Koulutussisältöjä ja komennusluetteloita

Palomiehen työ mielletään usein toiminnalliseksi ja fyysiseksi, mitä se pääasiassa onkin. Nykypäivänä kuitenkaan edes palomiehet eivät selviä työpäivästä ilman tekstejä. Palomiehen ammatissa tekstien parissa työskenteleminen painottuu lukemiseen ja tulkintaan. Palomies Janne Granqvist avaa ammattiaan tekstien parissa tehtävän työn näkökulmasta.

Paloasemalla on joskus hiljaistakin
Kuva: Enni Saukkonen

Palomiehen ammatti on yleisen käsityksen mukaisesti varsin toiminnallinen. Espoossa Leppävaaran pelastuslaitoksella työskentelevän Janne Granqvistin mukaan palomiehen työssä kasvokkainen vuorovaikutus on kaiken a ja o. Paloasemalla tehdään töitä toki tekstienkin parissa, mutta teksteille ei ole aikaa silloin, kun roihuaa.

Tekstien kanssa palomiehet työskentelevät hälytystehtävien ulkopuolella. Palomies saattaa työpäivän aikana esimerkiksi käydä läpi sähköposteja, opiskella uusia koulutussisältöjä, seurata palokunnan komennusluetteloa tai tutkia palohälytysten esitietoja. Varsinaista tekstin tuottamista tehdään vähemmän. Mikäli palomies toimii ensihoidossa, työhön sisältyy myös kirjaamista.

Palomiehen arki on tiedotteiden, toimintaohjeiden ja esitietojen tulkintaa

Granqvistin mukaan tekstien parissa työskentely painottuu paloasemalle. Etenkin tekstien tulkinta ja sisältöjen nopea omaksuminen korostuvat työssä. ”Kyllä me tekstien osalta paljon ollaan saavana osapuolena”, Granqvist summaa.

Keskeisimmät tekstit palomiehen työssä ovat sähköpostitse saapuvat tiedotteet ja toimintaohjeet. Niiden sisäistäminen on tärkeää, jotta kaikilla vuorossa olevilla palomiehillä on ajantasaista tietoa esimerkiksi toimintaohjeiden muutoksista ja täydennyksistä. Sähköpostitse saapuvat tiedot onkin usein heti sovellettava käytäntöön.

Koska tiedotus ja toimintaohjeiden välitys on siirtynyt sähköpostiin, sisältyy sähköpostien läpikäymistä nykyisin palomiehen jokaiseen työvuoroon. ”Viisitoista vuotta sitten ei palomies voinut kuvitellakaan jonain päivänä istuvansa tuossa koneella”, Granqvist toteaa. Digitalisaation myötä tekstien määrä onkin vuosien saatossa kasvanut. Tietokoneen ääreen ovat siirtyneet tiedotuksen lisäksi myös täydennyskoulutukset ja tietoturvatentit. Ennen koulutukset olivat käytännön harjoitusta, nykyisin enemmän teoriaa. ”Unelma harjoittelemisesta on, että harjoittelet konkreettisesti. Nykyään koulutukset ovat hyvin paljon menneet siihen, että katsot ruudulta”, Granqvist kertoo.

Palomiehen tärkeimpiin teksteihin kuuluu myös komennusluettelo, joka käytännössä tarkoittaa esimiehen laatimaa virallista työnjakodokumenttia. Siitä luetaan palokunnan päiväkohtaiset työvuorot ja kunkin pelastajan oma paikka yksikössä: esimerkiksi Granqvist on haastattelupäivänä savusukeltaja n:o 2. Komennusluettelo löytyy kirjallisena paloaseman aulasta ja yhtä lailla digitaalisesti. Se sisältää tärkeää tietoa paitsi palomiehille myös muille viranomaisille. ”Komennusluettelo on niin virallinen asiakirja, että se pitää lain mukaan säilyttää ties kuinka pitkään”, Granqvist kertoo. Jos joku tulee vuosien päästä kysymään, kuka tässä vuorossa on ollut töissä, tiedon pitää löytyä.

