Finnan ajankohtaiskatsaus

Finnan uudet aineistot ja näkymät tuotannossa

Edellisen uutiskirjeen jälkeen Finnassa ovat ovat tuoneet aineistoja seuraavat uudet organisaatiot: Metropolia-ammattikorkeakoulun kirjasto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto. Molemmat ammattikorkeakoulut ovat avanneet myös Finna-näkymänsä julkiseen beetakäyttöön. Metropolia-ammattikorkeakoulun näkymää tekemässä on ollut oppilaitoksen opiskelijoita. Näkymän tekeminen on osa Finnan oppilaitosyhteistyötä, ja kehitystyöstä sovittiin yhdessä kirjaston, ohjelmistotuotantoprojektin kurssin vetäjän, opiskelijoiden ja Finnan kehittäjien kanssa.

Finna ja yleiset kirjastot

Axiell Auroran asiakastoimintojen integrointia on jatkettu Finnan kehityksessä. Keskeiset toiminnot ovat jo käytössä, ja Vaski-kirjastojen beetanäkymä avattiin henkilökunnan testattavaksi 25.11.2014. Vaskin pilotointi jatkuu keväällä 2015 ja sen etenemistä seurataan ja dokumentoidaan uudessa Vaski-kirjastojen Finna-mukaantulon ohjausryhmässä. Ohjausryhmä koostuu Vaski-kirjastojen, Kansalliskirjaston ja Kirjastot.fi:n edustajista.

Vuonna 2014 Finnaan ilmoittautuneitten uusien yleisten kirjastojen aineistojen tuontia on aloitettu ja työ jatkuu keväällä 2015. Aineistojen tuonnin jälkeen asennetaan asiakastoiminnallisuudet koekäyttöön.

Vuoden 2015 vuoden alussa järjestetään yhteinen työpaja kaikille Finnassa mukana oleville ja mukaantuloa harkitseville yleisille kirjastoille. Työpajan tarkoituksena on muun muassa kartoittaa kirjastojen tarpeita omille Finna-näkymilleen. Työpaja on tarkoitus järjestää yhteistyössä Kirjastot.fi kanssa ja siitä tiedotetaan hyvissä ajoin.

Finnan kehitys

Finnan syksyn kehityksessä on keskitytty erityisesti Vaski-kirjastojen Aurora-kirjastojärjestelmän asiakastoiminnallisuuksien integrointiin, VuFind 2 -versiopäivitykseen ja korkeakoulukirjastojen yhteiskirjastomallin testaamiseen Lapin korkeakoulukirjaston kanssa. Yksityiskohtaisemmat tiedot on kerrottu syksyn kehityksen tilannekatsauksissa, jotka löytyvät täältä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=11505769.

Oppilaitosyhteistyö

Edellä mainitun Metropolian kirjaston oppilaitosyhteistyön lisäksi Finnassa on aloitettu kaksi yhteistyöprojektia Tampereen Demolan kanssa. Toisen projektin lopputuotoksena pyritään tekemään ensimmäinen versio Finnan avoimista rajapinnoista. Projekti loppuu helmikuussa 2015. Toisessa projektissa tuotetaan Finnan perusopetuskäyttöön liittyviä ideoita, joita voidaan hyödyntää Finnan kehityksessä.

Keskeiset asiat Finnan 2015 projektisuunnitelmassa

Osa vuoden 2014 kehitystehtävistä siirtyy tai jatkuu ensi vuonna. Näitä ovat muun muassa VuFind -versiopäivitys, avoimet rajapinnat, aineistojen maantieteellinen paikantaminen ja organisaatioiden esittelysivut kansallisessa näkymässä.

Erityisenä painopisteenä pyritään kehittämään Finnaa niin, että se tukee yleisten kirjastojen mukaantuloa. Tämä tarkoittaa mm. uusien kirjastojärjestelmien integroimista, tärkeiden aineistojen (esimerkiksi digi.kirjastot.fi) tuomista Finnaan ja muiden olennaisten uusien kehittämistarpeiden selvittämistä.

