Saija Kortet: ”Hei lääkäri, kerro mulle selkeästi, mikä mua vaivaa!”

Blogin kirjoittaja: Saija Kortet

Huomio selkokielen käyttöön terveydenhuollossa

”Potilaalla on todettu kliinisesti epideeminen nefriitti”. Nämä lääkärin lausumat sanat ovat syöpyneet iäksi sukulaiseni mieleen. Päällimmäisenä muistona vuoden 1975 joulusta läheiselläni on se, kuinka huonoon kuntoon pienenpieni virus ihmiskehon saikaan, mutta lääkärin käyttämät käsitteet ja sairaalaslangi mietityttävät yhä 45 vuoden jälkeenkin.

Virus on myös tämän päivän yksi merkittävimmistä puheenaiheista, ja vuodesta 2020 jäänee usealle muistijälki viruksesta, joka on pakottanut koko ihmiskunnan nöyrtymään edessään. Suomessakin oltiin keväällä täysin uudenlaisen tilanteen edessä ja tarvittiin nopeita toimia. Oikea-aikaisen ja riittävän selkeän viestinnän merkitys korostuu poikkeustilanteissa, koska ihmisillä on usein tarve saada paljon tietoa, jonka avulla voi käsitellä itselleen vierasta tilannetta. Selkokielen neuvottelukunta on aktiivisesti muistuttanut siitä, että poikkeustilannetta koskevat ohjeet olisivat ymmärrettävät eikä kukaan jäisi tiedon ulkopuolelle (Selkokeskus 2020). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2020) alkoi pian koronaviruspandemian ryöpsähdettyä ylläpitää Ajankohtaista koronaviruksesta -sivustoa, jossa yhtenä osa-alueena tuotetaan Koronavirus selkokielellä -osiota. Tämä on yksi erinomainen esimerkki siitä, kuinka terveydenhuollon kontekstiin liittyvästä asiasta viestitään ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla, jolloin tieto on mahdollisimman monen saavutettavissa.

Selkokielen merkitys ja hyöty on hiljalleen alettu tunnistaa ja tunnustaa terveydenhuoltokontekstissa. Selkokieleen liittyviä koulutuksia on järjestetty terveysalan opettajille (Pinolehto 2017) sekä henkilöstölle ja opiskelijoille (Savonia amk 2020). Esimerkinnäyttäjänä toimii Satakunnan sairaanhoitopiiri, joka on edelläkävijä selkokielisen materiaalin, kuten potilasohjeiden tuottamisessa (Selkosanomat 2015). Muut sairaanhoitopiirit seurannevat parhaansa mukaan perässä ja ottanevat huomioon saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyviä asioita esimerkiksi verkkosivupäivitysten yhteydessä. Kolmannen sektorin toimijoista esimerkiksi Suomen Punainen Risti (2019) ja Imetyksen tuki ry (2019) ovat julkaisseet selkokielisiä ohjemateriaaleja, jotka on tarkoitettu kaikkien kansalaisten käyttöön. Selkokielinen viestintä palveleekin meistä aivan jokaista, eikä pelkästään etukäteen määriteltyjä, alun perin selkokielisen viestinnän kohderyhmiksi ajateltuja erityisryhmiä.

Terveydenhuollossa on käytössä runsaasti erikoissanastoa ja siellä toimitaan usein olosuhteissa, joissa asiakkaana olevan ihmisen kyky vastaanottaa tietoa ja ohjeita voi olla tavallisuudesta poikkeavan tai muuten stressaavan tilanteen vuoksi rajoittunutta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos potilas itse tai hänen lapsensa tai omaisensa on sairastunut tai on muuten haastavassa tilanteessa. (Leskelä 2019.) Uskotaankin, että selkokielen käytöstä voi olla hyötyä kenelle tahansa terveydenhuollon asiakkaalle.