Vaikka tekstien tulkinta ja vastaanottaminen painottuvat paloasemalle, yhdessä tilanteessa palomieskin vastaanottaa tekstejä aseman ulkopuolella: hälytystehtävien kuulutuksista saapuu palomiesten puhelimiin kooste eli niin kutsutut esitiedot. Itse kohteessa palomies ei tee kirjauksia – siellä keskitytään pelkkään hälytystehtävään.

Palomiehen tuottama teksti on tiivistä ja täsmällistä

Usein palomiehet suorittavat osan työvuoroistaan ensihoidon tehtävissä – Granqvistillakin on ensihoidosta kahdenkymmenen vuoden kokemus. Palomiehen tehtäviin verrattuna ensihoitotyöhön sisältyy enemmän kirjoittamista, sillä jokainen tehty työ on kirjattava sähköiseen järjestelmään. “Jos mittaat verenpaineet potilaalta, muttet kirjaa, niin sä et ole mitannut niitä”, Granqvist selventää. Lisäksi kirjaamiseen sisältyy selkeä työnjako: toinen ambulanssissa työskentelevä tutkii potilaan, ja toisen vastuulla on potilaan haastatteleminen ja kirjausten tekeminen potilastietojärjestelmään.

Kirjaamisessa tarvittava tekstilaji, joka työntekijän tulee hallita, on sähköinen potilastietolomake. Lomaketta täytettäessä kirjausten selkeys ja ymmärrettävyys on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi on tärkeää osata poimia lomakkeeseen oleelliset tiedot. Vaikka sähköisessä potilastietolomakkeessa on valmiita kysymyksiä, ei samankaltaisten kysymysten alle ole syytä kirjoittaa samaa tietoa kahdesti. Granqvistin mukaan kirjausten kohdalla voidaankin jo puhua “taidosta olla kirjoittamatta”. “Kirjoita vain se, mikä on oleellista”, Granqvist linjaa.

Granqvistin mukaan tekstien parissa työskentely ei korostu palomiehen koulutuksessa, vaikka tekstien kanssa toimiminen onkin luonnollinen osa valmistumisen jälkeistä työarkea. Koska palomiehet toimivat paljon ihmisten henkeä ja terveyttä koskevien kysymysten äärellä, on sekä kirjoitetun tiedon vastaanottaminen että sen omaksuminen tärkeä osa palomiehen ammattitaitoa.

Jenni Boginski, Wilma Linna, Elisa Nuutinen, Liisa Pöntinen ja Enni Saukkonen

Digistä huolimatta potilas edellä

Vuosien saatossa ensihoitajan työ on kokenut suuren muodonmuutoksen, kun potilastiedot kirjataan jo kentällä digiin. Kannettava tietokone seuraa aina ensihoitajaa ambulanssiin ja asiakkaan luo, jossa kiireen keskellä on pystyttävä tekemään kirjaukset loogisesti ja tiivistäen. 

Keskisuomalainen ensihoitaja Juha Hyötyläinen on työskennellyt alalla yli 20 vuotta. Työhön kuuluu vakavasti sairastuneiden ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden ihmisten auttamista sekä yhteistyötä asiakkaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten kanssa. ”Koko elämän kirjon siinä näkee”, kuvailee Hyötyläinen.  

Työpäivänsä aikana Hyötyläinen on tekemisissä hyvin erilaisten kirjallisten ja suullisten tekstien kanssa. Muodollisuuden aste vaihtelee, kun päivittäisen tekstityön piirissä ovat vaikkapa työpaikan viikkotiedotteet, ilmoitustaulun viestit, yksikön oman WhatsApp-ryhmän luottamukselliset keskustelut, potilastietojärjestelmän lakisääteiset kirjaukset, hoito-ohjeet sekä sairaalahenkilöstön koulutusmateriaalit. Hoitotason ensihoitajan työnsä lisäksi Hyötyläinen toimii ensihoidon kouluttajana Keski-Suomen Pelastuslaitoksella. Hyötyläinen on myös valtakunnallisen Suomen Ensihoitoalan liiton (SEHL) puheenjohtaja ja luottamustehtävässään hän kirjoittaa yhdessä ammattiliiton lehden toimituksen kanssa muun muassa liiton jäsenjulkaisuihin. 

