ME-013C

ME-013C Metsätieteiden kenttäkurssi: metsävarojen hallinta (4 op)

    • Suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuoden kesällä.
    • Esitiedot: ME-001, ME-011, ME-012.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan metsien mittaukseen, inventointiin ja suunnitteluun sekä metsiin liittyviin arvoihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kerätä, analysoida ja hyödyntää metsiin liittyvää ekologista, teknologista ja ekonomista tietoa.

Asiasisältö

Kenttäkurssilla oppii määrittämään yksittäisen puun kasvun ja kehityksen, biomassaositteet, taloudellinen arvon ja laatimaan sekä testaamaan näihin liittyviä malleja. Suunnistaminen kartoilla ja sovelluksilla. Kokeellisen tutkimuksen laatiminen ja raportointi. Metsikkökoealan mittaaminen ja laskenta. Metsäsuunnittelun perusteet. Metsän inventointimenetelmät.

Oppimateriaalit

Kenttäkurssilla jaettava materiaali.

Suoritustavat

Opintojakso on yhteinen metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin pääaineopiskelijoille. Opetus toteutetaan kenttäkurssina Hyytiälän metsäasemalla. Työtapoina ovat projektityöt ja harjoituskokonaisuudet, joilla kehitetään opiskelijoiden ongelmien ratkaisukykyä joko yksilöinä tai osana ryhmää.

Arviointi

Arvioidaan asteikolla 0–5.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Osa metsätieteiden kenttäkurssia ME-013.

Lisätiedot

Opetus suomeksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-601b78c4-a9c7-46e2-bc3b-a4e2d4ebf555/brochure