Työ ilmatieteen laitoksella on muutakin kuin sääennusteiden laatimista

Suurelle yleisölle sääennusteistaan tutun Ilmatieteen laitoksen arki rakentuu monesta palasesta. Työhön sisältyy tutkimusta, viestintää sekä asiantuntijalausuntojen laatimista. Moni yhteiskunnan toimija onkin kiinnostunut laitoksen tarjoamista palveluista ja sen tuottamista tutkimustuloksista. Työn merkityksellisyys voidaankin tiivistää Ilmatieteen laitoksen tieteellisen johtajan Jari Liskin sanoin: “Täähän on aika makee laitos!”

Kuvassa on Jari Liski työpaikallaan Ilmatieteen laitoksella.
Kuva: Aapo Toijonen

Vastuullista työtä tekstien parissa 

Ilmatieteen laitos on liikenne- ja viestintäministeriön alainen laitos, joka tekee tutkimusta ja tarjoaa säätietoihin, ilmastoon, ilmanlaatuun, meriin ja avaruuteen liittyviä palveluja. Laitoksella työskentelee noin 700 henkilöä, joista reilu puolet keskittyy tutkimuksen tekemiseen. Jari Liski työskentelee Ilmatieteen laitoksen tieteellisenä johtajana. Hänen pääasiallisena tehtävänään on tukea tutkimusosastoja, mutta hän kertoo, että yhteistyötä muidenkin eri osastojen välillä tehdään paljon.

Liskin hienon nimikkeen taakse piiloutuu paljon vastuullista työtä. Hänen tehtäviinsä kuuluu Ilmatieteen laitoksen tutkimustyön edistäminen sekä osallistuminen tutkimustulosten viemiseen Suomen lisäksi myös kauemmas maailmalle, jopa NASAlle asti. Lisäksi Liskin työn tavoitteena on edistää tutkimustuloksien yhteiskunnallista hyödyntämistä Ilmatieteen laitoksen sisältä käsin. Laitos tarjoaa esimerkiksi pyynnöstä asiantuntemukseensa perustuvia lausuntoja lausuntopalvelun kautta. Liski arvioi, että hänen työajastaan noin kaksi kolmasosaa kuluu erilaisten tekstien parissa. Muu aika menee esimerkiksi oman tutkimusryhmän ohjaamiseen.

Tekstien parissa tehtävä työ on luonteeltaan monipuolista ja yhteistyöpainotteista: työstettävänä on niin omia kuin kollegoidenkin tieteellisiä tekstejä. Liskin mukaan Ilmatieteen laitoksella tekstejä tuotetaan paljon tiimityönä. Tieteellisten tutkimusten tekemiseen osallistuu tiimi, joka koostaa tutkimuksen yhdessä. Päävastuu on kuitenkin yleensä yhdellä tutkijalla. Varsinaiseen kirjoitusprosessiin kuuluu tekstien tuottamista ja monivaiheista muokkaamista. Esimerkiksi tieteelliseen lehteen tulevaa julkaisua tulee muokata ensin alkuperäisestä tekstistä lehteen sopivaan muotoon, minkä jälkeen se käy läpi vielä tarkat esitarkastajien palautekierrokset. Muokkaustyössä otetaan huomioon lukijakunta, joka voi koostua esimerkiksi toisista tutkijoista tai suuresta yleisöstä. Popularisoituja tekstejä tuotetaan muun muassa Ilmatieteen laitoksen nettisivuja ja julistetekstejä varten. Niiden laatimisessa on tärkeää kielen ja sanaston yleistajuisuus.

Tekstien muokkaus intohimona   

Tekstien parissa työskentelyssä Liskiä viehättää erityisesti tekstien muokkaaminen. Hän pohtii etenkin sitä, miten asiat voi ilmaista selkeästi ja yksinkertaisesti. “Silloin kirjoittaja myös ajattelee selkeästi”, Liski huomauttaa. Liski tarjoaakin mielellään parannusehdotuksia pitkiin ja turhan monimutkaisesti laadittuihin teksteihin.

Liski myöntää, että kun tehdään paljon töitä eri tekstien kanssa, saattaa joskus sattua väärinkäsityksiä. Vaikka julkaistussa artikkelissa tai tutkimuksessa ei olisi sinänsä mitään virheellistä, voi lukija tulla liittäneeksi tekstin asiaan, johon kirjoittaja ei ole tarkoittanut tekstillään viitata. Kyse on siitä, että ihmiset lukevat tekstejä omista lähtökohdistaan ja kytkevät helposti asioita toisiinsa virheellisesti. ”Siksi laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen ja asioiden yhteyksien esiin tuominen on uusien tulosten tai väitteiden julkituomisessa tärkeää”, Liski summaa.

