Käytännön opetus

Sosiaalityön yliopisto-opinnoissa käytännön opetus ja käytäntötutkimus ovat keskeisiä opetusalueita.  Helsingin yliopiston sosiaalityön käytännönopetuksen kehittäminen Praksis-toiminnaksi juontaa 2000-luvun alkuun. Sosiaalityöntekijäksi valmistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella suunnitelmallisesti käytännön asiakastyön taitoja ja valmiuksia aidoissa asiakastyön ympäristöissä. Sosiaalityön toimipaikoissa opiskelijoita ohjaavat kokeneet, opetukseen perehtyneet sosiaalityöntekijät eli käytännönopettajat.

Sosiaalityön käytännönopetus muodostuu neljästä opintojaksosta:

 

1) Asiakastyön taidot -opintojakso

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy sosiaalityön ammattikäytäntöihin, toimintaympäristöihin ja kohdeongelmiin. Opiskelija tunnistaa ihmisten vaikeiden elämäntilanteiden merkityksiä arjessa sekä niiden tuottamien tuen tarpeiden lähtökohtia. Opiskelija ymmärtää hyvien vuorovaikutustaitojen ja asiakkaan kohtaamisen merkityksen sekä asiakkaan osallisuuden asiakastyön keskeisenä lähtökohtana. Opiskelija perehtyy sosiaalityön eettisiin periaatteisiin sekä niiden merkitykseen käytännön toiminnassa ja harjoittelee kriittistä reflektiota. Opiskelija on saanut käsityksen sosiaalisen tilanteen kartoituksesta, suunnitelmallisesta työskentelystä sekä asiakastyön dokumentoinnista.

Opintojaksolla opiskellaan käytännönopettajana toimivan sosiaalityöntekijän ohjauksessa erikseen sovittavassa sosiaalityön toimipaikassa yhteensä 50 tuntia. Lisäksi opintojaksoon kuuluu seminaari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä oman oppimisen reflektioon ja opintojakson kirjallisuuteen perustuvia kirjallisia tehtäviä.


2) Sosiaalityön ammatilliset valmiudet -opintojakso

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut omakohtaisen kokemuksen ammatillisesta työskentelystä sosiaalityössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia erilaisissa sosiaalityön vuorovaikutustilanteissa, analysoida asiakastilanteita ja arvioida tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä ja palveluprosesseja sekä soveltaa sosiaalityön menetelmiä. Opiskelija ymmärtää asiakastyön dokumentoinnin merkityksen ja hallitsee dokumentoinnin perusperiaatteet käytännössä. Opiskelija osaa jäsentää analyyttisesti sosiaalityön toimintaympäristöä, oikeudellista perustaa, tehtäväkenttää ja kohdeilmiöitä. Opiskelija tunnistaa eettisiä ja vallankäyttöön liittyviä kysymyksiä sekä niiden tuomia jännitteitä sosiaalityössä, ymmärtää sosiaalityön eettiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti sekä arvioida niiden toteutumista käytännön työssä. Opiskelija on saanut valmiuksia teorian ja käytännön yhdistämiseen sosiaalityössä ja omaksunut kriittisen ja reflektoivan työotteen. Opiskelija on vahvistanut muotoutumassa olevaa ammatti-identiteettiään sosiaalityöntekijänä ja kykenee työskentelemään ohjatusti sosiaalityöntekijänä, ottamaan vastaan palautetta sekä reflektoimaan osaamistaan.

Opintojaksolla opiskellaan käytännönopettajana toimivan sosiaalityöntekijän ohjauksessa erikseen sovittavassa sosiaalityön toimipaikassa yhteensä 200 tuntia. Lisäksi opintojaksoon kuuluu seminaari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä oman oppimisen reflektioon ja opintojakson kirjallisuuteen perustuvia kirjallisia tehtäviä.


3) Moninäkökulmainen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa -opintojakso

Helsingin yliopiston opintojakso Moninäkökulmainen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa on pakollinen osa sosiaalityön maisterivaiheen opintoja ja valinnainen opintojakso lääketieteen opiskelijoille. Opintojakson lähiopetuksen suunnittelevat yhdessä sosiaalityön tieteenalan ja lääketieteen edustajat sekä sosiaalityön käytännön edustajat kunnista ja sairaanhoitopiiristä.