Kulttuurinen moninaisuus on yhä yleisemmin läsnä terveydenhuollon arjessa ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden mutta myös henkilökunnan myötä. Onkin arvioitu, että esimerkiksi lääkäreistä noin joka kymmenes puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia (Ora 2019). Heikko kielitaito tai yhteisen kielen puuttuminen on potentiaalinen uhka onnistuneelle vuorovaikutukselle ja hoidolle. Kulttuuristen erojen vuoksi potilaan käsitykset oireista, sairaudesta ja sairauden hoidosta saattaa poiketa lääkärin käsityksistä (Pyörälä & Hietanen 2011). Lisäksi lääkärin ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa on käytännössä aina tiedollista epäsymmetriaa, koska lääkäri on koulutuksensa puolesta lääketieteellisten käsitteiden ja asioiden asiantuntija, kun taas potilaalla ei tällaista tietoa ole (Leskelä & Lindholm 2012).
Asioiden tunnistamista ja tiedostamista tulisi seurata askel kohti konkreettisia toimintoja, joiden avulla pyritään saavuttamaan yhä laadukkaampaa ja vaikuttavampaa vuorovaikutusta ja hoitotuloksia. Terveydenhuollon toimijoiden tulee olla tietoisia ja osata huomioida, jo opiskeluajoista lähtien, asiakkaan mahdollisia ymmärrysvaikeuksia ja sitä, kuinka voi auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin.

Selkokielikoulutusta lääketieteen opiskelijoille

Selkeän ja ymmärrettävän kielen käyttö on olennainen osa lääkärin vuorovaikutustaitoja. Aiempien tutkimusten mukaan lääketieteen opiskelijat (Bourquin ym. 2015) ja valmiit lääkärit (Bosley ym. 2018) käyttävät asiakkaidensa kanssa keskustellessaan usein monimutkaisia ammattikieleen kuuluvia käsitteitä, jotka voivat olla asiakkaille outoja ja aiheuttaa hämmennystä. Vaikeasti ymmärrettävien käsitteiden käyttö voi johtaa väärinymmärryksiin ja vaikuttaa vuorovaikutuksen tehokkuuteen (Bourquin ym. 2015) sekä lääkärin ja asiakkaan väliseen luottamukseen (Bosley ym. 2018). On helppo yhtyä Warden ym. (2018) toteamukseen, että selkokielen opetus tulisi sisällyttää osaksi lääketieteen koulutusta.

Keväällä 2020 oli tarkoitus järjestää pilottikoulutus selkokielestä Oulun yliopiston viidennen vuoden lääketieteen opiskelijoille, mutta koronapandemia sotki suunnitelmat ja koulutus jouduttiin perumaan. Koulutukseen oli tarkoitus rekrytoida vapaaehtoisia lääketieteen opiskelijoita, jotka olisivat saaneet tiiviin, mutta informatiivisen opastuksen selkokielestä ja sen käytöstä. Koulutus olisi sisältänyt opiskelijoiden itsenäisesti tekemää työtä, lähiopetusta ja ryhmätyöskentelyä. Koulutuksen avulla saatua selkokielen osaamista olisi arvioitu ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen tehtävällä kyselyllä. Tarkoitus oli, että käsittelisin tätä aihetta kasvatustieteen aineopintoihin kuuluvassa kandidaatin tutkielmassani. Tutkimusaineisto olisi muodostunut opiskelijoille suunnatun kyselyn avulla saaduista vastauksista, mutta kurssin perumisen vuoksi jouduin muuttamaan suunnitelmaa. Tehdessäni kirjallisuushakuja tutkimussuunnitelmaani varten, kiinnostukseni ja tietämykseni selkokielestä kasvoi merkittävästi. Samalla ymmärrykseni selkokielen merkityksestä ja potentiaalista terveydenhuollonkontekstissa kirkastui entisestään. Kandidaatin tutkielmassani tunnistin ja totesin tiedon aukon, mutta muuten siinä jäätiin suunnitelmatasolle. Jatkosuunnitelmat lääketieteen opiskelijoille suunnatun selkokielikoulutuksen ja siihen kohdistuvan tutkimuksen suhteen ovat avoinna, mutta tähän yhteiskunnallisesti merkittävään aiheeseen tullaan palaamaan varmasti, tavalla tai toisella.