Yhteiskunnallista vaikuttamista asiantuntijaroolissa 

Ilmatieteen laitoksella tehtävä työ on laaja-alaista, ja se koskettaa ihmisiä yhteiskunnan eri sektoreilla. ”Kaikelle tutkimukselle, jota täällä teemme, on yhteiskunnallista kiinnostusta”, Liski kertoo. Ilmatieteen laitoksen tieteellisissä teksteissä käsitellään kaikkea, mikä liittyy säähän ja ilmastoon: meriä, maa- ja kasvisysteemejä, metsiä, peltoja, soita ja sisävesiä sekä ilmakehää ja avaruutta. Koska aiheet ovat tärkeitä ja tutkimustuloksilla on merkittäviä vaikutuksia, linjauksista päättävä johtoryhmä miettii tarkkaan, millaista Ilmatieteen laitoksen viestinnän tulisi olla tiedeyhteisön ulkopuolelle. Viestinnällä pyritään esimerkiksi antamaan tietoa mahdollisten yhteiskunnallisten päätösten syy-seuraussuhteista ilman ohjailevaa tai suostuttelevaa sävyä. ”Tällä tavoin ylläpidetään myös objektiivisen tason asiantuntijaroolia”, Liski tähdentää.

Yksi muoto ulkopuolelle suuntautuvasta tekstityöstä on erilaisten lausuntojen laatiminen. Liskin mukaan lausuntoja pyytävien tahojen kirjo on laaja; viikoittainen lausuntopyyntöjen määrä on noin kolmesta viiteen.  Lausuntoja voidaan pyytää esimerkiksi eduskuntaan, kun käsitellään jotakin lakialoitetta. Lausuntojen laatimisessa objektiivisuus on tärkeää, koska lausunnoilla voi olla suora vaikutus eduskunnassa tehtävään päätöksentekoon. Tämän takia lausunnot perustuvat tutkittuun tietoon ja niissä käytetään tiettyjä sanamuotoja: “Ilmatieteen laitoksen mielestä tässä pitää sanoa tällä tavalla, ja Ilmatieteen laitos pitää tätä asiaa tärkeänä ja hyvänä”, Liski havainnollistaa laitoksen viestintäkäytäntöjä. Ilmatieteen laitos ei taivu poliittisesti suuntaan tai toiseen.  Sen tarkoituksena on tarjota tietoa kaikkien käytettäväksi puhtaasti tieteellisestä näkökulmasta.

Iiris Aulanko, Markus Filppula, Pihla Riutta, Aapo Toijonen ja Anna Tynkkynen

Erotuomariasiantuntija on kotonaan niin viheriöllä kuin toimistolla

Erotuomariasiantuntijan tehtävässä yhdistyvät Antti Munukan aikaisemmat työkokemukset konsulttifirmassa ja erotuomarina – toimiston lisäksi hänet voi bongata myös pelikentiltä. Suomen Palloliittoon sijoittuvassa tehtävässään Munukka koordinoi noin 900 erotuomarin toimintaa, joten hänen lähettämillään sähköposteilla on laaja lukijakunta. Munukka suhtautuu intohimoisesti paitsi viestiensä kieleen myös taustaansa erotuomarina: “Mikä ikinä on ollutkaan mun duuni, mä oon aina kertonut, kuinka tärkeä mun erotuomariura on.”

Kuvassa on Antti Munukka erotuomarin tehtävässä pelikentällä.
Kuva: Mira Lönnqvist

Monelle jalkapalloerotuomariasiantuntijan ammatti on täysin vieras. Antti Munukan, 41, työ onkin Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen – hän aloitti tehtävässä vuonna 2020, kun tarve työtehtävälle syntyi Palloliiton uudistusten myötä. Käytännössä Munukka vastaa kaikista jalkapallon parissa työskentelevistä erotuomareista Palloliiton eteläisellä alueella.

Suuri osa erotuomariasiantuntijan työajasta kuluu sähköpostien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Sähköpostien lisäksi Munukka työskentelee tekstien parissa esimerkiksi käsitellessään koulutusmateriaaleja ja laatiessaan otteluraportteja. Toisinaan hän myös lukee jalkapallon sääntökirjaa ylläpitääkseen omaa asiantuntijuuttaan.

