ME-011B

ME-011B Metsien ekologian ja käytön perusteet, metsävarojen hallinta (3 op)

    • Periodit III-IV, suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuonna.
    • Esitiedot: ME-001, ME-004, ME-005, ME-011A, ME-012.

Osaamistavoitteet

Metsävarojen hallinnan kurssiosion tavoitteena on tutustua puiden ja metsien ominaisuuksien peruskäsitteisiin, mittaus- ja kartoitusmenetelmiin, laajempien metsäalueiden inventointiin sekä metsäsuunnittelun perusteisiin.

Asiasisältö

Metsävarojen hallintaan liittyvän tilastotieteen perusteet, puu- ja metsikkötunnuksiin liittyvät käsitteet, puiden ja metsiköiden mittaaminen, laajojen metsäalueiden kartoituksen menetelmät, metsävarojen inventointi ja metsäsuunnittelu.

Oppimateriaalit

Luennoilla ilmoitettava materiaali – kurssimoniste, luentokalvot, tehtävät, osoitettu kirjallisuus

Suoritustavat

Luennot sekä luentoihin liittyvät laskuharjoitukset.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

0-5. Luentokuulustelu & laskuharjoitukset.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Esitietovaatimuksena opintojaksolle ME-013C (Metsätieteiden kenttäkurssi: metsävarojen hallinta).

Lisätiedot

Opetus suomeksi.

Linkki ilmoittautumiseen

https://sisu.helsinki.fi/student/courseunit/otm-8c710987-cd03-4448-8430-abd71204b900/brochure