ME-233

ME-233 Metsävarojen inventointi (5 op)

    • Periodit III-IV, järjestetään parittomina vuosina.
    • Esitiedot: ME-205, ME-232, ME-004, ME-005

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii analysoimaan erilaisia inventointitehtäviä ja ymmärtää havaintojen, mallien ja otannan merkityksen tarkkuuden ja kustannusten kannalta. Opitaan ymmärtämään ilmiöiden spatiaalisuuden vaikutus inventoinnin toteuttamiseen Opitaan pysyvien ja kertakoelojen käyttö ja laskentamenetelmät metsätaseen tuottamiseen. Opiskelija oppii yhdistämään maasto- ja kaukokartoitushavainnot ja tuottamaan metsäalueelle tiedot.

Asiasisältö

Otannan perusteet alueen jakaumatunnusten estimoinnissa. Metsävarojen seuranta ja muutosten inventointi. Ilmiöiden spatiaalisuus. Pysyvät ja kertakoealat. Mallien käyttö ja niistä aiheutuva epävarmuus, inventointitehtävät tropiikissa, VMI Suomessa ja maailmalla, riistan inventointi, kNN-perustainen kaukokartoitusinventointi. Kurssi käsittää luentoja ja pakollisia harjoitustehtäviä.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla.

Suoritustavat

K28 – H14 – R0 – I100

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

0–5. Pienimuotoinen luentokuulustelu, harjoitukset osana oppimispäiväkirjaa.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela

Lisätiedot

Opetus suomeksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-96b69af4-96d8-4621-997c-fe78a76f77fa/brochure