”Mitä ei olla kirjattu, sitä ei olla tehty”  

Tekstityö on olennainen osa ensihoitajien työtä. Tapahtumien kirjaaminen ja raportointi on ensiarvoisen tärkeää potilas- ja työturvallisuuden takaamiseksi. ”Mitä ei olla kirjattu, sitä ei olla tehty”, Hyötyläinen painottaa. 

Nykyisin kaikki kirjataan pääsääntöisesti suoraan sähköiseen järjestelmään, mutta toisinaan työn hektisyys ja äkilliset tilanteet vaativat luovuutta, sillä tapahtumapaikalla tilanneraportit ja tehdyt toimenpiteet on saatava kirjattua muistiin tilanteessa kuin tilanteessa. Muistiinpanovälineenä voi toimia vaikka pieni paperilappu, johon ranskalaisin viivoin merkitään kaikki tarvittavat tiedot. Oli kyseessä muistilappu tai suora kirjaus sähköiseen järjestelmään, on sen aina oltava tarkka, selkeä ja looginen. Kirjauksen perusteella tehtävä jälkiraportti on nimittäin juridinen paperi, jota saatetaan tarvita, mikäli tapahtuneesta vaaditaan jälkeenpäin esimerkiksi oikeudellista selvitystä. Tehdyt toimenpiteet on helpompaa todentaa jälkeenpäin, jos ne on kirjattu tarkasti ylös. 

Kirjaamisen lisäksi ensihoitajan työhön kuuluu suullinen raportointi ja konsultaatio esimerkiksi silloin, kun asiakas ja hänen tietonsa siirtyvät hoitajalta toiselle. Suullisessa raportoinnissa esiin nousevat samat ominaisuudet kuin kirjallisessakin, mutta kommunikaation merkitys korostuu. Ei ole sama, millä tavalla tai missä järjestyksessä asioita kerrotaan, jotta olennaiset tiedot saadaan välitettyä ja vastaanottaja saa kokonaiskuvan tilanteesta. Suullista raportointia helpottamaan onkin kehitetty valtakunnallisesti käytössä oleva ISBAR-menetelmä, tarkistuslistamainen työkalu, jonka avulla raportista saadaan jäsennelty ja selkeä. 

Paperista digiin 

Keski-Suomen pelastuslaitos siirtyi uuteen sähköiseen Merlot Medi -järjestelmään vuoden 2021 vaihteessa. Aiemmin ensihoitajat kirjasivat potilaan tiedot hoitotilanteessa käsin paperisille lomakkeille, minkä jälkeen sairaalassa tiedot piti kirjata uudelleen sähköiseen järjestelmään. Nyt paperilomakkeiden tilalla on kannettava tietokone, ja kirjaukset tehdään suoraan sähköiseen järjestelmään.  

Hyötyläisen mukaan uusi toimintatapa on ehdottomasti yksinkertaistanut ja helpottanut ensihoitajien työtä. Potilastietojen kirjaaminen on nopeutunut: ”Jos laitan syntymäajan, niin se etsii nimet ja osoitteet.” Järjestelmä tarjoaa myös rasti ruutuun -kysymyksiä, joten kaikkea ei tarvitse kirjoittaa, ainoastaan klikata, mikä mahdollistaa nopean etenemisen. Myös uudelleen kirjaamiselta vältytään. Kirjatut tiedot menevät niin potilasjärjestelmään kuin laskutukseenkin. Sairaalassa päästään lukemaan ensihoitajien kentällä kirjaamat potilastiedot jo ennen kuin ensihoitajat ovat ehtineet kuljettaa potilaan sairaalaan.  

Alussa uuden toimintatavan oppiminen jännitti ja nostatti epävarmuutta. Epävarmuuden aiheuttama kankeus aiheutti huolta myös kentällä. Huoli osoittautui kuitenkin turhaksi. ”Tuntui, että keskitytään enemmän koneeseen kuin potilaaseen, mutta ajan kanssa nähtiin, ettei se näin ole. Aina mennään potilas edellä.” 

”Täytyy sanoa, että on hyvä järjestelmä. Jos saisin valita, ollaanko nykyään tässä vai mennäänkö takaisin paperikirjaamiseen, niin ehdottomasti tässä”, toteaa Hyötyläinen. 

 

Elina Leskelä, Santeri Lintula, Kerttuli Punkari ja Saara-Leena Sormunen