FOR-008

FOR-008 Tilastollinen ennustaminen ja otanta (5 op)

    • Periodi IV, suositellaan suoritettavaksi 3-5 opintovuonna. Järjestetään parillisina vuosina vuorovuosin kurssin FOR-009 kanssa.
    • Esitiedot: Matematiikan perusteiden (ME-003 tai vastaava), tilastotieteen perusteiden (ME-004 ja ME-005 tai vastaavat) sekä R:n peruskurssin (FOR-006 tai FOR-017) taidot. Opintojakson FOR-007 Tilastollisia malleja: Yleistettyjen lineaaristen mallien perusteet sisällön osaaminen on hyödyksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tilastollisen ennustamisen peruskäsitteet. Opiskelija osaa laskea ennusteita ja arvioida niiden täsmäävyyttä monipuolisissa tilastotieteen sovelluksissa. Opiskelija hahmottaa tärkeimpiä otantamenetelmiä ja ymmärtää niiden merkityksen tutkimuksen teossa.

Asiasisältö

Tilastollisen ennustamisen peruskäsitteitä, satunnaisotoksia, simulointia, tilastollisen voiman ennustamisesta, otantajakaumia, luottamusvälejä, ennustevälejä, regression ennusteita, todennäköisyysennusteita, luokitteluennusteita, validointia, epälineaaristen mallien ennusteita, otantamenetelmiä.

Oppimateriaalit

Opintojakson Moodle-alueella jaettava materiaali. Oheislukemistoa: Pahkinen, E. ja Lehtonen, R. (2004). Practical methods for design and analysis of complex surveys. Wiley.

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan viikkotehtävillä, joista vähintään puolet tulee olla oikein ratkaistuna ja ajoissa palautettuna.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu opiskelijan itse oikein ratkaisemien ja ajoissa palauttamien tehtävien määrään.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Teppo Mattsson.

Lisätiedot

Opetus suomeksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-49d6975c-6e4e-4e07-99ab-a3015c7937b2/brochure