Lähiopetuskurssille valitaan aihepiiri, joka on viime vuosina ollut lapsen kaltoinkohtelu. Opetuksessa käsitellään kaltoinkohtelua ennaltaehkäisyn ja puuttumisen näkökulmista, erityisesti systeemisen lastensuojelun viitekehyksestä käsin. Palvelujärjestelmää hahmotetaan perustason, erityistason ja vaativimman tason jaon kautta ja monialaisen yhteistyön haasteena. Aihetta lähestytään moninäkökulmaisesti ja eri opetusmenetelmiä monipuolisesti hyödyntäen. Mukana on luentoja aihepiirin lähtökohtiin liittyen, käytännön toimijoiden esityksiä toimintakäytännöistään ja työmenetelmistä, kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja ja heidän vetämiään työpajoja sekä muuta toiminnallista työskentelyä. Tarkoituksena on, että moninäkökulmaista yhteistyötä opitaan opintojaksolla ennen kaikkea yhteisen työskentelyn ja keskustelujen avulla.

Lue lisää Soccan sivuilta.


4) Käytäntötutkimus I ja Käytäntötutkimus II -opintojaksot

Helsingin yliopiston sosiaalityön opintojaksot Käytäntötutkimus I ja Käytäntötutkimus II muodostavat kokonaisuuden, jossa opiskelijat toteuttavat yksin tai pareittain pienimuotoisen tutkimusprosessin yhteistyössä jonkin käytännön työyhteisön kanssa. Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa opintojakson osaamistavoitteiden mukaan suunnitella, toteuttaa ja raportoida käytäntötutkimuksen yhteistyössä sosiaalialan työyhteisön kanssa, käydä keskusteluja tutkimuksensa kohteena olevasta ilmiöstä, arvioida tutkimuksensa avulla sosiaalityön ammattikäytäntöjen kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia sekä on harjaantunut dialogisessa työorientaatiossa ja yhteistoiminnallisessa kehittämisessä ja pystyy hyödyntämään niitä omassa ammatillisessa toiminnassaan.

Opintojakson alussa opiskelijat tutustuvat työyhteisöjen ehdottamiin tutkimusideoihin ja neuvottelevat työyhteisöjen kanssa tutkimushankkeista. Verkostoitumista tukee opintojaksojen toimijoille järjestettävä yhteinen käytäntötutkimusta käsittelevä tilaisuus. Tutkimussuunnitelma laaditaan yhteistyössä työyhteisön kanssa sekä yliopistosta saatavan teoreettisen opetuksen ja tutkimusohjauksen tuella. Tutkimussuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja tutkimusluvan saatuaan opiskelijat keräävät tutkimusaineiston, analysoivat ja raportoivat sen. Myös tässä on tukena työyhteisö sekä yliopiston ohjaaja. Opintojakso päättyy loppuseminaareihin, joissa opiskelijat esittelevät tutkimustuloksiaan opiskelijakollegoille, työyhteisöjen edustajille ja ohjaajalle ja pääsevät keskustelemaan näistä. Osa opiskelijoiden opintojaksolla laatimista tutkimustuloksia esittelevistä postereista ja tutkimusraporteista julkaistaan sosiaalialan osaamiskeskus Soccan verkkosivuilla. Opiskelijat käyvät myös mahdollisesti keskustelemassa tutkimustuloksistaan esimerkiksi työyhteisöissä, joissa tuloksia voidaan hyödyntää kehittämisen tukena.

Lue lisää:

Kääriäinen, Aino; Tapola-Haapala, Maria; Nousiainen, Kirsi; Jäppinen, Maija; Satka, Mirja & Julkunen, Ilse (2018) Opiskelijana työelämässä. Trialogisen oppimisprosessin jännitteet sosiaalityön käytäntötutkimusopintojaksolla. Yliopistopedagogiikka (2).

Satka, Mirja; Kääriäinen, Aino & Yliruka, Laura (2016) Teaching Social Work Practice Research to Enhance Research-Minded Expertise. Journal of  Teaching in Social Work 36 (1), 84-101.