FOR-008 (Y132A)

FOR-008 Tilastollinen ennustaminen ja otanta (5 op)

  • Periodi 4, suositellaan suoritettavaksi 3-5 opintovuonna. Järjestetään vähintään joka toinen vuosi.
  • Suositellaan edeltävinä opintoina opintojaksoa Tilastollisia malleja: Yleistettyjen lineaaristen mallien perusteet.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tilastollisen ennustamisen ja erityisesti lineaarisen ennusteteorian peruskäsitteet. Opiskelija osaa muodostaa äärellisen populaation tilanteessa ennusteita erityisesti lineaaristen ennustemenetelmien avulla. Opiskelija hahmottaa tärkeimpiä otanta-asetelmia ja osaa muodostaa niiden tilanteissa populaatiosuureiden ennusteita sopivan tilasto-ohjelmiston avulla.

Sisältö

Tilastollisen ennustamisen peruskäsitteet, lineaariset ennusteet äärellisessä populaatiossa, ennusteet yksinkertaisen satunnaisotannan, systemaattisen otannan, ositetun otannan ja ryväsotannan tilanteissa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Opintojakson Moodle-alueelta saatavissa olevat luentomonisteet ja oppaat.

Oheislukemistona:

Chambers, Clark (2012).  An Introduction to Model-Based Survey Sampling with Applications. Oxford Statistical Science Series 37.

Suoritustavat

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu tenttiin (80 %) ja harjoitustehtäviin (20 %). Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Arviointi

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu tenttiin (80 %) ja harjoitustehtäviin (20 %). Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Jarkko Isotalo.

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117449639