Myös arkistojen kehitystä painotetaan. Arkistolaitoksen tarjoamat, verkossa olevat asiakaspalvelut pyritään integroimaan Finnaan. Lisäksi tuetaan AHAA-hankkeen uutta tietomallia ja samalla pyritään parantamaan arkistoaineiston käytettävyyttä Finnassa.

Kehittämistä jatketaan myös museoiden ja korkeakoulukirjastojen tarpeisiin. SYN–KDK-työryhmässä ja AMK-kirjastojen Finna-tapaamisissa jatketaan organisaationäkymän tarpeiden kartoittamista korkeakoulujen tarpeisiin. Museo 2015 -hankkeen hankkiman uuden kokoelmanhallintajärjestelmän haravointi ja indeksointitestit tehdään tarpeen mukaan pilottimuseoiden kanssa.

Keskeiseksi kehityskohteeksi on nostettu ontologioiden ja linkitetyn datan käytön huomioiminen Finnassa. Tämä ei koske vain AHAA-hankkeen tietomallin mukaista arkistojen kuvailutietoa, vaan kaikkea sellaista kuvailutietoa, joka sisältää linkkejä ontologioihin tai sanastoihin. Tähän liittyvä suunnittelu ja testaukset aloitetaan ensi vuonna.

Ongelmaksi Finnan käytettävyyden kannalta on tunnistettu muun muassa kuvien käyttöoikeuksien puuttuminen. Ensi vuoden kehityksessä verkossa saatavilla olevien kohteiden käyttöoikeustietoja pyritäänkin selkiyttämään yhdessä mukana olevien organisaatioiden kanssa. Tämän lisäksi myös Finnan metatiedon käyttöoikeuksiin liittyvät ongelmat pyritään ratkaisemaan yksilöimällä ja poistamalla kansallisesta näkymästä muu kuin CC0-lisenssillä julkaistava metatieto.

Lisäksi vuoden 2015 aikana pyritään luomaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ulkopuolisten organisaatioiden palvelu- ja hinnoittelumalli, joka mahdollistaisi muun muassa erikoiskirjastojen nykyistä laajemman mukaantulon Finnaan.

Finnan palvelusopimus uudistuu ja konsortion nimi muuttuu

Finnan uusi palvelusopimus hyväksyttiin marraskuun konsortiokokouksessa. Palvelusopimuksen olennaisin uudistus oli palvelutasoa kuvaavan liitteen lisääminen sopimukseen. Samalla avattiin mahdollisuus lisätä sopimukseen joustavammin muitakin palvelua tarkentavia liitteitä. Myös metatiedon CC0-lisenssiin ja rajapintavastuisiin liittyviä sopimuskohtia on tarkennettu. Uusi palvelusopimus otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa ja siitä tiedotetaan erikseen. Vuoden alusta myös KDK-asiakasliittymäkonsortion nimi muuttuu Finna-konsortioksi.

Finnan käyttäjä- ja asiakaskyselyt

Finnan käyttäjille tehtyyn kyselyyn vastasi yli 3 000 vastaajaa. Kyselyn tuloksista raportoidaan tarkemmin tammikuussa. Nyt voidaan jo sanoa, että Finna on otettu myönteisesti vastaan, sillä kyselyyn vastanneista 89 % pitää Finnaa hyödyllisenä ja 74 % helppokäyttöisenä. Lisää tietoa:
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/uutiset/1416219430577.html.

Lisäksi Finnassa mukana oleville organisaatioille on tehty palautekysely. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään ensi vuoden Finnan kehittämisessä ja asiakastyössä.

Uusien organisaatioiden mukaantulo

Finnaan voi ilmoittautua mukaan puolen vuoden välein. Kevään 2015 mukaantuloon voi jo ilmoittautua Finnan palveluosoitteen kautta. Ilmoittautumisen takarajasta tiedotetaan tammikuussa. Tietoa mukaantulosta löytyy Finnan kiwi-sivuilta: https://www.kiwi.fi/display/finna/Mukaantulo.

Finnan palveluosoite
finna-posti (at) helsinki.fi

Finna-wiki
https://www.kiwi.fi/display/finna/Etusivu