Selkokielen hyödyt ovat kiistattomat. Kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden määrä on viime vuosien aikana kasvanut, joten tarvetta selkokielelle on. Selkokielestä voi kuitenkin hyötyä moni muukin kuin varsinaiset kohderyhmät. Suunnitelmalliset ja tavoitteelliset koulutukset tuleville terveydenhuollon ammattilaisille tulisi sisällyttää osaksi terveydenhuollon perustutkintoon kuuluvaa opetusta. Lisäksi jo alalla toimiville ammattilaisille tulisi tarjota mahdollisuus kehittää osaamista selkokielestä esimerkiksi täydennyskoulutusten avulla. Selkokieliseen viestintään tulee kiinnittää huomiota organisaatiotasolla ja siihen tulee pyrkiä esimerkiksi, kun päivitetään potilaille tarkoitettuja hoito-ohjeita ja organisaation verkkosivuja. Jokaisella on oikeus selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa olevaan tietoon!

Kirjoittaja: Saija Kortet

Saija Kortet on kätilö, terveystieteiden maisteri ja terveystieteiden opettajaopiskelija, joka perehtyi selkokieleen tehdessään kasvatustieteen aineopintoihin kuuluvaa kandidaatin tutkielmaa.

LÄHTEET:
Bosley Helen, Henshall Catherine, Appleton Jane V. & Jackson Debra 2018. A systematic review to explore influences on parental attitudes towards antibiotic prescribing in children. Journal of Clinical Nursing 27: 892-905.

Bourquin, Céline, Stiefel, Friedrich, Schmid Mast, Marianne, Bonvin, Raphael & Berney, Alexandre 2015. Well, you have hepatic metastases: Use of technical language by medical student in simulated patient interviews. Patient Education and Counseling 98:323-330.

Imetysen tuki ry 2019. Selkokielinen materiaali. https://imetys.fi/selko/
Leskelä, Leealaura 2019. Selkokieli. Saavutettavan kielen opas. Turenki: Hansaprint Oy.

Leskelä, Leealaura & Lindholm, Camilla 2012. Näkökulmia kielellisesti epäsymmetriseen vuorovaikutukseen. Teoksessa Leskelä & Lindholm (toim.) Haavoittuva keskustelu. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 6.

Ora, Ulla 2019. Ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden määrä lisääntyy nopeammin kuin suomalaisten. Mediuutiset. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/ulkomaalaistaustaisten-laakareiden-maara-lisaantyy-nopeammin-kuin-suomalaisten/55afc6b4-b62c-4397-b9ab-7e05f5193fa9.

Pinolehto, Marja (toim.) 2017. Sujuvampia opinpolkuja romaneille ja maahanmuuttajille: Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen loppuraportti. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/138798/Puheenvuoro_12_978-952-493-305-6.pdf.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Pyörälä, Eeva & Hietanen, Päivi 2011. Vuorovaikutustaidot osana lääkärin ammatillista kehittymistä. Suomen Lääkärilehti 66(6): 469-473a.

Savonia amk 2020. Täydennyskoulutus. https://taydennys.savonia.fi/koulutukset/sosiaali-ja-terveysala/selkokielikoulutuksia

Selkokeskus 2020. Kannanotot. https://selkokeskus.fi/selkokeskus/kannanotot/

Selkosanomat 2015. Satakunnan sairaanhoitopiiri on Vuoden selväsanainen. https://selkosanomat.fi/kotimaa/satakunnan-sairaanhoitopiiri-on-vuoden-selvasanainen/

Suomen Punainen Risti 2019. Turvallisuustietoa selkosuomeksi. https://rednet.punainenristi.fi/node/54429

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020. Koronavirus selkokielellä. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta/koronavirus-selkokielella

Warde, Fiona, Papadakos, Janet, Papadakos, Tina, Rodin, Danielle, Salhia, Mohammad & Giuliani, Meredith 2018. Plain language communication as a priority competence for medical professionals in a globalized world. Canadian Medical Education Journal 9(2): e52-e59.