten tekeminen maastossa ja datan käsittely; itse kerätyn tiedon käsittely paikkatieto-ohjelmistossa; uusien karttatasojen luonti, digitointi, tekstitiedoston tuominen, ominaisuustietojen muokkaaminen, liitokset ja GIS-analyysin perusteita; kyselyt ja GIS-analyysit

Kurssin tarjoamat ohjelmistotaidot: Paikkatieto-ohjelmiston (ArcGIS) käytön perusteet, GNSS-pisteiden kerääminen maastosovelluksella (TerraSync) sekä aineiston käsittely.

Oppimateriaalit

Kurssilla ilmoitettavat luvut oppikirjoista:

    1. Holopainen, M., Tokola, T., Vastaranta, M., Heikkilä, J., Huitu, H., Laamanen, R. & Alho, P. 2015. Geoinformatiikka luonnonvarojen hallinnassa. Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja 7.
    2. Poutanen, M. 2016. Satelliittipaikannus. Tähtitieteellinen yhdistys URSA.

Suoritustavat

K20 – H40 – R10 – I57

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kokonaisuus arvioidaan asteikolla 0–5. Tentti (30 p) 75% + 5 pakollista harjoitusta (yht. 10 p) 25 %. Kurssisuoritus edellyttää harjoitus- ja ryhmätöiden suorittamista hyväksytysti.

Vastuuhenkilö

Professori Markus Holopainen ja tutkijatohtori Ville Luoma

Lisätiedot

Opetuskieli suomi. Kurssin viikko-ohjelmaan kuuluu kaksi luentoa viikossa. Lisäksi opetusviikoilla järjestetään kurssin osallistujamäärästä riippuen 1-3 ohjaustapahtumaa kurssin harjoitustehtävien opetusta varten (aikataulussa GIS-luokasta varatut opetusajat). Opiskelija valitsee järjestetyistä ohjaustapahtumista yhden, johon hän voi osallistua viikoittain koko kurssin ajan. Kurssin harjoitustehtävien suorittaminen hyväksytysti on kaikille pakollista, mutta järjestettyihin harjoitustehtävien ohjaustapahtumiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-e6d15faa-0951-4373-97ad-cbad229360ee/brochure