ME-241

ME-241 Monitavoitteisen metsäsuunnittelun menetelmät (5 op)

    • Periodi III, suositellaan suoritettavaksi 2.-3. opiskeluvuonna.
    • Esitiedot: ME-205, ME-004, ME-005.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee monitavoitteisten, päätöksentekoa tukevien vertailumenetelmien käyttömahdollisuuksia. Osaa soveltaa näitä menetelmiä päätöksentekijän tavoitteiden ja monitavoitteisten metsäsuunnitteluongelmien tunnistamiseen, muotoilemiseen ja ratkaisemiseen erilaisissa metsäsuunnittelutilanteissa.

Asiasisältö

Päätösanalyysin perusteet, päätöstukijärjestelmät, monitavoitteisen päätösanalyysin menetelmät, ryhmäpäätöksenteko, asiantuntijamallit, riski ja epävarmuus.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

    1. Kangas, A., Kurttila, M, Hujala T, Eyvindson K & Kangas, J. 2015. Decision support for forest management. Managing forest ecosystems, Springer. Chapters 1–5, 9–12.
    2. Pukkala, T. Metsäsuunnittelun menetelmät, luku 6.
    3. Opintojaksolla osoitettu muu materiaali.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen (luennot ja harjoitukset). Opintojakson voi suorittaa kokonaan etäopiskeluna.

Arviointimenetelmät ja kriteerit

Asteikko 0-5 luentokuulustelun sekä harjoituspisteiden perusteella.

Vastuuhenkilö

Professori Markus Holopainen

Lisätiedot

Opetus suomeksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-c9a9a473-2b46-4353-826c-d1a76ddaf53e/brochure