Sähköpostit löytävät tiensä jopa 900 tuomarille

Munukan vastuulla on huolehtia siitä, että kaikissa otteluissa on tuomarit paikalla. Yhteydenpito erotuomareiden kanssa tapahtuu pitkälti sähköpostin välityksellä, ja usein yksi viesti lähteekin monelle sadalle ihmiselle. Tärkeää on siis viestinnän tehokkuus – Munukka kertookin pyrkivänsä aina mahdollisimman tiiviiseen ja yksiselitteiseen viestintään. Ihmisten väliset erot kyvyssä viestiä ja ymmärtää viestejä vaihtelevat, joten työ ei ole niin yksinkertaista kuin voisi luulla. Viestinnälle tuottaa haasteita myös kohderyhmän laajuus. Munukka kertoo olevansa yhteydessä samanaikaisesti aloittelevista teini-ikäisistä erotuomareista aina kuusikymppisiin konkareihin asti. Esimerkiksi viestien vastaanottajien harjaantuneisuus sähköpostin käytössä onkin erittäin vaihtelevaa.

“Jos sähköposti on pitkä, se on ihan sama mitä mä sinne kirjoitan.”

Kokemus on opettanut Munukan kirjoittamaan mieluummin useita lyhyitä, nopeasti luettavia sähköposteja kuin laajempia kokonaisuuksia. Hyvä sähköposti on siis selkeä, tarpeeksi lyhyt ja mahdollista lukea yhdellä vilkaisulla myös puhelimen näytöltä. Munukka naurahtaakin, että voisi kirjoittaa pitkän viestin loppuun “klikkaa tästä, niin saat sata euroa”, ja silti kukaan ei reagoisi mitenkään, koska viestejä harvoin luetaan loppuun.

Huoliteltu kieli antaa viestinnästä ammattimaisen ja viimeistellyn vaikutelman

Munukka on paitsi toiminut jalkapalloerotuomarina myös työskennellyt konsulttifirmassa, jossa pääsi kehittämään viestintätaitoja monipuolisesti. Hän kertoo oppineensa paljon esimerkiksi erilaisten koulutusmateriaalien valmistelusta. Lisäksi Munukka on harjaantunut tarkkailemaan viestinnän laatua.

Munukka kertoo olevansa intohimoisen tarkka viestintänsä estetiikasta ja kielenkäytöstä. PowerPoint-esitysten tulee näyttää hyvältä, ja välimerkkien tulee olla oikeilla paikoillaan. Erityisesti Palloliiton erotuomaritoiminnan ulkopuolisissa yhteyksissä kuten joukkueiden kanssa viestiessään hän kokee oikeinkirjoituksen olevan äärimmäisen tärkeää. Liiallinen sooloilu kielenkäytön ja välimerkkien kanssa vaikuttaa ulospäin epäammattimaiselta ja epäselvältä. Esimerkiksi kollegoiden välisen viestittelyn runsas ja osin ironinen välimerkkien käyttö ei sovellu ulkoiseen viestintään. Huoliteltu kieli palvelee myös pelikentillä: otteluista kirjoitettavissa raporteissa selkeä ja ytimekäs kieli on keskeistä. Pahimmassa tapauksessa epäselvä viestintä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä.

Teksti- ja vuorovaikutustaidot täydentävät toisiaan

Edelleen huippuerotuomarina toimiva Munukka on hionut vuorovaikutustaitojaan jo vuosien ajan pelikentillä. Tekstimuotoisen viestinnän kehittämisessä yritys ja erehdys on tehokas työväline – Munukka kertookin kyselevänsä usein palautetta esimerkiksi lähettämistään sähköposteista. Jalkapallopelissä erotuomarina toimiminen puolestaan vaatii taitoa ilmaista näkemyksensä nopeasti, mutta myös valmiutta myöntää olleensa väärässä. Munukka kokee, että kasvokkaisessa ja kirjallisessa viestinnässä on samoja ulottuvuuksia – tärkeää on kyky seistä sanojensa takana mutta myös halu kehittyä jatkuvasti kritiikin avulla.

Kokonaisuudessaan erotuomariasiantuntijan työ vaatii organisaatiokykyä ja kielellistä varmuutta. Toistaiseksi tehtävään sisältyy kuitenkin Munukan mielestä liikaa sähköpostiviestien kirjoittamista ja liian vähän aitoa ihmisten kohtaamista. Munukka toivoo ja uskoo, että työnkuva muuttuu tulevaisuudessa enemmän kasvokkaisen vuorovaikutuksen suuntaan, kauemmas perinteisestä toimistotyöstä. Kohtuullisen tuore työtehtävä onkin vasta löytämässä muotoaan ja kehittyy jatkuvasti.

Aku Havukainen, Eetu Julin, Teemu Mustonen, Eetu Vänskä ja Aamos Waher