ME-230

ME-230 Geoinformatiikka 2 (5 op)

    • Periodi III, suositellaan suoritettavaksi 2. opintovuotena.
    • Esitiedot: ME-203 tai ME-204 tai vastaava geoinformatiikan peruskurssi tulee olla suoritettuna. ArcGIS Pro:n perustaidot.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehtyä paikkatietoanalyysien ja mallinnuksen perusteisiin ja tutustua niiden toteuttamiseen erityisesti rasterimuotoisia aineistoja hyödyntäen. Analyysit ja mallinnus toteutetaan ArcGIS Pro-ympäristössä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä itsenäisesti paikkatietoanalyysejä.

Asiasisältö

Geoinformatiikka 2-kurssin luentojen aihepiirit: Metsävarojen hallinta Suomen yksityismetsissä; interpolointi; korkeusmallin laadinta & hyödyntäminen; rasterianalyysi; kartografinen mallinnus; kustannuspinnat; näkyvyys-, maisema- ja muutostulkinta-analyysit; metsätuhot & puiden biomassamuutokset; urbaanit LiDAR-sovellukset; paikkatieto ja yrittäjyys; GIS-analyysit luonnonvarojen hallinnassa; metsävarojen inventointi ja hallinta; avoin data, paikkatiedon hyödyntäminen ja uudet sovellukset; GIS-analyysit tulevaisuudessa

Harjoitusten aihepiirit: Interpolointi; rasterianalyysi, jyrkkyysanalyysi, etäisyysrasterin luonti, vaikutusalueanalyysi, kustannuspinnan laadinta; digitointi, kartografinen mallinnus sekä visualisointi, datan tyyppimuunnokset sekä taulukkolaskennan yhdistäminen analyysiin; optimaalisen reitin etsintä.

Kurssin tarjoamat ohjelmistotaidot: ArcGIS Pro:n sujuva käyttö

Oppimateriaalit

    1. Holopainen, M., Tokola, T., Vastaranta, M., Huitu, H., Heikkilä, J. & Alho, P. 2015. Geoinformatiikka luonnonvarojen hallinnassa. Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja 7.
    2. Muu luennoilla osoitettu materiaali.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille, harjoitustöiden ja ryhmätyön hyväksytty suorittaminen sekä kurssin lopputentti.

Ajankäyttö: K28 – H50 – R10 – I47

Kurssin viikko-ohjelmaan kuuluu kaksi luentoa viikossa. Lisäksi opetusviikoilla järjestetään kurssin osallistujamäärästä riippuen 1-3 ohjaustapahtumaa (lähi ja/tai etä) kurssin harjoitustehtävien opetusta varten (aikataulussa GIS-luokasta varatut opetusajat). Kurssin harjoitustehtävien suorittaminen hyväksytysti on kaikille pakollista, mutta järjestettyihin harjoitustehtävien ohjaustapahtumiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kokonaisuus arvioidaan asteikolla 0–5. Tentti (30 p) 50 % ja harjoitukset yhteensä (30 p.) 50 %. Kurssisuoritus edellyttää pakollisten harjoitus- ja ryhmätöiden suorittamista hyväksytysti

Vastuuhenkilö

Professori Markus Holopainen ja tutkijatohtori Ville Luoma.

Lisätiedot

Opetus suomeksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-2e74c445-af08-4a1e-a148-662219a5f8a3/brochure