FOR-260 (GIS202)

FOR-260 Metsien kaukokartoituksen jatkokurssi (5 op)

  • 1. periodi, järjestetään parittomina vuosina
  • Edeltävät opinnot: ME-232 Kaukokartoitus 1

Tavoite

Kurssin tavoitteena on perehtyä syvällisesti laserkeilaukseen sekä muihin 3D-kaukokartoitusaineistoihin, aineistojen esikäsittelyyn ja tulkintamenetelmiin sekä 3D-kaukokartoituksen käyttöön metsävarojen hallinnan erilaisissa sovelluksissa.

Sisältö

Luennot:  3D-kaukokartoituksen menetelmät: laserkeilaus, SAR-radargrammetria ja SAR-interferometria, ilmakuvaus, optisen aallonpituusalueen satelliittikuvat. Aineistojen esikäsittely ja tulkinta.  3D-kaukokartoitus metsävarojen inventoinnissa, kartoituksessa ja seurannassa.

Tärkeä osa kurssia ovat pakolliset harjoitukset: 3D-kaukokartoitusaineistojen, ennen kaikkea laserkeilausaineistojen, käsittely ja hyödyntäminen metsävarojen hallinnan sovelluksissa.

Ohjelmistotaidot: TerraScan, ArcGIS, Lastools & R-ohjelmisto 3D-pistepilvien (mm. laserkeilausaineistot) käsittelyssä.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

  1. Holopainen, M., Hyyppä, J. & Vastaranta, M. 2013. Laserkeilaus metsävarojen hallinnassa. Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja 5.
  2. Shan, J. & Toth, C. (Eds.). 2009. Topographic Laser Ranging and Scanning: Principles and Processing. pp. 335-370
  3. Luennoilla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat

K 20 – H 80 – R0 – I 35

Arviointi

Kurssin arvostelu (asteikolla 0-5): harjoitukset 50%, luentokuulustelu / tentti 50%.

Vastuuhenkilö

Prof. Markus Holopainen.

Lisätiedot

Opetuskieli Suomi. Teaching in Finnish.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117473019